تبیین نقش اصول مدیریتی درکشف سرقت منزل

نویسندگان

چکیده

مدیریت، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و
امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت
می گیرد. این پژوهش با هدف تبیین اصول مدیریتی کشف سرقت منزل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر
از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی – تحلیلی با تکنیک پیمایشی است. جامعۀ آماری
پژوهش متشکل از 78 نفر از مدیران و کارمندان اداره مبارزه سرقت فاتب (تهران بزرگ)می باشد. که به صورت
تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است و به صورت پرسشنامه
محقق ساخته می باشد.. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 93 / 0محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها(آزمون t تک نمونه ای و فریدمن)که با کمک نرم افزارSPSS انجام گردید. اصول مدیریتی
و هر یک از سؤالات فرعی، اصول مدیریتی برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم و اجرا، کنترل و نظارت، با توجه به این که سطح معناداری از 005 / 0 درصد کمتر است بنابراین از نظر پاسخ دهندگان در سطح اطمینان 95
درصد می توان گفت عوامل اصول مدیریتی در کشف سرقت منزل نقش مؤثر دارد.
نتیجه نهایی حاکی از آن است که با توجه به ضریب تعیین آزمون فریدمن چهار نوع نقش اصول مدیریتی
به ترتیب از بیشترین به کمترین به شرح زیر در کشف سرقت منزل اثر تعیین کننده دارد، اصل برنامه ریزی با
میانگین رتب های( 4,00 ) بیشترین اثر گذاری و اصل کنترل و نظارت با میانگین رتبه ای(1,15 )کمترین اثرگذاری
را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c