سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس

نویسندگان

چکیده

تاکنون، رویکردها و سیاستهای جنایی مختلفی در کشورهای دنیا در مبارزه با جرایم اقتصادی اتخاذ شده
است که برخی از این رویکردها، رویکرهای سزادهنده و برخی نیز پیشگیرانه بودند. اما؛ در دهه های اخیر سیاست
کیفری بسیاری از کشورها تحت تاثیر عوام گرایی قرار گرفته و حکومتها در جهت جلب نظر عموم با توجه
به افکار و خواسته های آنها قوانین را تدوین و اجرا میکنند حتی اگر این قوانین و تدابیر با منطق و یافته های
علمی در مغایرت باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی آن است تا ضمن تبیین
چارچوب مفهومی عوا مگرایی کیفری و بسترهای ظهور آن، جلوه ها و بسترهای عوام گرایی را در حوزه سیاست
تقنینی و قضایی در جرایم اقتصادی بررسی نماید. سیاست جنایی عم لگرا یا عوام گرا، الگویی از سیاست های
جنایی مک دونالدیزه است که با کنار زدن گفتمان های نخب هگرا بر لزوم مدخلیت افکار عمومی و عوام در کلیه
مراحل سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبردهای آن تأکید میکند. در این الگو که هویتی سیاسی دارد، توجه
به افکار عمومی و تدبیر موقت و مقطعی بحران پدیده جنایی در کانون توجه قرار دارد. نتیجه پژوهش بیانگر
این بود که تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی نیز نشانگر
آن است که نوعی عوام گرایی در مبارزه با این جرایم بکارگرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c