مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اینا ساس و راهنمای عمل قرار دادن آن طراحان وب رنامه ریزانب توانندب ه دورا زا بهام و پیچیدگیب ر مبناءا صول مشخص
فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جه تگیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات اثر بخش را اتخاذ نمایند.
با توجه به هجمه های روز افزون تهدیدها علیه نظام جمهوری اسامی ایران و پیچیدگی ارتکاب جرایم
وآسیب های اجتماعی در حوزه ماموریتی پلیس آگاهی، این پلیس، بی شک زمانی در اجرای ماموریت های محوله
موفق خواهد بود که با رهنامه ای کارآمد و اثربخش مورد هدایت و راهبری قرار گیرد تا فرماندهان و مدیران
آن در محیط پرتلاطم، پیچیده، غافلگیرکننده و متغییر کنونی، بر مبناء اصول تدوین شده و راهنمای عمل
قرار دادن آن ها بتوانند فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جهت گیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات
مطلوب را اتخاذ نمایند تا انشا ا.. با مبناء و راهنمای عمل قرار دادن رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی ناجا، شاهد
ارتقاء توان عملیاتی و کاهش آسیب پذیری ها در نظام عملیاتی این پلیس باشیم.
هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگویی فرآیندی برای تهیه و تدوین رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی و تشریح
اجزاء آن است تا با اتخاذ روشی استاندارد و ایجاد وحدت رویه پیچیدگی های تهیه رهنامه این رده ساده سازی
گردد.
روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات
نویسندگان در حین تهیه رهنامه تاکتیکی برای فرماندهی انتظامی استانها و رده های عملیاتی ناجا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا

چکیده [English]

اینا ساس و راهنمای عمل قرار دادن آن طراحان وب رنامه ریزانب توانندب ه دورا زا بهام و پیچیدگیب ر مبناءا صول مشخص
فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جه تگیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات اثر بخش را اتخاذ نمایند.
با توجه به هجمه های روز افزون تهدیدها علیه نظام جمهوری اسامی ایران و پیچیدگی ارتکاب جرایم
وآسیب های اجتماعی در حوزه ماموریتی پلیس آگاهی، این پلیس، بی شک زمانی در اجرای ماموریت های محوله
موفق خواهد بود که با رهنامه ای کارآمد و اثربخش مورد هدایت و راهبری قرار گیرد تا فرماندهان و مدیران
آن در محیط پرتلاطم، پیچیده، غافلگیرکننده و متغییر کنونی، بر مبناء اصول تدوین شده و راهنمای عمل
قرار دادن آن ها بتوانند فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جهت گیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات
مطلوب را اتخاذ نمایند تا انشا ا.. با مبناء و راهنمای عمل قرار دادن رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی ناجا، شاهد
ارتقاء توان عملیاتی و کاهش آسیب پذیری ها در نظام عملیاتی این پلیس باشیم.
هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگویی فرآیندی برای تهیه و تدوین رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی و تشریح
اجزاء آن است تا با اتخاذ روشی استاندارد و ایجاد وحدت رویه پیچیدگی های تهیه رهنامه این رده ساده سازی
گردد.
روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات
نویسندگان در حین تهیه رهنامه تاکتیکی برای فرماندهی انتظامی استانها و رده های عملیاتی ناجا است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دکترین
  • رهنامه
  • اسناد بالادستی
  • پویش محیطی
  • روند
  • سناریو
  • دشمن و حریف شناسی
  • تجارب عملیات تاکتیکی