بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مقدمه: یکی از سازمان های مبارزه‌ بـا‌ قـاچاق‌ کالا نیروی انتظامی است. که اقدامات پلیس یکی از حلقه های این سازمان برای جلوگیری از قاچاق کالا می باشد. هدف از این پژوهش شناخت میزان تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در محدوده شهرستان دلفان می‌باشد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان شامل می‌شود. حجم نمونه به تعداد 58 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده پرسش-نامه، بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد که روایی آن بوسیله روایی صوری تایید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معادل73/0درصد محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونT تک نمونه‌ای در بسته نرم افزاری18 Spss استفاده شده است.
یافته ها: براساس یافته های این تحقیق، اقدامات اطلاعاتی پلیس با ضریب 79/. بیشترین تأثیر را در مقابله با قاچاق را داشته و در رتبة اول قرار دارد و پس از آن،اقدامات مدیریتی با 69/. و اجرای ایست و بازرسی با تاثیر 61/. برمقابله با قاچاق کالا به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا باید همه شاخص های اقدامات انتظامی را با رویکرد کل گرایانه و سیستمی در هرسه حوزه تقویت نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Police Measures on Countering Goods Smuggling (Case Study of Delfan city)

نویسنده [English]

 • sayyad darvishi
Assistant Professor of Amin Police Science University (09123611409) s49darvishi@gmail.com
چکیده [English]

Goods smuggling has gained the attention of legislators as a crime that endangers social, economic, individual and family security from a variety of aspects. NAJA is one of the drug enforcement agencies whose police measures are one of the cycles of this agency to counter goods smuggling. This research is intended to recognize the impact rate of police measures on countering goods smuggling in Delfan Township purview. This research is of applied type from objective point of view and of descriptive –analytical type from nature point of view and it uses the survey method. The target audience consists of 60 people from NAJA staff in Delphan Township and Lorestan Province Goods smuggling Enforcement Agency. The sample volume was selected for 58 people and was distributed among them in simple accidental method.
The data gathering tool is questionnaire whose flunency was verified through superficial fluncy and its sustainability was computed using Cronbach Alfa Formula amounting to 0.73% and in order to analyze the data, Single Sample T test was used in Spss 18 Software Pacakage. Based on the findings of this research, police intelligence measures with a coefficient of 79% have the highest impact to counter smuggling and ranks first and aftet that, managerial measures with 69% and conducting checkpoints measures with 61% are ranked subsequently influencial to counter goos smuggling.
In general, the research results show that all the policing measures (managerial measures, checkpoints measures and intelligence measures) have all an impact on countering goods smuggling with a coefficient of 73%. Therefore, in order to combat goods smuggling, NAJA should augment all the police measures with holistic and systematic approaches in all three domains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goods
 • Police measures
 • Stop and Inspection
 • intelligence Measures
 • Police

بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا

 (مطالعه موردی شهرستان دلفان)

 

چکیده

قاچاق کالا به عنوان جرمی که از جهات مختلف امنیت اجتماعی، اقتصادی، فردی و خانوادگی را به مخاطره می اندازد، مورد توجه خاص قانونگذار بوده است. یکی از سازمان های  مبارزه‌ بـا‌ قـاچاق‌ کالا نیروی انتظامی است. که اقدامات پلیس یکی از حلقه های این سازمان برای جلوگیری از قاچاق کالا می باشد. هدف از این پژوهش شناخت میزان تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در محدوده شهرستان دلفان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی  و به شیوه پیمایشی می­باشد. جامعه آماری تحقیق را تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان و اداره مبارزه با قاچاق کالای استان لرستان شامل می­شود. حجم نمونه به تعداد 58 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده پرسش­نامه، بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه می­باشد که روایی آن بوسیله روایی صوری تایید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معادل73/0درصد محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمونT  تک نمونه­ای در بسته نرم افزاری18 Spss  استفاده شده است. براساس یافته های این تحقیق، اقدامات اطلاعاتی پلیس با ضریب 79/. بیشترین تأثیر را در مقابله با قاچاق را داشته و در رتبة اول قرار دارد و پس از آن،اقدامات مدیریتی با 69/. و اجرای ایست و بازرسی با تاثیر 61/. برمقابله با قاچاق کالا به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند. بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد کلیه اقدامات انتظامی پلیس (اقدامات مدیریتی، اجرای ایست و بازرسی و اقدامات اطلاعاتی) در امر مبارزه با قاچاق کالا تاثیری معادل 73/. دارند، لذا نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا باید همه شاخص های اقدامات انتظامی را  با رویکرد کل گرایانه و سیستمی در هرسه حوزه تقویت نماید.

