تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جرم سرقت در بعد زمانی و مکانی رخ می دهد که این ابعاد تاثیر بسزایی در وقوع این جرم دارند. برای پیشگیری از سرقت، شناخت و بررسی مکان و زمان وقوع آن اهمیت فراوانی دارند زیرا به این وسیله می توان راه های پیشگیری از سرقت را کشف کرد. با توجه به اینکه عظیمه میزان قابل توجهی وقوع سرقت را به خود اختصاص داده است لذا این پژوهش به تحلیل وقوع انواع سرقت در محدوده ی مکانی عظیمیه(استان البرز) در سال 1394 می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از یکی از کلانتری ها در محدوده موردنظردریافت شده است. آمارها نشان می دهد بیشترین نوع سرقت، داخل خودرو با 67/38 درصد می باشد. پراکندگی وقوع سرقت در فصول نیز متفاوت است به طوری که بیشترین میزان سرقت در فصل پاییز با 65/27 درصد بوده است. ناگفته نماند در سه ماهه اول سال 1395با کشف سرقت بالاتری نسبت زمان مشابه در سال 1394 روبرو بوده ایم و این نشان کارامدی در کشف جرایم توسط ضابطان است. برای پیشگری از سرقت داخل خوردرو می توان اقداماتی از جمله تامین پارکینگ برای مراکز تجاری و توجه بیشتر به مناطق مجاور عظیمیه( که عمدتا مسکن در آن ها ارزان تر می باشد)را مدنظر قرار داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Occurrence of Kinds of Theft in Azimiyeh of Karaj Town in the Year 1394 Emphasizing Preventive Measures

نویسنده [English]

 • zeynab ghazi khanloo sani
phd student of criminal law & criminology at science and research
چکیده [English]

The crime of theft occurs in time and location dimension where these dimensions dramatically affect the occurrence of this kind of crime. In order to prevent theft, recognizing and investigating the location and time of its occurrence is of utmost importance because the preventive ways of theft can be detected using this method. In regards to the fact that Azimiyeh has shown a considerable rate of theft occurrence, therefore; this research deals with analyzing the occurrence of different kinds of theft in the spatial vicinity of Azimiyeh (Alborz Province) in 1394. This research is of applied type in terms of objective and descriptive-analytical in terms of method. The applied data in this research have been obtained from one of the police stations in the area of interest. Statistics show that the highest rate of theft is stealing items inside vehicles with 38/67 percent. Dispersion of theft occurrence differs in various seasons in a way that the highest rate belongs to the autumn season with 27/65 percent. It is noteworthy to say that during the first three months of the year 1395, we have witnessed the detection of higher rate theft compared to similar time in 1394 and this shows high competency in crime detection by law enforcement agents. To prevent stealing items inside vehicles, we can consider such measures as providing parking lots for commercial centers and paying more attention to areas near Azimiyeh (where housing is often cheaper).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theft
 • Crime location
 • Crime Time
 • Azimiyeh
 • prevention
 1. Almasy, Majid (1387), “Prevention of Public Property Theft (Case Study of the Theft of Power Cables and Equipment of Khoram Abbad Power Grid 1385-1386)”, Crime Prevention Conference, NAJA Prevention Police Research Office.
 2. Bertav Isa (1391) , “An Introduction to the Relationship of Location and Crime”, Karagah Quarterly, No.19, 94-125.
 3. Relationship of Population Density with Crime Rate and Type”, Social Welfare Quarterly, No.22.
 4. Heydari Javar, Fatemeh (1392), “Detection of Factors Affecting Crime Occurrence in Karaj Town, Alborz Police Quarterly.
 5. Reyhan, Mohammad (1392), “Geospatial Investigation and Analysis of Crime and Delinquency Spots (Case Study, Burglary in Uroumiyeh Town Using GIS)”, West Azarbayjan Police Quarterly, 6th Year, No.21, 103-130.
 6. Zangi Abadi, Ali and Hussein Rahimi Nader (1389), “Spatial Analysis of Crime in Karaj Town (Using GIS)”, Law Quarterly, No.20, 179-198.
 7. Sayah, Ahmad (1381), “Comprehensive Arabic-Persian Dictionary”, Tehran.
 8. Hare Pour, Mahmoud (1387), “Civic City”, Office for Studies and Editing Humanities Books of Universities (SAMT), Tehran.
 9. Shambiati, Hushang (1384), “General Penal Law”, Zhubin Publications.
 10. Shokouie, Husein (1374), “Modern Concepts in Urban Geography”, Samt Tehran.
 11. Abdollahi Haghi, Maryam (1383), “Crime Prevention Through Planning Urban Territory Application (Case Study, Theft in Zanjan Town), M.S Thesis, Zanjan University.
 12. Fialkov, Yankel (1383), “Sociology”, Nik Mehr Abdol Husein, Agah, Tehran.
 13. Ghorbani Huseini, Ali Asghar (1371), “Criminology and Crime Detection of Theft”, Research Method in Crime and Social Corruptions, Scientific Research in the Crime of Theft, University Jihad, Tehran.
 14. Kalantary, Mohsen and Mahdi Tavakoli (1386), “Detection and Analysis of Urban Crime Hot Spots”, Crime Prevention Studies Quarterly, No. 2, 75-100.
 15. Goldouzian, Iraj (1372), “Special Penal Law”, University Jihad, Tehran.
 16. Lashgari Tafreshi, Ehsan (1397), “Determining the Concept of Geospatial in Methodological Schools of Proof and Hermeneutics”, Geography and Environmental Planning Quarterly, Year 29, Consecutive, 7, No.2, 35-54.
 17. Mahmoudi Janaki, Firouz, Fatemeh Vahid Dasjerdi and Mohammad Barani (1392), “Impact of Location of Residence on the Selection of Crime Location (Case Study, The Crime of Theft in Tehran City)”, Social Order Research Quarterly, No.2, 69-89.
 18. Moin, Mohammad (1363), “Persian Dictionary, Delinquency and Scientific Police”, Security and Interior Ministry Magazine, No.19 & 20.
 19. Meshkini, Abolfazl, Ziari, Keramat Allah, Kalantary Mohsen and Faryad Parhiz (1392), “Geospatial Analysis of Social Anomalies in Unofficial Residential Areas (Case Study, Islam Abad Unofficial Residential Area in Zanjan Town)”, Human Geography Studies, No. 2, 1-16.
 20. Momtaz, Farid (1385), “Social Deviations, Ideas and Concepts”, Enteshar LLC, Tehran.

