بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن

نویسنده

Bahrami.detect@gmaih.com عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

رشوه، از جمله جرایمی است که توسط کارکنان دولت به واسطه ماهیت شغلی خود ارتکاب می یابد. این
ارتکاب با روش های انفرادی و سازمان یافته و بطور مستمر در سازمانها و نهادهای دولتی رخ می دهد. بدون
شک وجود امکانات و منابع مالی در سازمان های دولتی و وابسته به آن موجب می گردد که افرادی سود جو برای
دستیابی به این منافع و امکانات سعی می نمایند، با پشنهادهای مالی و... به مامورین و کارکنان سازمان های
دولتی یا وابسته به آن به اهداف مجرمانه خود دست یابند. از این رو، همواره امکان وقوع جرم رشاء و ارتشاء در
سازمان های دولتی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مبارزه با این پدیده نیاز به ابزارهای نظارتی و کنترلی
می باشد تا روند و گردش امور تحت نظر و کنترل قرار گرفته و درصورت وقوع با برخورد سریع و قاطع نسبت به
اصلاح آن نیز اقدام و از تکرار آن جلوگیری شود. براین اساس، راه کارهای پیشنهادی در این مقاله می تواند در
جلوگیری، مبارزه، مقابله با جرم رشاء و ارتشاء موثر باشد و برای طرف نمودن خلاء های قانونی، برخورد قاطع و
توام با سرعت محاکم قضایی با مرتشیین و جلوگیری از اطاله دادرسی و لوث شدن جرم رشوه خواری به دلیل
گذشت زمان و... می تواند در کاهش بروز جرم ارتشاء موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c