 

کلید واژه ها: قاچاق ،کالا، اقدامات انتظامی، ایست و بازرسی، اقدامات اطلاعات، پلیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigating the Impacts of Police Measures on Countering Goods Smuggling

(Case Study of Delfan city)

 

Abstract

Goods smuggling has gained the attention of legislators as a crime that endangers social, economic, individual and family security from a variety of aspects. NAJA is one of the drug enforcement agencies whose police measures are one of the cycles of this agency to counter goods smuggling. This research is intended to recognize the impact rate of police measures on countering goods smuggling in Delfan Township purview. This research is of applied type from objective point of view and of descriptive –analytical type from nature point of view and it uses the survey method. The target audience consists of 60 people from NAJA staff in Delphan Township and Lorestan Province Goods smuggling Enforcement Agency. The sample volume was selected for 58 people and was distributed among them in simple accidental method.

The data gathering tool is questionnaire whose flunency was verified through superficial fluncy and its sustainability was computed using Cronbach Alfa Formula amounting to 0.73% and in order to analyze the data, Single Sample T test was used in Spss 18 Software Pacakage. Based on the findings of this research, police intelligence measures with a coefficient of 79% have the highest impact to counter smuggling and ranks first and aftet that, managerial measures with 69% and conducting checkpoints measures with 61% are ranked subsequently influencial to counter goos smuggling.

In general, the research results show that all the policing measures (managerial measures, checkpoints measures and intelligence measures) have all an impact on countering goods smuggling with a coefficient of 73%. Therefore, in order to combat goods smuggling, NAJA should augment all the police measures with holistic and systematic approaches in all three domains.

 

Key Words: Goods, Police Measures, Stop and Inspection, Intelligence Measures, Police

 

 

 

مقدمه

امروزه قاچاق به عنوان یک جرم فراگیر اکثر کشورهای جهان را دچار آسیب نموده و با بی ثباتی گره خورده است( شاو و ریتانو[1]،2019).اما شواهد نشان می­دهد وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، دارای عمق بیشتری است. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. در این بین می­توان آثار و نشانه­های ریشه دار این معضل را در لایه­های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی مشاهده کرد. متأسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال های اخیر قاچاق کالا به جهت میزان سود زیادی که برای قاچاقچیان دارد، افزایش یافته است(یعقوبی،1388، 18).

 قاچاق کالا که به نظر می­رسد در کشور نهادینه شده، پدیده­ای چند وجهی و چند بعدی است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی­شود، بلکه می­توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. قاچاق کالا، تاثیر فراوانی در تخریب منافع ملی، سرمایه های اجتماعی و در مجموع آثار نامطلوب پیدا و پنهانی در پی دارد که اقتدار ملی را به چالش می کشاند همچنین گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

تا کنون این پدیده در ایران خسارت زیانباری داشته است اگر کشور بخواهد بر اساس سند چشم انداز توسعه1404 به قدرت اول اقتصادی منطقه برسد، باید الزامات راهبردی آن از جمله؛ ایجاد ظرفیت های تولیدی، جذب سرمایه گذاری ها، تعامل دستگاه های دولتی و فرهنگ سازی در استفاده از تولیدات داخلی را تحقق بخشد تا بتوان بسترهای مناسبی را برای فعالیت های صحیح در مقابله با قاچاق کالا فراهم نمود.

