مروری بر تاثیر محر کهای روانگردان از دستة آمفتامین بر سلامت و بروز جرائم اجتماعی و رو شهای انداز هگیری سریع این ترکیبات

نویسندگان

چکیده

سوء مصرف مواد روانگردان یکی از معضلات مهم اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود که گسترش جهانی
پیدا کرده است و عوارض آن شامل اختلالات روانی، جسمی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سلامت
بشر را مورد تهدید قرار میدهد. آمارهای جهانی نشان میدهد که علیرغم تمامی فعالیت های آگاه سازی،
پیشگیری، درمان و توانبخشی، گسترة استفاده از مواد رو به افزایش است و امنیت سیاسی، اجتماعی و حتی
اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان را به خطر انداخته است. با توجه به تاثیر قطعی مصرف مواد روانگردان
محرک به وقوع جرائم سنگین، اقدامات عملی برای پیشگیری و مهار این معضل اجتماعی ضروری می باشد.
با شناسایی افراد در معرض خطر یا ردیابی و شناسایی مواد مخدر قاچاق شده با استفاده از اقدامات تامینی
مناسب و یا مداخله های زودرس می توان از به عادت شدن مصرف این مواد جلوگیری کرد. پیدایش و توسعة
روشهای ارزان و کارآمد برای شناسایی کیفی و نیز اندازه گیری کمّی این ترکیبات با استقبال فراوانی در سم
شناسی قانونی و آزمایشگاه های تشخیص بالینی و پلیس آگاهی مواجه خواهد بود. تا کنون روش های تجزیه ای
متعددی برای اندازه گیری ترکیبات آمفتامین گزارش شده اند که از این میان روشهای اسپکتروسکوپی رنگ
سنجی به دلیل آسانی، ارزان بودن و سرعت انجام سنجشها بسیار مورد توجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c