بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری

نویسنده

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در
کشف زورگیری است. مطالعه حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری
پژوهش حاضر کارآگاهان، مدیران و افسران تحقیق در سطح پلیس آگاهی می باشند. در این مطالعه نمونه
پژوهش شامل 118 نفر از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند که به صورت در دسترس انتخاب شدند.
به منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخان های و میدانی
جم عآوری شده است. برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که در آن بخش اول
سوالات در خصوص مشخصات فردی پاسخ دهندگان بود. بخش دوم سوالات مربوط به عوامل متغیرهای اصلی
پژوهش بود. به منظور تحلیل و تفسیر فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده
شد و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که نقش های
مراوده ای، اطلاعاتی و تصمیم گیری مدیریت بعنوان نقش های موثردر هدایت عملیاتی برای مدیران در عملکرد
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری در تمامی ابعاد بیشتر از متوسط را دارا هستند. بر
اساس این مطالعه استفاده از نقشهای صحیح مدیریتی می تواند راهی مناسب برای بهبود عملکرد کارکنان در
این بخش تخصصی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان و رضایت مردم در مقابله با پدیده شوم زورگیری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c