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه‏ها و سیاست‏های کشور ما را تحت‏الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ، ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ بعد ﺳﻴﺎﺳــﻲ، ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺍﺯ بعد ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ­ی ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ بعد ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای فلسفه وجودی خود مسئولیت برقراری نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را به عهده دارد و در جهت نیل به این هدف مهم، قانون تأسیس نیروی انتظامی مصوب سال 1369وظایف متعدد و متنوعی را برای نیروی انتظامی تبیین نمود که از این میان.در بند 8 از ماده 8 قانون ناجا، مبارزه با قاچاق و مراقبت و کنترل مرزهای کشور بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است.

آنچه مسلم است ، نهادهای مرتبط با قاچاق در شهرستان دلفان به پدیده قاچاق حساسیت نشان داده و دستگاههای نظارتی خود را ملزم به اجرای طرح های مختلف جهت مبارزه با قاچاق کالا نموده­اند.  فرماندهی انتظامی دلفانی به عنوان یکی از دستگاه های موثر در این رابطه اقدامات و برنامه هایی را اجرا کرده ولی با توجه به شرایط و ویژگی های  جغرافیایی و مسیرهای انتقال در این شهرستان،  قاچاقچیان هم از روش ها و برنامه های متنوعی جهت قاچاق کالا استفاده می کنند.

شهرستان دلفان که در شمال غرب استان لرستان واقع شده به عنوان پل ارتباطی با استان های مرزی غرب کشور مسیر مناسبی برای قاچاقچیان می باشد و تقریبا30 الی 40 درصد از کالای قاچاق استان لرستان از طریق مبادی ورودی این شهرستان صورت می ­پذیرد در این شهرستان، اقدامات انتظامی و طرح های مقطعی مختلفی، از جمله  طرح مبارزه با مشروبات الکلی، طرح مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات،طرح مبارزه با لوازم خانوادگی، کالای دخانی و ..... جهت مقابله با قاچاق کالا انجام می گردد،که اجرای این طرح ها، هزینه های مالی و جانی را به ناجا تحمیل می کند.گرچه آمار کشفیات کالای قاچاق از سوی نیروی انتظامی شهرستان دلفان نشان می دهد که اقدامات انجام شده توسط این نیرو چشمگیر و قابل ستایش است اما کافی نبوده و باید با برنامه ریزی دقیق و علمی با این پدیده مقابله کرد. هرچند اقدامات در مورد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محدود به اقدامات پلیس در شهرستان دلفان نمی باشد و نهادها و دستگاه­های زیادی در این حوزه نقش آفرینی می­نمایند، لیکن اقدامات انتظامی شهرستان دلفان به عنوان حلقه آخر و سلبی در کنترل و مهار قاچاق کالا، نقش ارزنده­ای در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی دارد و سنجش میزان تاثیر گذاری اقدامات پلیس در ابعاد مختلف می تواند، راهکارهای اصولی و عملی را در ارتقاء توان کنترل و مبارزه با قاچاق کالا را در این فرماندهی مهیا ساخته و اتخاذ برنامه های اصولی را پیش روی فرماندهان انتظامی قرار دهد. بنابراین آنچه که در این پژوهش مد نظر می باشد، پاسخ به این سوال اصلی است که اقدامات انتظامی پلیس در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان تا چه میزان موثر بوده است؟

 هدف اصلی تحقیق

-تعیین میزان تاثیراقدامات اطلاعاتی و انتظامی پلیس در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان.

اهداف فرعی تحقیق

- تعیین میزان  تاثیر اجرای ایست و بازرسی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان.

- تعیین میزان تاثیر اقدامات اطلاعاتی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان.

- تعیین میزان تاثیر اقدامات مدیریتی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان.

