بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیقات

2 دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

چکیده

با ورود دستگاه خودپرداز به شبکه بانکی کشور و اقبال عامه مردم در استفاده از آن،شاهد وقوع شگرد جدیدی از کلاهبرداری بوده ایم؛به این صورت که مرتکبین با ارسال پیامک یا از طریق تماس تلفنی با قربانی،با شگردهای خاص و حیله های زبانی،وی را به سوی دستگاه خودپرداز هدایت و با استفاده از بی اطلاعیِ او از عملکرد دستگاه،مبالغی را از حساب قربانی به حساب موردنظر خود منتقل می کنند. از سوی دیگر،هیچ معیار خاصی در کلاهبرداری از طریق خودپردازها وجود نداشته و هر انسانی با هر سن،سطح تحصیلات و هر نوع شغلی،ممکن است قربانی این جرم شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است.این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش افسران پلیس آگاهی با سابقة فعالیت در معاونت و تیم های مبارزه با جعل و کلاهبرداری فاتب یا ناجا و قضات دادسرا و وکلا،جمعاً به تعداد 80 نفر می باشند که به صورت کل شمار انتخاب شده اند.جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه‌ای و برای رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده گردید.بر اساس یافته های پژوهش،کلیه فرضیه های مورد نظر اثبات شدند که به ترتیب آشنایی مقامات قضایی با مبانی فنی و حقوقی جرایم رایانه ای،تعامل پلیس با مقامات قضایی،تجهیزات سازمانی و توانمندی کاراگاهان در اولویت اثرگذاری در کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت قرار دارند.نتایج پژوهش میزان تاثیر هر کدام از فرضیات و شاخص های طرح شده را در کشف جرم موضوع تحقیق آشکار کرد؛بنابراین عواملِ مورد بررسی می توانند بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت موثر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors in the Detection of Phone Fraud Crime Using ATM Card to Card

نویسندگان [English]

  • gholamhosein biabani 1
  • Alireza Abdolahi 2
1 research center
2 Amin Police University
چکیده [English]

With the advent of ATM to the State banking network and the their public acceptance and welcome, we witness a new fraud method in a manner that perpetrators lure their victims to come to an ATM through phone call or sending SMS or other ways and by exploiting the victims’ ignorance of the ATM functions, transfer some amount of money to their own accounts. On the other hand, there are no particular criteria in the fraud through ATMs and any person at any age, education or job could be a victim of this kind of crime. The present research has been written with the aim of investigating the effective factors in the detection of phone fraud crime using ATM card to card method. This research is of applied type in terms of type and objective and is of survey in terms of descriptive-analytical method and nature. The statistical community includes CID officers with background of activity in assistance and FATEB teams countering forgery and fraud enforcement teams or NAJA and judiciary judges and lawyers totaling 80 individuals. Information gathering was done through library and using questionnaires in which to analyze data, single-sample T Test was used and for ranking, Freedman Test was employed. According to the research findings, all the hypotheses of interest were substantiated which are in the order of familiarization of judiciary officials with the technical and legal principles of cyber crimes, police interaction with judiciary officials, organic equipment and detectives’ abilities in the priority of affecting the detection of the crime of phone fraud using ATM card to card method. The research results revealed the rate of effect of each hypothesis and presented indexes in crime detection. Therefore; the factors to be investigated can be effective in the detection of the crime of phone fraud using ATM card to card method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Detection
  • fraud
  • Telephone
  • Card to Card
  • Bank Account
Hasan Begi, Ebrahim(1384), “Rights and security in Cyberspace (1st Edition)”, Tehran: Abrar Moaser International Research & Studies Cultural Institute Publications , Tehran.
Dianati, Abdolah (1386), “Effective Factors in Detectives’ Success in Pursuit and Detection of Cyber Fraud Crime (M.S Thesis, Crime Detection).
Shirzad Nik Abadi, Kamran (1388), “Cyber Crimes from Iran’s Penal Law and International Law Perspectives (1st Edition)”, Tehran:  Faragir Behineh Publication Company.
Sadeghi, Mir Mohammad Husein (1389), “Special Criminal Law (2) Crimes against  Property and Possessions (1st Edition)”, Tehran: Mizan Publications.
Nejabati, Mahdi (1381), “Scientific Police (1st Edition)”, Tehran: SAMT Publications.
منابع
-حسن بیگی،ابراهیم.(1384).حقوق و امنیت در فضای سایبر(چاپ اول).تهران:انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
-دیانتی,عبدالله.(1386).عوامل موثر بر موفقیت کارآگاهان در پی جویی و کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای (پایان نامه کارشناسی ارشد کشف جرایم)،دانشگاه علوم انتظامی.
-شیرزاد نیک آبادی،کامران.(1388).جرایم رایانه ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل(چاپ اول). تهران:انتشارات شرکت نشر بهینه فراگیر.
-صادقی،میر محمد حسین.(1389).حقوق کیفر اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت(چاپ هفتم).تهران:انتشارات میزان.
-نجابتی،مهدی.(1381).پلیس­علمی(چاپ اول).تهران:­انتشارات سمت.