بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امین

2 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی و مدرس

چکیده

زمینه و هدف : رویکرد اطلاعات محوری پلیس مزیت هایی از قبیل مدیریت منابع ، افزایش سرعت و دقت عملیات پلیسی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به پلیس را به ارمغان می آورد و این رویکرد در حوزه های مختلف مانند جرم یابی ، پیش بینی روندهای جرم زای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و پیشگیری از جرم کارآمد خواهد بود لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری در جرم یابیِ پول شویی است.
روش تحقیق : این تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام ، گردآوری داده ها بصورت کمی و ابزار جمع آوری ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش بصورت تمام شمار شامل تعداد 67 نفر از مدیران، افسران و کارشناسان آگاهی ناجا و فاتب که در زمینه پرونده های پولشویی در جرایم مختلف از جمله قاچاق کالا و أرز ، جعل و کلاهبرداری و اختلاس مشغول به کار می باشند، بوده و پرسشنامه تنظیم شده با طیف پنج رتبه ایی لیکرت بین پاسخگویان توزیع و جمع آوری و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها و نتایج تحقیق : رویکرد اطلاعات محوری پلیس در جرم یابی پولشویی در چهار بعد شامل اطلاعات بانکی و مالی در 9 گویه، اطلاعات اقدامات فنی مخابراتی و فضای مجازی در 8 گویه، اطلاعات بانک های درون سازمانی در 9 گویه و اطلاعات بانک های اطلاعاتی برون سازمانی در 10 گویه مورد شناسایی و تاثیر آنها بر جرم یابیِ پولشویی از نظر جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که تاثیر پذیری هر چهار بعد بر کشف و اثبات و انتساب پولشویی مورد تایید قرار گرفت و پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information-Centered Approach on Money Laundering Crime Detection

نویسندگان [English]

  • amirhisein yavari bafghi 1
  • ali rahimi 2
1 Amin university
2 police university student
چکیده [English]

Background and Objective: The police information-centered approach brings about such advantages as resource management, increasing the tempo and precision of police operations and enhancing public trust towards police, as well, and this approach will be effective in different fields such as criminalistics, predicting political, economic, social and cultural incriminating trends and crime prevention. Therefore; this research is intended to investigate the impact of information-centered approach on money laundering crime detection.
Research method: This research is of applied type in terms of objective and of descriptive-analytical type in terms of method and has been carried out in a survey manner. The data collection has been quantitative and the collection tools have been based on questionnaires. The target audience of this research was in a complete tally form including 67 managers, officers and experts of NAJA CID and FATEB police who are all active in the fields of money laundering cases in various crimes such as goods and foreign currency smuggling, forgery, fraud and embezzlement and the prepared questionnaires were distributed with E-Likert five-rating spectrum among the responders and then collected and analyzed using SPSS software.
Research findings and results: The police information-centered approach in money laundering crime detection was identified in four dimensions including banking and monetary information in 9 sets, technical communications and cyber space information in 8 sets, intra-agency banks information in 9 sets, and inter-agency banks information in 10 sets and their impacts on the money laundering crime detection from the research target audience were also investigated whose impacts of all the four dimensions on detection and proof and attribution of money laundering were verified and some suggestions were presented, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information- centeredness
  • Criminalistics
  • Money laundering
  • Police
  • Criminal Investigations
Azami Moghaddam, Majid (1389), “Criminal Information Functions in Combating Economic Crimes”, Karagah Quarterly, 4th Year, No.13.
Brayan Stock et.al. (1393), “Applied Criminology”, Translated  by Hamid Reza Mohamadi, Mizan Publications.
Biabani Gholam Hussein (1388), “Criminal Information”, 1st Edition, Karagah Quarterly.
Patrik F.Walch (1395), “Information and Analysis of Information”, Translated by Rasoul Najar Baghsiah and Amir Husein Yavari , Police Sciences University Publications.
Peterson, Maryline B, (1388), “Information-Centered Police Approach: A new design from Information”, Translated by Amir Husein Yavari et.al, NAJA Public Security Police Publications, 1st Edition.
 Davoudi Dehaghani, Ebrahim (1397), “Necessities of Information-Centered Approach in the Future Architecture of CID Police”, Karagah Quarterly, 11th Year, No.42
Davoudi Dehaghani, Ebrahim, et. al. (1396), “Indexes of Planning for Police Prevention of Crimes with Information-Centered Approach”, Police Knowledge Quarterly, 11th Year, 19th Year, No.3.
Davoudi Dehaghani, Ebrahim (1396), “Presenting A Crime Prevention Model with Information-Centered Approach”, Ph.D Thesis, Amin Police Sciences University. , 11th Year, 19th Year, No.3.
Sotoudeh, et.al, (1394), “A research Entitled: “Murder Crime Prevention Emphasizing Unknown and Fugitive Murderers with Criminal Information Approach in Penal Laws”, Karagah Quarterly, 2nd Period, 9th Year, No.33.
Sotoudeh Mojtaba (1388), “The Role of Information in Criminal Investigations”, Karagah Quarterly, 2nd Period, 3rd Year, No.9.
Shah Mohammadi, et.al (1391), “Investigating the Effective Factors in Proper Management of NAJA Information Systems and Codifying a Model”, Police Management Quarterly, 8th Year, winter 1391.
Ghodrat Abadi, et.al, !393), “In a Research Entitled: “Prioritizing Dimensions and Parameters of Criminal Information in Vehicle Theft Detection”, Criminal and Information Studies Quarterly, 10th Year, No.1, spring 1394.
Arab Ansari (1393), “Position of Information Management in Border Protection Strategy”, Sistan & Balouchestan Police Sciences Quarterly, 5th Period, No.6.
Najar Rasoul and Najar Reza (1392), “Knowledge Management in Information-Centered Police”, Police Information and Security Studies Quarterly, “4th Period, No.6.
Mansouri et.al, (1394), “The Impact of Network Management of CID Criminal Information on Crime Detection (Yazd Province Case Study)”, Yazd Police Knowledge Quarterly, 2nd Period, No.7.
Yavari Bafghi and Aghakhani (1395), “Criminal Information and Its Impact on Criminalistics”, Lorestan Police Knowledge 4th Year, No.2, summer 1395.
Yavari Amir Husein and Najar (1388), “Information-Centered Police Approach”, NAJA Public Security Police Publications, 1st Edition.
Youtsshak Peter (1394), “Police and Organized Crimes (Implementing Information Strategy)”, Translated by Hamid Nikou, Police Sciences University Publications, 1st EDtion.
 