منابع

-الماسی، مجید(1387)پیشگیری از سرقت اموال عمومی(مطالعه موردی سرقت کابل های برق و تجهیزات شبکه های برق رسانی خرم آباد 1386-1385)، همایش ملی پیشگری از وقوع جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا

-برتاو، عیسی(1391)، درآمدی بر ارتباط مکان و جرم، فصلنامه کارآگاه، شماره19، 125-94.

-بیانلو،یوسف و محمد کریم منصوریان(1385)، رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره22

- حیدری جوار، فاطمه(1392) شناسایی عوامل موثر یر وقوع جرایم در شهرستان کرج. فصلنامه دانش انتظامی البرز، شماره اول

-ریحان، محمد(1392) بررسی و تحلیل مکانی-فضایی کانون های جرم و بزهکاری( نمونه موردی: سرقت از منزل در شهر ارومیه با استفاده از GIS)، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، سال ششم، شماره 21، 130-103

-زنگی آبادی،علی و حسین رحیمی نادر(1389)، تحلیل فضایی جرم در شهر کرج(با استفاده از GIS)، فصلنامه حقوق، شماره 20، 198-179.

-سیاح، احمد(1381)، فرهنگ جامع عربی، فارس:تهران

-شارع پور، محمود(1387)، جامعه شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، تهران

-شامبیاتی، هوشنگ(1384)، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران

- شکویی، حسین(1374) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری. سمت. تهران

-عبداللهی حقی، مریم(1383)، پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری(مورد تحقیق: سرقت در شهر زنجان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان

- فیالکوف، یانکل(1383) جامعه شناسی. عبدالحسین نیک مهر. آگاه. تهران

-قربان حسینی، علی اصغر(1371)، جرم شناسی و جرم یابی سرقت:روش تحقیق در زمینه جرایم و مفاسد اجتماعی- تحقیق علمی در جرم سرقت، جهاد دانشگاهی، تهران

-کلانتری، محسن و مهدی توکلی(1386)، شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 2، 100-75.

-گلدوزیان، ایرج(1372)، حقوق جزای اختصاصی، جهاد دانشگاهی، تهران

لشگری تفرشی، احسان(1397) تبیین مفهوم فضای جغرافیایی در مکاتب روش شناسی اثبات گرا و هرمنوتیک، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 29، پیاپی70، شماره2، 54-35.

-محمودی جانکی، فیروز، فاطمه وحید دستجردی و محمد بارانی(1392) تاثیر مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم(مطالعه موردی: جرم سرقت در شهر تهران) فصلنامه پژوهشهای انتظام اجتماعی، سال پنجم، شماره 2، 89-69

-معین، محمد(1363)، فرهنگ فارسی، بزهکاری و پلیس علمی، نشریه امنیت و وزارت کشور، شماره 19و 20.

-مشکینی،ابوالفضل/ زیاری، کرامت اله/ کلانتری، محسن و فریاد پرهیز(1392)، تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیر رسمی (مورد: منطقه اسکان غیر رسمی اسلام آباد در شهر زنجان)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره2، 16-1.

-ممتاز،فرید(1385)، انحرافات اجتماعی:نظریه ها و دیدگاه ها، شرکت سهامی انتشار، تهران