بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت(مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان قم – سال 1396)

نویسنده

چکیده

از آنجائی که سرقت موتورسیکلت یکی از معضلات اجتماعی شهرهای بزرگ بوده و زمینه پیدایش و بروز
برخی از انحرافات و سرعت بخشیدن به ارتکاب سایر جرائم منجمله کیف قاپی، سرقت منزل، مغازه و مزاحمت
نوامیس و ... را فراهم ساخته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت
موتورسیکلت در سطح فرماندهی انتظامی استان قم در سال 1396 انجام پذیرفته و عوامل موثر در تاخیر یا عدم
کشف سرقت موتورسیکلت را به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی ومورد مطالعه
قرار داده است و عوامل موثر درون سازمانی را به اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و آزمایشگاهی(علمی) محدود
و عوامل موثر برون سازمانی را به نقش دستگاه قضا و میزان تعامل پلیس با دستگاه قضائی، نقش سازمانها و
ادارات دولتی و نقش شرکت های سازنده موتورسیکلت تقسیم بندی وبررسی نموده است. روش تحقیق در این
پژوهش از منظر هدف کاربردی، نوع و روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ جمع آوری داده ها، پیمایشی است و
داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین 40 نفر از کارآگاهان خبره
در امر مبارزه با سرقت موتورسیکلت و عوامل تجسس مورد مطالعه، گردآوری شده است. و با توجه به تجزیه و
تحلیل آماری انجام شده مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده از طریق نرم افزارspss و بررسی آلفای کرونباخ
مشخص گردید بین دو متغیر عوامل برون و درون سازمانی با تاخیر یا عدم کشف سرقت موتور سیکلت رابطه
معنی داری وجود دارد وبا استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام رتبه تاثیر مولفه های درون و برون سازمان مورد
بررسی نیز، مشخص و در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c