بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی گروه اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف : مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه‌های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، عامل اقتصادی است. با توجه به اینکه عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل‌توجهی بر روی وقوع جرم دارد و همچنین در این زمینه تحقیقات متعددی در سطح ملی و استانی صورت گرفته؛ ولی جمع‏بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم‏ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است.
روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق مقالاتی با موضوع عوامل اقتصادی و جرم در جامعه ایران است که در مجلات معتبر از سال 1380 تا پایان سال1397 چاپ شده است. شرط انتخاب مقالات هم پرداختن به موضوع تاثیرعوامل اقتصادیِ بر جرم در موضوع مقالات است. در نهایت، 25 مقاله مرتبط با موضوع از مجلات معتبر انتخاب و تحلیل شدند.
یافته ها و نتیجه گیری : نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A combined study of economic factors affecting crime in Iranian society

نویسنده [English]

  • javad monazami tabar
Amin Police University
چکیده [English]

Background and Aim: The study of the reasons for the occurrence of criminal behaviors to reduce crime is mandatory. One of the most important considerations in examining the environmental conditions of crime is the economic factor. Since the economic factor is an important factor for all social structures and has a significant impact on crime, there are also numerous investigations at national and provincial level, but there is no comprehensive overview of these investigations. It seeks to identify the most important economic factors affecting crime in research conducted in Iran.
Method: Using meta-analysis method, the present study has analyzed and combined the results of researches conducted in Iran in the field of economic factors affecting crime. The statistical population of this research is an article about economic and crime factors in Iranian society which has been published in prestigious journals from 2001 until the end of 1977. The prerequisite for selecting articles is also to address the impact of economic factors on crime. Finally, 25 articles related to the subject were selected and analyzed from reputable journals.
Findings and Conclusion: The results of the effect size showed that the most influential factors on the variables of stealing are income inequality, unemployment rate and inflation respectively. Also, the most influential factors on the total crime variable were the variables of income inequality, unemployment rate and poverty rate, respectively. The most influential factors on the homicide variable are unemployment, industrialization, and poverty rates, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic factors
  • Crime
  • Robbery
  • Murder
  • meta-analysis
Ahmadi, H (1394), Deviations Sociology”, Tehran, Samt Publications.
HUseini Nejad, M (1384), “Investigating Economic Factors of Crime in Iran Using Integrated Data Models: Theft Case”, Planning and Budget Magazine, No.95, Pages 35-81.Economic Studies Magazine, No.68, Pages 63-90.
Sadeghi, H and Asghar Pour, H (1384), “Analysis of Economic Factors on Crimes in Iran”,
Ghorbani Zadeh, V and Hasan Nangir, T (1393), “An Applied Guide to Hyper-analysis with CMA2 Software”, Tehran: Jame’eshnasan Publications.
Abbasi Nejad, H and Ramezani, H and Sadeghi, M (1391), “Investigating the Relationship between Unemployment and Crimes in Iran: Interprovincial Integrated Data Approach”, Economic Studies and Policies, 20th Year, No.64, Pages 65-86.
Fotrous, M Milan A and Ghorban Seresht, M (1391), “Impacts of Poverty, Unemployment and Urban Life on Crimes against Property in Iran Provinces”, Social Welfare Quarterly, 12th Year, No.46, Pages 279-298.
Zolfaghari, Hasan, Azim Ali Zadeh and Mahdi Bahrami (1391), “Investigating the Impacts of Appropriate Law on Social Order”, 5th Period, No.17, 59-70.
Garshasbi Fakhr, S (1390), “The Relationship between Unemployment and Theft in Iran”, Social Welfare Quarterly, 11th Year, No.40, Pages 400-424.
Masoud Nia, Ebrahim, Mohammad Husein ESocial liasi, Ali Akbarian, Hasan Zadeh DEhghan (1389), “The Impact of Social Capital Parameters on Spatial Distribution of Crime in Yazd Town”, Order and Social Security Research Book, 3rd Period, No.12, Pages 112-131.
Mohseni, Reza Ali (1391), “Sociological Analysis of Evading Laws and Courses of Actions for Law-Abiding and Social Order”, 5th Period, No.17, Pages 83-101.
Azkia, Mostafa, Tavakoli, Mahmoud (1395), “Hyper-analysis of Job Satisfaction Studies in Educational Agencies”, Social Sciences Letter, No. 27, Pages 1-26.
Behrad, Behnam (1394), “Hyper-analysis of the Outbreak of Learning Disabilities in Elementary Students in Iran”, Studies on Exceptional Children, 5(4), Pages 417-436. 
Abedi, Ahmad, Arizi, Hamid Reza and Shavakhi, Ali Reza (1394), “Hyper-analysis of Impacts Affecting the Increase of Research Findings in the Ministry of Education”, Educational Innovations Quarterly, 12 (4), Pages 109-132.
Arizi, Hamid Reza, Farahani, Hojat Allah (1394), “Advanced Research Methods in Humanities (Applied Approach) for Behavioral Sciences, Social Sciences, Educational Sciences, Physical Training, Management and Political Sciences Majors”, Esfahan: University Jihad, Esfahan University Branch.
Sohrabi Fard, Nasrin (1395), “A Review of Hyper-analysis Principles”, Iranian Psychologists Quarterly, 3 (10), Pages 169-171.
Madah, M (1396), “Analysis of the Impacts of Poverty and Income Disparity on Crimes (Theft) throughout the State’s Provinces”, Economic Studies Quarterly, 17th Year, No.3, Pages 303-324.
