قاچاق سازمان یافته کالا؛ یکی از چالشهای بزرگ پلیس

نویسندگان

چکیده

قاچاق کالا یکی از نگرانی های روبه رشد درسطح بین المللی و یکی از چالش های بزرگ متصدیان اعمال
قانون و پلیس است. تجارت قاچاق صورت های گوناگونی دارد که وابسته به کالاها و روش های بکارگیری شده
و معیارهای قانونی هدفگذاری شده توسط کشورها می باشد، یک ویژگی مشترک بین همه انواع این روش ها،
دخیل بودن سازمان های جنایتکار درآنهاست. این سازمان ها اغلب، کارکشته، انعطاف پذیر، قادر به تطبیق سریع
با تغییرات بازار و ماهر در ربودن فرصتهای جنایی می باشند. آنها مدام مشغول فساد و پولشویی هستند برای
اینکه بتوانند درآمدهای حاصل از قاچاق خود را ناشی از فعالیت های اقتصادی سالم و مشروع جلوه دهند. بدلیل
اینکه قاچاق همیشه از مرزهای مشترک با کشورهای همجوار وارد یک کشور می شود، یکی از مواردی است
که بسیار اهمیت دارد. زیرا ارتباطات خوب کشورهای همسایه باهم و داشتن تعامل های کارآمد و هوشمندانه
می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد. زیرا این مسئله می تواند یک معامله برنده – برنده برای هر دوکشور همسایه
باشد. قاچاق کالا آفت اقتصاد هرکشوری است، پس اگر کشوری با همسایگان خود در جهت بستن مرزها بر
کالاهای قاچاق به نتایج عملی موفق برسد، هردو کشور از این نتیجه سود خواهند برد. خرید و فروش اجناس
قاچاق معمولاً با جعل اسناد، فساد و تبانی، جرایم سازمان یافته بین المللی و سایر جرایم باهم مرتبط هستند.
در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد آن را مورد کنکاش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c