نظارت الکترونیکی بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

نویسندگان

چکیده

استفاده از سامانه های الکترونیکی به منظور یافتن جایگزینی برای مجازات حبس به عنوان پاسخ پسینی
به پدیده مجرمانه را باید از یک سو زدودن و کاهش آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و روانی استفاده
گسترده از مجازات حبس دانست و از سوی دیگر فراهم ساختن زمینه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بزهکاران
یعنی اصلاح و بازپروری مجرمان و در نتیجه کاهش و کنترل بزهکاری تحلیل و تفسیر کرد. هدف اصلی مقاله
حاضر بررسی مزایا و معایب نظارت الکترونیکی، قابلیت اجرایی، اصلاح و بازپروری سامانه های نظارت الکترونیکی
در نظام حقوقی ایران و فرانسه می باشد. موضوع نظارت الکترونیکی مجرمین حرفه ای و سابقه دار از جهات
گوناگونی از جمله مفهومی به دلیل عدم تقسیم بندی مشخص با مفاهیم مشابه آن؛ به دلیل عدم وجود معیار یا
مصادیق قانون جرم و مجرمین حرفه ای و سابقه دار و همچنین از لحاظ قانونی و اجرایی با کاستی ها و مشکلات
زیادی مواجه است. از این رو در مقاله سعی برآن است تا با بررسی نظارت الکترونیکی در حقوق ایران و تطبیق
آن با قانون فرانسه نقاط قوت و ضعف برای اجرای نظارت الکترونیکی شخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c