Mehregan, N and Garshasbi Fakhr, S (1390), “Income Disparity and Crimes In Iran”, Economic Studies Quarterly, 11th Year, No.4, Pages 109-124.
منابع
احمدی، ح. (1394). جامعه‏شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت.
حسینی‏نژاد، م. (1384). «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از مدل داده‏های تلفیقی: مورد سرقت»، مجله برنامه و بودجه، ش 95، ص 35-81.
صادقی، ح.؛ شقاقی، و. و اصغرپور، ح. (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 68، ص 63-90.
قربانی‏زاده، و. و حسن نانگیر، ط. (1393) راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزار CMA2، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
عباسی‏نژاد، ح.؛ رمضانی، ه. و صادقی، م. (1391). «بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‏های تلفیقی بین استانی»، پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، سال بیستم، ش64، ص 65-86.
فطرس، م.؛ میلان، ع. و قربان سرشت، م. (1391). «اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان‏های ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، ش 46، ص 279-398.
ذوالفقاری ، حسین وعظیم علیزاده ، مهدی بهرامی (1391).بررسی تأثیر قانون مناسب بر نظم اجتماعی . دوره 5، شماره 17، 70-59.
گرشاسبی فخر، س. (1390). «ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، سال یازدهم، ش40، ص 400-424.
مسعودنیا،  ابراهیم و محمدحسین الیاسی  علی علی اکبریان  حسن زاده دهقان (1389).تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توزیع فضایی جرایم در شهرستان یزد. پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، دوره 3، شماره 12، ص131-112.
محسنی ،رضا علی(1391). تحلیل جامعه شناختی قانون گریزی و راهکارهایی برای قانون گرایی و نظم عمومی . دوره 5، شماره 17، ص101-83.
ازکیا، مصطفی؛ توکلی، محمود.(1395). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی، نامه علوم اجتماعی، شماره 27، ص 26 -1.
بهراد، بهنام.(1394). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی ایران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(4)،ص 436-417.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و شواخی، علیرضا.(1394). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کار بست یافته‌های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 12(4)،ص 132-109.
عریضی، حمیدرضا؛ فراهانی، حجت‌اله. (1394). روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) برای دانشجویان رشته های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، مدیریت و علوم سیاسی. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان.
سهرابی‌فرد، نسرین.(1395). مروری بر مبانی فراتحلیل. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، 3(10)،ص 171-169.
مداح، م. (1396). «تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان های کشور»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره سوم، ص 303- 324.
مهرگان، ن. و گرشاسبی فخر، س. (1390). «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، سال یازدهم، ش 4، ص 109-125.
Becker, G. S. (2008) "Crime and Punishment: An Economic Approach". Journal of Political Economy, No. 76(2), p.169–217.
Borenstein, M. Hedges, L. Higgins, J. Rothstein, H. (2017) Introduction to Meta-Analysis, UK: Wiley & Sons publication.
Clinard, M. and Meier, R. (2018) Sociology of Deviant Behavior, NewYork:Thomson Wadsworth Publications.
Cohen, J. (2007) Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: (Rev. Ed). New York: Academic Press.
Danziger, S. (2005) "Explaining Urban Crime Rates". Criminology, No. 14(2), p. 291–296.
Danziger, S. & Wheeler, D. (2007) "The Economics of Crime: Punishment or Income Redistribution?". Review of Social Economy, No. 33(3), p. 113–131.
Egger, M. Smith, D.G. Altman, D.G. (2017) Systematic Reviews in Health Care- Meta-Analysis in cotext, London: BMJ Books
Eide, E. (2014) "Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography". Encyclo-Pedia of Law & Economics, No. 8100, p. 346-389.
Gordon, D. (2009) "Capitalism, Class, and Crime in America". Crime and Delinquency, No. 19(2), p. 163–186.
Imai, S. & Krishna, K. (2014) "Employment, Deterrence and Crime in a Dynamic Model". International Economic Review, No. 45(3), p.845–872.
Jacob, A. (2016) "Economic Theories of Crime and Delinquency", Journal of Human Behavior in the Social Environment, No. 21(3), p. 270-283.
Li, S. (2018) "The Effectiveness of Corrective Feedback in SLA: A Meta-Analysis", Language Learning, No. 60(2), p. 309–365.
Levitt, S. (2012) "The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation". Quarterly Journal of Economics, No. 111(2), p. 219–352.
Nickerson, G. W. (2010) "Analytical Problems in Explaining Criminal Behavior: Neoclassical and Radical Economic Theories and an Alternative Formulation". Review of Radical Political Economics, No. 15(1), p. 1–23.
Parsons, T. (2006) The Social System. Glencoe, IL: Free Press.
Siegel, L. (2016) Criminology, Wadsworth: Cengage Learning Publishers.
Simon, C. P. & Witte, A. D. (2012) Beating the system: The underground economy. Boston, MA: Auburn Publishing House Company.
Taylor, I. Walton, P. & Young, J. (2005) Critical criminology in Britain: Review and prospect. In I. Taylor, P. Walton, & J. Young (Eds.), Critical criminology (pp. 6–62). London, UK: Routledge and Kegan Paul.
Thornberry, T. & R. L. Christenson. (2007) "Unemployment and Criminal Involvement: An Investigation of Reciprocal Causal Structures". American Sociological Review, No. 49(3), p. 398–411.
Toby, J. (2015) "The Intellectual Debt That Deviance Theory Owes Talcott Parsons", Journal of Classical Sociology, No. 5(3), p. 349-364.
Williams, J. & Sickles, R. (2017) Turning from crime: A dynamic perspective. Paper presented in the econometric session on structural models at the ASSA meetings in Boston, MA.
Witt, R. Clark, A. & Fielding, N. (2016) "Crime and Economic Activity: A Panel Data Approach". British Journal of Criminology, No. 39, p. 391–400.