ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد دبی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

امروزه جرایم اقتصادی با تحولات روزافزون خود و بهره مندی از اطلاعات و تخصص های مختلف سازمان یافتگی قابل توجهی پیدا کرده اند. به دلیل تقارن دو هدف نقض امنیت اقتصادی از یک سو و شیوه ارتکاب جرم از سوی دیگر، ساختار سیاستگذاری کیفری در جهت نیل به پیشگیری از تکرار این جرایم نوین نیازمند بازاندیشی کلان است. سهولت وقوع روزافزون جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته را می توان استفاده قابل توجه آنها از اطلاعات به روز دانست؛ اطلاعاتی که به طور سازمان یافته به دست می آورند و آنان را در ارتکاب گسترده ی اقدامات مضر به اقتصاد کشور توانمند می سازد. بر همین اساس در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است سوال اساسی مرتبط با راهکارهای مختل کننده ی پلیسی در دستیابی به اطلاعات موثر در وقوع جرایم بررسی می گردد. فرضیه آن است که نظام عدالت کیفری در حوزه عملکرد پلیسی خود باید با ساختار اهمیت بخشی به دانش اطلاعات نحوه ارتکاب این جرایم را در گونه های مختلف بازشناسی نماید و راهبردهای عملیاتی خود را ترسیم نماید. از آنجا که حجم قابل توجهی از جرایم سازمان یافته اقتصادی در محیط های اداری رخ می دهد، نظم دهی عملیاتی به کشف حداکثری این جرایم بویژه با مشارکت نهادهای جامعوی و شاهدان جرایم می توان عملکرد پلیسی در نظام عدالت کیفری را موثرتر تجلی نماید. لذا به طور کلی به نظر می رسد که تأکید بر شفافیت و

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structure of Criminal Countering Organized Economic Crime

نویسندگان [English]

  • alireza bavi 1
  • rajab goldoust 2
  • hosein gholami 3
1 Azad eslamic University
2 shahid beheshti University
3 alameh Tabab
چکیده [English]

Nowadays, economic crimes have become highly organized with their ever-changing developments and the utilization of various information and expertise. Because of the parallelism of the two aims of violating economic security on the one hand and of the crime on the other, the criminal policy structure needs a great rethink to prevent the repetition of these new crimes. The increasing ease with which organized crime is perpetrated can be attributed to their considerable use of up-to-date information that is organized and empowered to commit widespread acts of harm to the country's economy. Therefore, in this descriptive-analytical paper, the basic question related to police deterrence strategies in obtaining effective information on crime is investigated. It is hypothesized that the criminal justice system in its area of ​​police performance should identify with information structures how to commit these crimes in different ways and outline their operational strategies. Since a significant amount of organized economic crime occurs in office settings, operational discipline to maximize the detection of these crimes, especially with the participation of community institutions and crime witnesses, can make police performance in the criminal justice system more effective. Therefore, it seems that emphasizing the transparency and proper functioning of government agencies along with information management and rigorous dealing with the breach of confidentiality of economic crime information can have a significant impact on reducing the occurrence of organized economic crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized economic crime
  • Information
  • Criminal Prevention
-Asadi, Seyyed Hassan (2011), Transnational Organized Crime, Maid Publishing, First Edition,
-Bullock, Karen, Ronald V. Clarke and Nick Tilley (2010) Situational Prevention of Organized Crimes, Willan Publishing
- Di Nicola, Andrea (2000), when economic crime becomes organized: the role of information technologies. A case study, Criminal Justice - Journal of the Institute of Criminology, University of Sidney, faculty of Law, Vol. 11, n. 3, March
-Ebrahimi, Shahram (2019), Proclamation and Disclosure of Economic Crime, in: Niyazpour, Amir Hassan, (Criminal Policy Against Economic Crime), First Edition, Tehran: Publication of the Scale,
-Eyni, Mohsen (2013), The Concept of Organized Crime in Transnational Documents and Domestic Law, in: Criminal Encyclopedia Encyclopedia (New Collection of Criminal Science Papers), Second Book, Madan Publications, First Edition,
Filippazzi, F., Occhini, G. (1993), Groupware, Franco Angeli, Milan, p. 50.
Glenny, M. (2008) McMafia. London: The Bodley Head.
Haghpanahan, Abbas (2013), Investigation of Iranian Criminal Policy in Economic Criminal Law, Behnami Publications,
Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (2006) Closing the gap: A review of the ‘fitness for purpose’ of the current structure of policing in England and Wales. http://crime reduction.homeoffice.gov.uk/policing (last accessed 30 March 2009).
Khodayian Chegeni, Zabihullah (2012), A Comparative Study of the Institutions of the Criminal Justice System of France and Iran Against Economic Crimes, Journal of Legal Studies, Volume 4, Issue 2, Fall and Winter,
Mirsaeedi, Mansour & Mahmoud Zamani (2013), Economic Crime; Definition or Criteria, Journal of Criminal Law Research, Second Year, No. 4, Fall,
-Milani, Alireza et al. (2016), The Functioning of the Iranian Legal System in the Face of Organized Crime, Journal of Social Sciences Studies, Volume 2, Number 1, Spring,
Najafi Abrandabadi, Ali Hossein (1). Summary of Economic Criminal Law Applications, Master's Degree in Shahid Beheshti University, Editing by Fatemeh Ghanad and Amin Jafari, Second Half Year
Nelken, D. (1997) “White-Collar Crime”, in M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds), The OxfordHandbook of Criminology, Claredon Press, Oxford, pp. 898-890.
Ruggiero, V. (1996) Economie sporche. L’impresa criminale in Europa, Bollati Boringhieri, Turin.
Savona, E.U. (1998) “Economic Crime in Europe. Analysis of the Interdependencies among Fraud Money Laundering and Corruption”, paper presented at the International Conference on Economic Crime in Europe. Interdependencies among Fraud, Money Laundering and Corruption. Analysis and Responses, Trento (Italy), 22-23 October.
Stelfox, P. (2003) ‘Transnational Organised Crime: a Police Perspective’, in A. Edwards and P. Gill, P. (eds), Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security. London: Routledge.
Savona, E.U. (1998) “Economic Crime in Europe. Analysis of the Interdependencies among Fraud Money Laundering and Corruption”, paper presented at the International Conference on Economic Crime in Europe. Interdependencies among Fraud, Money Laundering and Corruption. Analysis and Responses, Trento (Italy), 22-23 October.
- Yousefian Shorehdeli, Behnam (2011), The Responsibility of Legal Entities in Economic or Organized Crime: New National and International Approaches, Journal of Legal Research: The Joyful Memoirs of Dr. Reza Nourbah, No. 56,