تاثیر معماری شهری بر جرائم خیابانی (با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی)

نویسندگان

چکیده

فضای عمومی زندگی شهری، نقش مهمی را در جرم زایی یا پیشگیری از جرم دارد. اما معماری و شهرسازی و به
نوعی زمینه ساز حیطه خاصی از جرائم یا کشف یا پیشگیری از آ نها میشود و این میتواند به شیوه مستقیم یا غیر
مستقیم در وقوع جرم تاثیرگذار باشد و یا یکی از دلایل بسترساز جرم باشد. این مقاله بحث از بوم شناسی جنایی دارد.
گستره انواع جرائم به ویژه جرائم خیابانی که برخی از این گونه جرائم با توجه به حوزه خاص معماری ماهیتی دو گانه
دارند میتوان گفت در حوزه کشف جرائم خیابانی با توجه به عامل مکان، معماری به طور قطع میتواند به طور مستقیم
یا غیر مستقیم درا یجاد جرائم خیابانی موثر واقع شده، درا فزایش، کاهش و مخصوصا پیشگیری ازاین گونه جرائم نقشی
اساسی ایفا کند، عدم توجه به ارتباط معماری و شهرسازی با جرائم خیابانی سبب ضعف این حوزه در پیشگیری از این
گونه جرائم شده است در حالی که با نگاهی به معماری ایرانی اسلامی میتوان گفت این نوع معماری نقشی پیشگیرانه
و نظارتی بر این گونه جرائم دارد. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای، این جرائم را از
منظر معماری، با نگاهی (اسلامی) بررسی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c