پیشینه  و مبانی نظری تحقیق

سلاجقه و سایبانی(1398) در تحقیق خود در اربطه با جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس به این نتیجه رسیدند که   تشدید نظام کنترل، ارتکاب جرم را به تأخیر انداخته و وقت بیشتری به پلیس می دهد تا مداخله کند. بنابراین، پیشگیری وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دستگیری پلیس تبدیل شده است. نتایج تحقیق رضایی(1398) در مورد تحلیل جرم شناختی بحران آفرینی باندهای قاچاق کالا (با تاکید بر نقش پلیس) نشان داد که قاچاق کالا در کشور به صورت زنجیره در حال انجام است. بنابراین برای قطع این زنجیره پلیس نیازمند راه حل هایی برای شناسایی رانت خواران و افراد نفوذی در بین سازمان ها و وزارت خانه ها و دیگر نهادها است . همچنین اقدامات پلیس در زمینه مقابله با اقدامات باندهای قاچاق کالا در وضعیت موجود، نسبت به سایر سازمان های متولی مبارزه با قاچاق کالا مطلوب می باشد. حسین خانبگی، و خواجه امیری، (1395) در پژوهش خود با عنوان« شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو » معتقدند مهم تر ین شیوه در کنترل و نظارت بر قاچاق دارو، استفاده از شیوه های اطلاعاتی، انتظامی، امکانات مالی و تجهیزاتی، شیوه رزمی– تاکتیکی و آموزش عوامل انسانی می باشد. نتایج تحقیق النقی پور، علی زاده و شامی قره باغ (1392) در بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا، بیانگر این است که  نقش قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و میزان بازدارندگی آن از عوامل موثر در گزینش قاچاق کالا به عنوان پیشه، از طرف قاچاقچیان است  و قانون گذار باید با وضع قوانین مطلوب نسبت به کنترل قاچاق کالا و با بهره جستن از سایر روش ها از قبیل پیشگیری­های وضعی نسبت به مهار این پدیده شوم اقدام کند. میراحمدیان،(1389) درپژوهش خود با عنوان« سیاست جنایی در مبارزه با قاچاق کالا»،معتقداست ملزم کردن بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان های مسئول به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات برای روان سازی فعالیت ها، ارتقای توانمندی ها، تقویت کنترل ها و نظارت ها، تشخیص سریع  و به هنگام جرائم  و رفتارهای غیرقانونی، ارتقای انگیزه و روحیة کارکنان، رسیدگی سریع به جرائم  و اجرای قاطعانه مجازات های قانونی )به منظور بالا بردن هزینة ارتکاب جرم و منصرف ساختن مجرمان از ارتکاب مجدد جرم) از کلیة ظرفیت های داخلی و خارجی(دیپلماسی) کشور برای اجرای سیاست ها و مصوبات ستاد به منظور پیشگیری از تداوم و افزایش قاچاق کالا را می توان به عنوان بخش دیگری از شاخص ها و ویژگی های قانون با رویکرد پیشگیری برشمرد. عاقلی، (1384) در تحقیقی با عنوان« نقش ناجا در پیشگیری از قاچاق مواد سوختی شهرستان ماکو» عوامل زیر را در قاچاق موثر می داند: 1- انسداد ناکافی مرزها در جلوگیری از قاچاق. 2- کمبود موانع فیزیکی در استان های مرزی در جلوگیری از ورود قاچاق. 3- گستردگی جغرافیایی مورد استفاده در پدیده قاچاق 4-مرز طولانی زمینی و دریایی نسبتا غیر قابل کنترل. 5- وجود همسایگان جهت دار سیاسی. 6- مشکل بودن کنترل بعضی از مناطق به دلیل عوارض جغرافیایی. نوری، (1382) در پژوهش خود با عنوان «گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن»، معتقد است که پیشگیری از وقوع جرم قاچاق با تقلیل موقعیت ها  سروکار دارد و آزاد سازی اقتصاد کشور و رفع محدودیت های تجاری، تبیین و تثبیت نرخ واقعی ارز که موجبات کاهش میل به قاچاق را فراهم می سازد،  بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی استان های مرزی از نظر تولید و اشتغال، بهره گیری از تجهیزات مدرن و مقررات شدید برای کنترل مرزها، بهره گیری از راهکارهای اطلاعاتی به جای استفاده از شیوه ها و ابزارهای صرفا پلیسی، پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای متعهد و دلسوز در دیوار مرزی و سیستم قضایی و تعزیراتی،  برقراری مستمر امنیت و ثبات اقتصادی، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی با برنامه ریزی های اصولی.