 
منابع
اعظمی مقدم مجید، 1389 ، کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی، فصلنامه کارآگاه، سال چهارم، شماره 13
برایان استوت و همکاران، 1393 ، جرمشناسی کاربردی ،ترجمه حمید رضا محمدی، انتشارات نشر میزان
بیابانی غلامحسین، 1388 ، اطلاعات جنایی، چاپ اول، انتشارات کارآگ
پاتریک اف والش ( 1395 ) اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات، ترجمه رسول نجار باغسیاه و امیر حسین یاوری، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی چاپ اول
پیترسون، مریلین بی، 1388 ، رویکرد پلیسی اطلاعات محور : طراحی جدید از اطلاعات، ترجمه امیر حسین یاوری و همکار، انتشار پلیس امنیت عمومی ناجا، چاپ اول
داوودی دهاقانی ابراهیم، 1397 ، الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی، فصلنامه کارآگاه، سال یازدهم، شماره 42
داودی دهاقانی ابراهیم و همکاران، 1396 ، شاخص های برنامه ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محور، فصلنامه دانش انتظامی، سال نوزدهم شماره سوم
داوودی دهاقانی ابراهیم، 1396 ، ارائه الگوی پیشگیری از جرم با رویکرد اطلاعات محور، رساله دکتری دانشگاه علوم انتظامی امین
ستوده و همکار، 1394 ، پژوهشی با عنوان « کشف جرم قتل با تأکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری » فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال نهم، شماره 33
ستوده مجتبی، 1388 ، نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال سوم، شماره 9
شاه محمدی و همکار، 1391 ، بررسی عوامل موثر بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا و تدوین الگو، فصلنامه مدیریت انتظامی سال هشتم، زمستان 1391
قدرت آبادی و همکار، 1393 ، در تحقیقی با عنوان « اولویت بندی ابعاد و مولفه های اطلاعات جنایی در کشف سرقت خودرو » فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی سال دهم شماره اول، بهار 1394
عرب انصاری، 1393 ، جایگاه مدیریت اطلاعات در راهبرد امنیت مرزی، فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، دوره پنجم شماره 11
نجار رسول و نجار رضا، 1392 ، مدیریت دانش در پلیس اطلاعات محور، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، دوره چهارم شماره 6
منصوری و همکاران، 1394 ، تأثیر مدیریت شبکه ای اطلاعات جنایی پلیس آگاهی درکشف جرایم جنایی (مورد مطالعه استان یزد)، فصلنامه دانش انتظامی یزد، دوره دوم شماره 7
یاوری بافقی و آقاخانی، 1395 ، اطلاعات جنایی و نقش آن در جرم یابی، فصلنامه دانش انتظامی لرستان، سال جهارم، شماره دوم، تابستان 1395
یاوری امیرحسین و نجار، 1388 ، رویکرد پلیسی اطلاعات محور، انتشارات پلیس امنیت عمومی ناجا، چاپ اول
یوتسشاک پیتر، 1394 ، پلیس و جرایم سازمان یافته ( اجرای راهبرد اطلاعاتی )، ترجمه حمید نیکو، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول
Lonnie M. Schaible, James Sheffield, 2011, Intelligence-led policing and change in state law enforcement agencies, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 35 No. 4, 2012, pp. 761-784, Emerald Group Publishing Limited, 1363-951X, DOI 10.1108/13639511211275643