مفهوم شناسی مداخله در اموال مسروقه و راهکار پیشگیری غیرکیفری از آن

نویسندگان

چکیده

مداخله در اموال مسروقه، به عنوان یکی از جرایم مرتبط با جرم سرقت، به رفتاری گفته میشود که شخص
با علم(یا با وجود قراین)دال بر مسروقه بودن مال، آنرا به هر نحو تحصیل، قبول، نگهداری، فروش، جابجا، اداره
نماید. ارتکاب این جرم، مخصوصا در شــکل حرفــه ای آن منجر به وقوع پدیده ی نابهنجاری و البته مجرمانه ی
دیگری موسوم به »مالخری« شده است. اگرچه قانونگذار ایران در جرمانگاری این پدیده، سعی در مقابله ی
کیفری با آن داشــته اســت، با این حال واقعیات عینی جامعه، نشــان از عدم موفقیت راهکارهای کیفری جهت
پیشگیری و مقابله با این پدیده ی منحرفانه دارند. در این نوشتار با نقد روش سنتی مقابله با مالخری که مبتنی
بر حذف زنجیره ی بین سارق- مالخر که به وسیله ی پیشگیری و مقابله با سرقت انجام میشود، حذف زنجیره ی
بین مالخر- مصرف کننده، به عنوان راهکاری منطقی تر در جهت پیشگیری از مالخری ذکر شده است، به گونه ای
کــه بــا اتخاذ راهکارهای غیرکیفری، صرفه ی اقتصادی و نیــز تقاضا برای خرید اموال از مالخرها کاهش یافته و
بدین سان این جرم، به جرمی بی بهره(و یا حداقل کم بهره) برای مرتکبان آن تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c