گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، آشنایی با سرقت علمی و معتبرترین نرم­افزارهای داخلی و خارجی به منظور پیشگیری از این فعالیت مجرمانه می­باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، سندی یا کتابخانه­ای است و با رویکرد مروری متون و اسناد در این زمینه را مورد بررسی قرار می­دهد.
یافته­های پژوهش: بر مبنای یافته­های پژوهش، سرقت علمی فعالیتی غیراخلاقی و مجرمانه بوده و مشمول مجازات­های قانونی می­باشد. همچنین به منظور شناسایی و پیشگیری از ارتکاب تخلف علمی نرم­افزارهایی طراحی گردیده که دارای انواع داخلی و خارجی می­باشد. بر این اساس،  Duplichecker، PaperRater، Smallseotools، CopyLeaks، CopyEscape، Grammerly، Plagiarisma، Plagiarism Check، PlagScan، Unichek، PlagTracker، Eve2، Writecheck،Turnitinمهمترین نرم­افزارهای خارجی و سامانه مهتاب، نرم­افزار مشابه­یاب احادیث و روایات، سامانه همانندجو، سامانه همتاجو و سامانه مشابهت­یاب مقالات (سمیم نور) مهمترین نرم­افزارهای داخلی در این زمینه می­باشند. همچنین بر اساس مطالعات محققان Turnitin معتبرترین نرم­افزار سرقت علمی می­باشد.
نتیجه­گیری: آموزش و تولید محتواهای آموزشی هم در زمینه شناخت و پیشگیری از سرقت علمی شامل آموزش در زمینه فرایند پژوهش، استناددهی، ابزارها و منابع پژوهش و هم در زمینه شناخت نرم­افزارهای سرقت علمی می­تواند بعنوان عاملی کنترل­کننده بسیار حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی میزان سرقت علمی را کاهش دهد. همچنین اعمال مجازات و برشمردن جرایم برای افراد خاطی و متخلف هم از سوی موسساتی مانند دانشگاه­ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و نشریات مختلف و هم از سوی مسئولان دولتی برای مبارزه با این پدیده غیراخلاقی عامل کنترل­کننده مهم دیگری است که می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Glance at Plagiarism and Recognizing the Most Important Detection and Prevention Software

نویسندگان [English]

  • nahid khoshian
  • mahdi shaghaghi
Alzahra university
چکیده [English]

