بررسی جر م شناختی علل ارتکاب جرائم خشن (قتل عمد و آدم ربایی) در شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

بررسی جر م شناختی علل ارتکاب جرائم خشن (قتل عمد و آدم ربایی) در شهر کرمان