بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی ،گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلام آباد

چکیده

برخی  اشخاص با انگیزه نیک مرتکب قتل می شوند مانند کسانی که بیماران صعب العلاج را  به انگیزه رهایی از درد و رنج به قتل می رسانند.اما سوالی که مطرح می شود این است که وجود انگیزه نیک مذکور چه تاثیری در مسئولیت کیفری آنها دارد.آیا در ماهیت جرم قتل و مجازات آن موثراست یا خیر؟ نتیجه پژوهش حاضربیانگر این است که در حقوق کیفری ایران به تأسی از فقه اسلام انگیزه در ماهیت جرم قتل بی تاثیر است. لذا شخصی که با انگیزه شرورانه مرتکب قتل می شود با شخص که با انگیزه نیک ماننده رهایی بیمار از درد و رنج مرتکب قتل می گردد مسئولیت کیفری یکسان داشته و هردو به اتهام قتل عمد مستوجب قصاص می باشند.برخلاف حقوق ایران،درحقوق کیفری آلمان و سویس ، قانونگذار انگیزه را در ماهیت جرم قتل موثر می داند و وجود انگیزه نیک را باعث تغییر ماهیت قتل از عمد به غیر عمد دانسته  در نتیجه از موجبات تخفیف مجازات قتل می داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact of Motive on the Nature of the Crime of Murder and Its Punishment in Iran’s Laws (With a Glance at Swiss and Germany’s Laws)

نویسنده [English]

  • masoud bassami
Faculty member ,Department of Law, Islamic Azad University،Islam Abad
چکیده [English]