Objective: This Research is intended to get familiar with plagiarism and the most authoritative indigenous and foreign-made software to prevent this criminal activity.
Research Method: The method of the present research is document-based or library-based and it investigates documents and texts with a review approach.
Research Findings: Based on the findings of this research, plagiarism is an unethical and criminal activity and is subject to legal punishment. Moreover, in order to detect and prevent the commitment of the scientific violation, some software has been designed which has different kinds of indigenously-made and also foreign-made software. Accordingly, the most important foreign-made software includesDuplichecker، PaperRater، Smallseotools، CopyLeaks، CopyEscape، Grammerly، Plagiarisma، Plagiarism Check، PlagScan، Unichek، PlagTracker، Eve2، Writecheck، Turnitin and the most important indigenously –made software includes Mahtab System, Tradition and Narration Similar Finder Software, Identical Finder System, Similarity Articles Finder system (Samim Nour). Moreover, according to Turnitin researchers’ studies, these are among the most authoritative plagiarism software in the fields of recognizing and preventing plagiarism
Conclusion: Training and producing training curricula in the fields of recognition and prevention of plagiarism including training on research, citation, tools and research sources and also in the fields of recognizing plagiarism software can be important as a control factor and will somewhat mitigate plagiarism. Enforcing punishment and stating fines for perpetrators by institutes such as universities, training and research centers and different publications and also by government officials to combat the unethical phenomenon is considered as another control factor which should be taken into considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Plagiarism
  • Literary Plagiarism
  • Accidental Literary Plagiarism
  • Intentional Literary Plagiarism
  • self-theft
  • Plagiarism Software
Persian References
Esmail Pour, Raziyeh, Aziz Khani Zahra, Fakhr Ahmad, Mostafa (1396), “Plagiarism: From Prevention to Recognition”, Karagah, 123-144:39(9).
Bethaie, Zahra (14390), “Plagiarism: Definition, Examples and Prevention Ways, Prevention and Recognition”, Karagah, 6-18: 2(4).
Bahadori, Mohammad Karim, Izadi, Morteza, Husini Pour Fard, Mohammad Javad (1391), “Plagiarism: Concepts, Factors and Solutions”, Military Medicine Magazine, 168-177: 14(3).
Sotoudeh, Hajar, Rafi, Najmeh, Mirzaie Zahra (1389), “A Glance at Plagiarism and Methods of Preventing and Pursuing it”, Librarianship and Information Dessimination, 27-50: 13(4).
Abbasian, Zohre (1397), “A Glance at Different Kinds of Plagiarism, Retrieved from http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
Hemati Alamdar, Ghorban, Shojaie, Setareh, Salimi, Ghasem, Arjomandi, Mohammad Sadegh (1396), “Comparison of Plagiarism Behavior and the Effective Factors on Plagiarism in gifted students and other students (Case Study: Shiraz University)”,  Higher Education Newsletter, 61-77: 10(37).
منابع و ماخذ
الف)منابع فارسی
اسماعیل­پور، رضیه؛ عزیزخانی، زهرا؛ فخراحمد، مصطفی (1396). سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص. کارآگاه. 144-123:(9)39.
بطحایی، زهرا (1390). سرقت علمی: تعریف، مصادیق­ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص. کارآگاه. 18-6: (4)2.
بهادری، محمدکریم؛ ایزدی، مرتضی؛ حسینپورفرد، محمدجواد (1391). دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها. مجله طب نظامی. 177-168:(3) 14
ستوده، هاجر؛ رفیع، نجمه؛ میرزایی، زهرا (1389). نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن. کتابداری و اطلاع­رسانی. 50-27:(4)13.
عباسیان، زهره (1397). گذری بر انواع سرقت علمی. بازیاب از http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74    
همتی­علمدار، قربان؛ شجاعی، ستاره؛ سلیمی، قاسم؛ ارجمندی، محمدصادق (1396). مقایسه رفتار سرقت علمی و عوامل مؤثر بر سرقت علمی در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). نامه آموزش عالی. 77-61 : (37) 10
                                                                                                                                     ب)منابع لاتین
Alzahrani,S.M. Salim,N, Abraham,A. (2012) Understanding Plagiarism Linguistic Patterns, Textual Features, and Detection Methods. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C (Applications and Reviews). 42(2): 133-149. DOI: 10.1109/TSMCC.2011.2134847
 
APA (2013).Research Misconduct. http://www.apa.org/research/responsible/misconduct
Bilić-Zulle L, Frković V, Turk T, Azman J, Petrovecki M.(2005). Prevalence of plagiarism among medical students. Croatian Medical Journal.46(1): 126-131.
Demoliou, C (2013). Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe. http://plagiarism.cz/ippheae/files/D2-3-15%20IT%20IPPHEAE%20CD%20Survey%20Italy%20Narrative.pdf
 
Eisa, T. A., Salim, N., Alzahrani, S., & Gorman, G. (2015). Existing plagiarism de-tection techniques: A systematic mapping of the scholarly literature. Online Information Review, 39(3).
 
George, S., Costigan, A. and O’Hara, M. (2013). Placing the library at the heart of pla-giarism prevention: The University of Bradford experience. New Review of Academic Librarianship. 19(2): 141-160.
Ramzan, M. Asif Munir, M. Siddique, N. Asif, M. (2012). Awareness about plagiarism amongst university students in Pakistan.  Higher Education.64(1): 73-84.
 
Roig, M. (2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf
 
Turnitin, (2014) Turnitin Effectiveness in U.S. Colleges and Universities. Retrieved from http://go.turnitin.com/paper/effectiveness-turnitin-higher-education.
 
Youmans, R. J. (2011) Does the adoption of plagiarism-detection software in higher education reduce plagiarism? Studies in Higher Education, 36(7): 749-761.
سایت­های لاتین
https://www.bradford.ac.uk/library/find-out-about/plagiarism/avoiding-plagiarism/
https://www.ncl.ac.uk/ltds/resources/plagiarism/
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1
https://www.zoomit.ir/2018/5/20/271849/best-plagiarism-check-tools/
https://www.paperrater.com
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
https://www.plagscan.com/plagiarism-check
https://www.webxen.com/kb/plagtracker-plagiarism-checker
https://www.acronymfinder.com/Essay-Verification-Engine-(EVE).html                               
http://www.ithenticate.com
https://www.turnitin.com                                                   
http://nlp.sbu.ac.ir:8098
https://ai.inoor.ir
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default