جرایم سازمان یافته درمناطق آزادتجاری

نویسندگان

چکیده

نامگذاری قرن بیست و یکم به نام جرایم سازمان یافته بیانگر این موضوع مهم است که مقابله با این گونه از
جرایم بایستی به طور جدی مطمح نظر تمامی کشورهای دنیا قرار گیرد. در این راستا، جامعه جهانی با وضع اسناد
و همچنین برپایی همایش ها و کنفرانس های بین المللی تمامی تلاش خود را برای ارائه چارچوب یک سیاست
جنایی روزآمد و سنجیده در ارتباط با این امر صرف نموده است. یکی از مناطقی که می تواند در ارتکاب جرایم
سازمان یافته حائز اهمیّت باشد، مناطق آزاد تجاری تبیین شده در برخی از کشورها از جمله ایران می باشد.
در این گونه مناطق به دلیل فراهم بودن زمینه ارتکاب جرم از جمله کمبودَ نظارت از سوی قوه حاکمه چنین
جرائمی نسبت به مناطق دیگر به سهولت به وقوع می پیوندد. بدین ترتیب و برای مقابله با جرایم سازمان یافته در
این مناطق به موازات اتخاذ مقررات و ضمان تاجراهای متناسب باید از یک سری تدابیر نظارتی نیز بهره برداری
نمود که با بالا بردن ریسک ارتکاب جرم، از آمار این بزهکاری نیز کاسته گردد و از این طریق بتوان از ارتکاب
چنین جرائمی پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c