بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی

نویسنده

چکیده

تجاوز جنسی که جرم جنسی نیست بلکه یک جرم خشونت بار است، لذا علاوه بر ایراد خدشه بر شخصیت
و احساسات زن، سبب متضرر دانستن خانواده و اطرافیان زن و جامعه نیز می شود. قوانین ایران به صورت بسیار
محدود از گذشته تاکنون و همچنین در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به تأسی از فقه شیعه تنها به تعیین
مجازات زنای به عنف پرداخته و خسارات مادی ناشی از آن را معین نموده است. بنابراین در بعد عنصر مادی و
روانی و مفاهیم رضایت، عنف و اجبار و .... و شرایط تحقق آن ها وارد هیچ بحثی نشده و مقرراتی تعیین نکرده و
حقوقدانان ایرانی نیز تاکنون در این حوزه به شکل مکتوب و در حوزه نشر و تحقیق ورود ننموده بودند. همچنین
محدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطة تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت
اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عملکرد نهادهای
عدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادلة اثبات زنای توأم با عنف و اکراه و
بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان در اثبات ادعای خود شده و در پاره ای از موارد آنان
را در معرض رابطة نامشروع قرار داده است. لذا در این نوشتار تلاش بر این بوده است که به جرم تجاوز به عنف
از نگاه جرم شناسی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c