جایگاه کارآگاه خصوصی در پاره ای از کشورها

نویسندگان

چکیده

این مقاله شرایط کار کارآگاهان خصوصی در کشورهای مختلف را تحلیل می کند. زیرا هر کشوری متناسب
با قوانین داخلی خود اقدام به تاسیس کارآگاه خصوصی م ینماید. به طور معمول فعالیت های کارآگاهی توسط
سازمان هایی انجام می شود که متشکل از افراد حرفه ای با مهارتی که دارای تجربه ی نظامی یا پلیسی هستند.
بر این مبنا فعالیت کارآگاهی باید بر مبنای اصول قانون مداری بنا شود. اما تجربه بین المللی در سپهر فعالیت
کارآگاهی بسیار ارزشمند است و نیازمند بررسی و در نظر گرفتن تمامی عناصر مثبت و منفی در به کارگیری
عناصر آن در نهادهای محلی است. ادارات کارآگاهی خصوصی در کشورهای مختلف نقش های مختلفی ایفا
می کنند. آن ها هم در جرایم خرد و هم در موضوعات کلان به ایفای نقش می پردازند. در برخی کشورها به صورت
غیرقانونی فعالیت می کنند و درعمل برای فراهم سازی خدماتی برای مردم، قانون شکنی می کنند. در برخی
کشورهای دیگر، آن ها مکمل فعالیت های مجریان قانون هستند. بر این اساس، در این مقاله نگارندگان ابعاد
مختلف کارآگاهان خصوصی در جذب، آموزش، قوانین و حتی نقش آنها را در امنیت مورد کنکاش قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c