نقش بازار جنایی بر روی جرایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عرضه جرم و مجرمان در بازار به عنوان محرکان و مشتریان آن نقش بسزایی در تولید و ترویج جرم دارند. بازار
جنایی مکانی است نامشخص و مخفی که فروشندگان و خریداران؛ کالای مجرمانه را در آن به خرید و فروش
می پردازند. این بازار تابعی از قانون مجرمانه است که آن را از بازارهای قانونی متمایز می سازد. بازارهای جنایی
اصولا یک بازار کسب وکار هستند که پول اولین انگیزه برای فعالیت های غیرقانونی است و تخمین زده م یشود
که حجم وسیعی از فعالیت اقتصادی را در جهان در بر می گیرد. اصولا بازار جنایی را می توان به سه دسته تقسیم
کرد که عبارتند از بازار جنایی سنتی، بازار جنایی موازی و بازار جنایی خصوصی؛ معمولا این بازارها از خریداران
و فروشندگان ناشناسی تشکیل شده اند که برای منابع محدود و کسب درآمد بیشتر به رقابت می پردازند. به
طور معمول مطالعه بازارها وظیفه اصلی اقتصادی است. یک مزیت آشکار استفاده از اصول اقتصادی برای
مطالعه بازارهای جنایی این است که اقتصاددان ها یک رویکرد نظری جامعه ارائه می کنند. بازارهای جنایی
انواع مختلفی دارند و می توان به هر فعالیتی که به صورت غیر قانونی صورت پذیرد را شامل می شود. این بازار
از شاخص های مختلف تبعیت می کند که در ثبات آن تاثیرگذار هستند مانند عرضه، قانون گذاری، رقابت و
شاخص های تقاضا. بر این اساس این مقاله تلاش دارد بازار جنایی را از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش بازار جنایی بر روی جرایم

چکیده [English]

عرضه جرم و مجرمان در بازار به عنوان محرکان و مشتریان آن نقش بسزایی در تولید و ترویج جرم دارند. بازار
جنایی مکانی است نامشخص و مخفی که فروشندگان و خریداران؛ کالای مجرمانه را در آن به خرید و فروش
می پردازند. این بازار تابعی از قانون مجرمانه است که آن را از بازارهای قانونی متمایز می سازد. بازارهای جنایی
اصولا یک بازار کسب وکار هستند که پول اولین انگیزه برای فعالیت های غیرقانونی است و تخمین زده م یشود
که حجم وسیعی از فعالیت اقتصادی را در جهان در بر می گیرد. اصولا بازار جنایی را می توان به سه دسته تقسیم
کرد که عبارتند از بازار جنایی سنتی، بازار جنایی موازی و بازار جنایی خصوصی؛ معمولا این بازارها از خریداران
و فروشندگان ناشناسی تشکیل شده اند که برای منابع محدود و کسب درآمد بیشتر به رقابت می پردازند. به
طور معمول مطالعه بازارها وظیفه اصلی اقتصادی است. یک مزیت آشکار استفاده از اصول اقتصادی برای
مطالعه بازارهای جنایی این است که اقتصاددان ها یک رویکرد نظری جامعه ارائه می کنند. بازارهای جنایی
انواع مختلفی دارند و می توان به هر فعالیتی که به صورت غیر قانونی صورت پذیرد را شامل می شود. این بازار
از شاخص های مختلف تبعیت می کند که در ثبات آن تاثیرگذار هستند مانند عرضه، قانون گذاری، رقابت و
شاخص های تقاضا. بر این اساس این مقاله تلاش دارد بازار جنایی را از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بازار جنایی
  • جرایم
  • بازار قانونی
  • بازار غیر قانونی