معاونت در خودکشی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران

نویسندگان

چکیده

خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که برخوردهای متفاوتی با آن در حوزه حقوق کیفری شده است.
به طور معمول نفس خودکشی به لحاظ فوت مرتکب کانون توجه نبوده اما برخی از کشورها تهدید به خودکشی
و اقسام معاونت درآن و دعوت به خودکشی را دارای ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. حقوق کیفری ایران
خودکشی و هر نوع معاونت در آن را تا سال 1382 فاقد وصف مجرمانه تلقی نموده بود ، اما پس از این تاریخ، با
تصویب دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای در شرایط خاصی معاونت در خودکشی
را جرم انگاری نموده اما بازهم در کلیت، عدم جرم بودن معاونت در خودکشی است. بر خلاف حقوق کیفری
ایران در اکثر قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی یا اشکال خاصی از آن مورد جرم انگاری واقع شده است.
در این مقاله سعی خواهد شد؛ ورای تعیینِ مجازات معاون در خودکشی، در قوانین اخیر الذکر، احتمال تعقیب
کیفری شخص یا اشخاصی را که نفر دیگری را به سمت خودکشی سوق یا وسایل این رفتار را بر ای وی فراهم
می کنند با توجه به قوانین موجود و در سایه مقررات شرعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.نگارندگان بر این
باور می باشند که می توان در عین سکوت مقنن به این موضوع رسیدگی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c