جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیچیدگی وقوع قاچاق کالا و جایگاه رویکرد مبارزه ای در کنترل این پدیده باعث شده است که رویکرد پیشگیرانه ی جامع تنها با اتخاذ رویکردهای چندمرجعی و یا رویکردهای مشارکتیِ چندنهادی مطرح و اهمیت روزافزون آن به دغدغه بسیار قابل توجه کنشگران قضایی و پیراقضایی بَدَل گردد. در این راستا، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران از این امر مستثنی نیست و یکی از نهادهایی که می تواند در ایفای وظایف پیشگیرانه موثر واقع گردد نیروهای انتظامی هستند. اینکه نیروهای انتظامی در چه مواردی، برای پیاده سازی چه تدابیر پیشگیرانه ای و با چه روشی به گمرک کمک می نمایند در این مقاله بررسی شده است.این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی، مقاله های فارسی و همچنین لحاظ تجربیات عملی انجام  نگارش شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است.نوشتار حاضر در ابتدا با بررسی مدل های پلیسی و مستندات قانونی پیش بینی مشارکت پلیس با گمرک، در نهایت با بررسی وظایف گمرکی و یافتن اشتراکات آنها در قالب رویکرد پیشگیری وضعی و رویکرد پیشگیری اجتماعی سعی در بیان بسترهای مشترک پیشگیرانه این دو نهاد پرداخته است.در نهایت اینکه، مقتضی می نماید در قالب مقررات خاص و یا با پیشنهاد اصلاح قانون امور گمرکی 1390، قسمت مشخصی برای پلس گمرکی پیش بینی شود از این حیث سازوکارهای همکاری، شیوه ی تعامل های دو گانه و در نهایت ضمانت اجراهای عدم اقدام به وظایف پیشگیرانه تعیین گردند. لذا نظام بخشی به مشارکت این دو نهاد مهم به جهت تحقق رویکرد مبارزه محوری با پدیده قاچاق کالا بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Position of Preventing the Crime of Goods Smuggling by Customs and Police Agencies

چکیده [English]

Complexity of committing goods smuggling and the position of combating approach to control this phenomenon have caused the comprehensive preventive approach to gain attention merely by admitting multi-source approaches or multi-agency cooperative approaches and its everyday significance turns to a concern considered by judicial and para-judicial activists. In this regard, the Islamic Republic of Iran’s Customs Organization is not an exception to this issue and one of the agencies that can play an effective preventive role is police forces. That in what aspects police forces should take preventive measures and use what methods to help the Customs Organization has all been investigated in this article. This article has been prepared with the aim of descriptive-analytical method. And it has been written through applying library studies, Internet sources, Persian articles and inclusion of practical experiences, as well. The information gathering method was note-taking. The present writing attempts to express preventive cooperative stages first through investigating police models and legal documents of predicting police partnership with the Customs Organization and eventually by reviewing Customs duties and finding out their commonality within the framework of situational preventive approach and social preventive approach. Finally, it is necessary to predict a special task for customs police in a particular format or by proposing an amendment to the Customs Law 1390 and in this regard, cooperation mechanism, bilateral interaction methods and eventually executive guarantees for lack of fulfillment to preventive duties should also be determined. Therefore; systematizing partnership of these two organizations in order to fulfill the combat-centric approach to the phenomenon of goods smuggling is also indispensable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Forces
  • Customs
  • Preventive Method
  • Partnership