بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به
سرعت در حال پیشروی است.در یک نظام حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای
کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخورداراست وبالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد
به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد.
شیوه های نوین زمین خواری به ویژه روش های فنی آن قدر متعدد و پنهانی می باشد که کشف آن بعضا بسیار
دشوار خواهد بود. بررسی شیوه های مذکور نشان داد که زمین خواری در املاکی که تثبیت نشده بویژه در
اراضی محدوده شهر بیشترشکل می گیرد و این پدیده بیشتر در اراضی ملی حادث می گردد. وضعیت موجود
ثبت املاک دولت مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی املاک دولت کاداستر انجام گردیده وبانک املاک
جامع در این رابطه وجود ندارد و این مهم مهار کردن کلیه روشهای زمین خواری را با مشکل مواجه خواهد نمود
و بالطبع برای مقابله بنیادین با جرایم مربوط به زمین در اولین گام می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c