In the recent century, one of the issues that has carried legal, medical, ethical and religious challenges is killing incurable patients in order to remove pain and misery from them. This kind of murder called euthanasia has been decriminalized in such countries as Netherland, Belgium and Luxemburg. (Besami 1396,88). In some other countries, legislators have maintained criminal statement on this kind of murder but due to good-will motive, its perpetrators face court leniency. In regards to this issue in this research, we intend to investigate the impact of motive on the nature of the crime of murder in Iran, Swiss and Germany’s criminal laws. Therefore; the question to be posed is that in Iran, Swiss and Germany’s criminal laws, what effects does good-will motive have in the nature of the crime of murder and the punishment of its perpetrators?
The present research has been carried out using a descriptive method and its data have been collected using library method. The contents of the research have been edited in four parts. In the first part, we have addressed mentioning the concepts and principles of the research. In the second part, the impact of motive on the nature of the crime of murder in Iran’s Laws has been investigated. In the third and fourth parts, the impact of motive on the nature of the crime of murder in Swiss and Germany’s Laws has been discussed respectively. At the end, a conclusion has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motive
  • Murder
  • punishment
  • Iran
  • Swiss
  • Germany
Afrasiabi, Mohammad Ali (1376), “General Penal Law”, Vol.1, 2nd Edition, Ferdosi Publications
Ardebili, Mohammad Ali (1392), “General Penal Law”, Vol.1, 32nd Edition, Mizan Publications
Stephany, Gastn, George Levasor (1377), ““General Penal Law”, Vol.2, Translated by Hasan Dadban, 1st Edition, Alameh Tabatabaie University.
 Mesami, Masoud (1396), “Euthanasia”, 1st Edition, Tehran, Jangal Publications.
Tibit, Mark (1386), “Philosophy of Law”, Translated by Husein Rezaie Khavari, 2nd Edition, Mashad Islamic Sciences University Publications.
Huseini, Husein and Danesh Naderi, Mohammad Reza (13”,95), “Citationability to Cultural Anomalies, in Pleading Phase”, Adaptive Study in Iran, Germany and America’s Legal System Adaptive Laws Studies Magazine, 7th Period, No.2, Autumn and Winter.
Huseini, Mohammad (1383), “Criminal Policy in Islam and The Islamic Republic of Iran”, 1st Edition, Samt Publications.
Feiz, Ali Reza (1389), “Adaptive Study of Islam’s General Penal Law”, 6th Edition, Printing Office Publications.
Zeraat, Abbas (1388), “Impact of Motive on Penal Responsibility”, Legal Proceeding Magazine”, No.46.
Zeraat, Abbas (1388), ““Impact of Motive on Penal Responsibility”, Legal Proceeding Magazine”, No.47.
Sa’adi, Husein Ali and Mortezavi, Salman (1393), “Impact of Motive on the Commitment of Crime in Ememiyeh Jurisprudence”, Jurisprudence Research  specialized Scientific  Quarterly,  3rd Year, No.1, Autumn and Winter.
Shambiani, Hushang (1378), “General Penal Law”, Vol.1, 9th Edition, Zhubin Publications.
Shahid Sani, “Lomeh Explanation”, Vol.14, Translated by Ali Shirvani, 14th Edition, Darol Elm Publications.
Abbasi, Asli (1389),” Translation of Germany’s Penal Law”, 1st Edition, Majd Publications.
Odeh, Abdol Ghader(1390),”Adaptive Investigation on Islamic Penal Laws and Common Law”, Translated by Husein Farhoudi Nia, Vol.1, 1St Edition, YadAva Publications.
Fletcher, George P (1389), “Fundamental Concepts of Penal Law”, Translated by Mahdi Seyed Zadeh Sani, 2nd Edition, Islamic Sciences University.
Catherine and Eliot, “Penal Law” (1386), Translated by Ali Zahadi, 1st Edition, Jangal Publications.
Clarson, Christopher (1390), “Analysis of the Principles of General Penal Law”, Translated by Husein Mir Mohammad Sadeghi, 1st Edition, Jangal Publications.
Katouzian, Naser (1378), “Civil Law Off-contract Necessities”, Vol.1, 2nd Edition, Tehran University Publications.
Key Nia, Mahdi (1388), “Criminology”, Vol.1, 13th Edition, Tehran University Publications.
Goldouzian, Iraj (1381), “Necessities of General Penal Law”, 6th Edition, Mizan Publications.
Goldouzian, Iraj (1380), “Special Penal Law”, 8th Edition, Tehran University Publications.
Mohseni, Morteza (1393), “General Penal Law”, Vol.2, 4th Edition, Ganje Danesh Publcations.
Mir Mohammad Sadeghi, Husein (1386), “Crimes Against People”, Mizan Publications.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع
افراسیابی ،محمد علی ،( 1376 ) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، چاپ  دوم ، انتشارات فردوسی
اردبیلی ، محمد علی ،( 1392) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، چاپ سی و دوم  ، انتشارات میزان
استفانی،گاستون ،ژرژ لواسور، (1377 ) ، برناربولوک، ،حقوق جزای عمومی ،جلددوم،ترجمه حسن دادبان، چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
بسامی ، مسعود ، (1396) ، اتانازی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات جنگل
تبیت ، مارک ، (1386) ، فلسفه حقوق ، ترجمه  حسین رضایی خاوری ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی مشهد
خویی ، ابوالقاسم ،(1975) ، مبانی تکمله المنهاج ، الجز ءالثانی ،مطبعه الاداب ، نجف الاشرف
حسینی ، حسین  و دانش نادری،  محمدرضا، ( 1395 ) ، « قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی ، در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران ، آلمان و آمریکا، »مجله مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره هفتم شماره دو ، پاییز و زمستان
حسینی، محمد ،(1383) ،سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ،چاپ اول ، انتشارات سمت
فیض ، علیرضا ،(1389 ) ، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام ، چاپه ششم ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات
 زراعت ، عباس ،( 1388) ، «تاثیر انگیزه بر مسولیت کیفری» ، مجله دادرسی ، شماره 46
زراعت ، عباس ،( 1388) ، «تاثیر انگیزه بر مسولیت کیفری» ، مجله دادرسی ، شماره 47
سعدی ،حسینعلی و مرتضوی،سلمان ،(1393 ) ،  «تاثیر انگیزه  در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه»، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش نامه فقهی ،سال سوم ، شماره اول ، پاییز و زمستان
شامبیاتی ، هوشنگ ،  ( 1378) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، چاپ نهم، انتشارات ژوبین
شهید ثانی شرح المعه ،( 1384) ، جلد چهاردهم، ترجمه علی شیروانی ، چاپ چهاردهم انتشارات دار العلم
شیخ طوسی،(1389 ) ، مبسوط ، جلد هفتم ،انتشارات مکتب مرتضوی
عباسی ، اصلی ، ( 1389 ) ، ترجمه قانون مجازات آلمان ، چاپ اول ، انتشارات مجد
علامه حلی ، (1390) ، تبصره المتعلمین ، ترجمه ابوالحسن شعرانی ، چاپ هفتم ، انتشارات اسلامیه
عوده ،عبدالقادر، (1390 ) ،بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی ، ترجمه حسین فرهودی نیا ،جلد اول ،  چاپ اول انتشارات یاد آورن
فلچر ، جورج پی ،( 1389) ، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه مهدی سیدزاده ثانی ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی
کاترین و الیوت ، حقوق جزا، ( 1386) ، ترجمه علی زاهدی ، چاپ اول ، انتشارات جنگل
کلارکسون ، کریستوفر ( 1390) ، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسین میر محمد صادقی ،چاپ اول ، انتشارات جنگل
کاتوزیان ، ناصر،(1378 )، حقوق مدنی ازامات خارج از قرار داد، جلد اول چاپ.دوم، انتشارات دانشگاه تهران
کی نیا ، مهدی ، ( 1388) ، جرمشناسی ، جلد اول ، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران
گلدوزیان ، ایرج ،(1381 )، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات میزان
گلدوزیان ، ایرج ،(1380 ) ،حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه تهران
محسنی ، مرتضی ،(1393 ) ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ،چاپ چهارم ، انتشارات گنج دانش
میرمحمدصادقی ، حسین ، ( 1386) ، جرایم علیه اشخاص  ، انتشارات میزان
محقق حلی ،( 1386 ) شرایع الاسلام ، جلد سوم ، چاپ  اول ، انتشارات رشید
 
 
-Sayid M. D  . Euthanasia a Comparison of The Criminal haw of Germany , Switzerland and United States, Boston College International And Comparative Review, Vol. 6. Issue2. Article 7.1983 .p.533 -562
 -Hirsch D.E . Euthanasia : it is Murder or Mercy Killing? A comparison of The Criminal Law In The United States , The Netherlands And  Switzerland. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. Available at: http:// digital commons. lmu.edu/ilr. vol.12. Issue 3 .(5). 1995,p .821-843
 
 -Schwarzenegger C , Summers S .J . Assisted suicide in Switzerland. University of Zurich faculty of Law. Zurich, 3 February 2005,p.1-6
-Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 October 2016)
-Tiedemann. M  , Valiquet. D. Law and Government Division, Euthanasia and Assisted Suicide: International Experiences. Canada, Library of Parliament bibliotheque du parliament  ,Revised 2008.p.1-30