الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: اطلاعات محوری ازجمله رویکردهایی است که کاربست آن در معماری آینده پلیس آگاهی،
تاحدود زیادی عبور از چالش های پرابهام و ناشناختة پیشِ رو را برای مدیران آن تسهیل کرده و نقش
تعیین کننده ای بر موفقیت و اجرای مطلوب مأموریت ها و وظایف آتی آنها خواهد داشت. بنابراین پژوهش
حاضر باهدف شناخت الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی طراحی شد و شناخت
الزام های سازمانی، الزام های فنی و الزام های محیطی رویکرد اطلاع ات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی
به عنوان اهداف فرعی پژوهش دنبال شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است. روش تحقیق پژوهش از نظر داده ها، توصیفی - تحلیل
محتوا و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید صاحب نظر در حوزه اطلاعات محوری
و انتظامی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدف مند از میان آن ها، ١٥ نفر باتوجه به موضوع و هدف تحقیق
انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. داده های تحقیق متکی به نقل
قول های پرسش شوندگان است. بررسی تحقیق و نتایج آن با استفاده و استناد به روایت های طرف های تحقیق
مدنظر بوده و به روش استقرای تحلیلی، داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. درنهایت با
دست یابی به یک الگوی نظری اهداف مدنظر تحقیق شناسایی و دسته بندی شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش برای پاسخ به پرسشهای تحقیق، در سه بعد سازمانی ، فنی و محیطی، الزامهای
رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی را تبیین کرد. براین اساس مؤلفه های هریک از الزام های
یادشده استخراج و درنهایت الزامهای به دست آمده طبقه بندی و اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c