مطالعه تطبیقی جرمی‌ابی جرایم سازمان یافته درپلیس ایران و آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

مطالعه تطبیقی جرمی‌ابی جرایم سازمانی‌افته در پلیس ایران و آلمان