 نتایج تحقیق مدل و چو[2](215) بیانگر این است که قاچاقچیان از مکزیک تا امریکا با کمترین هزینه حمل و نقل و کمترین خطر مبارزه از سوی پلیس، حمل و قاچاق مواد مخدر را انجام می­دهند.ارگبین[3] (2012)در پژوهش خود در رابطه با تأثیر قاچاق بر اقتصاد کشورها به این نتیجه رسیده است که در بخشی از کسب و کار و صنعت، بی تفاوتی اولیه در برخورد با جعل، تقلب و قاچاق، عدم وجود چارچوب قانونی و نظارتی مشخص و قابل اجراء، اجرای بی اثر مقررات و فقر هماهنگی میان سازمان های نظارتی باعث گسترش هر چه بیشتر قاچاق می شود.  نورتن[4] (1988)در مقاله ای باعنوان «تئوری اقتصادی قاچاق » با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد. همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه،  حجم قاچاق را کاهش می دهد  و انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.( ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،1394). کالا : هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.( ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،1394).کالا به سه گروه تقسیم می شود: الف) کالای مجازمشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا جند مرجع ذی ربط قانونی ب) کالای مجاز:کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد. ج) کالای ممنوع:کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ( ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،1394). در سال 2013 قاچاقچیان 17 میلیارد دلار کالای قاچاق را وارد کشور کردند که فقط یک درصد آن کشف گردید(رابین،2012).

انواع قاچاق کالا: در کشورهای مختلف قاچاق مصادیق متفاوتی دارد و مواردی چون قاچاق پرندگان در چین، قاچاق حیوانات در تایلند، قاچاق انسان در بنگلادش، قاچاق آثار باستانی در هند و... را می توان نام برد.(شمس الدینی،1379، 216) در جمهوری اسلامی ایران مصادیق مشمول قاچاق کالا شامل مواردی چون: قاچاق مواد پرتوزا و الوده به رادیو اکتیو و....، قاچاق مشروبات الکلی و اقلام منکراتی، قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه، قاچاق انسان، زنان، کودکان و اعضای بدن، قاچاق اموال تاریخی، قاچاق  وحوش کمیاب و پرندگان نادر، قاچاق محصولات جنگلی، قاچاق فراورده های شیلاتی، قاچاق سیگار، قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی، قاچاق محصولات غذایی، قاچاق محصولات کشاورزی، سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی، قاچاق وسایل و لوازم الکتریکی، قاچاق وسایل و لوازم خانگی، قاچاق ارز و اشیا گرانبها، قاچاق لوازم و قطعات رایانه، قاچاق وسائط نقلیه سبک و سنگین و قطعات یدکی آن، قاچاق پوشاک و پارچه و ... (شادنیا، 1384، 74).

 منشأ انواع قاچاق: منشأ‌ قاچاق‌ را می توان اجمالاً در سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از‌:

1- انحصاری‌ بودن کالا در دولت: در برخی از موارد، موضوع قاچاق، کالاهایی است که دولت‌ در‌ راستای تنظیم بازار و منافع اجـتماعی و یا بـرقراری نظم و امنیت در کشور، عرضه و فروش‌ آن‌ را‌ در انحصار خود نگه می دارد. مانند اسلحه، مواد هسته ای و خطرناک.

2- غیر قانونی بودن‌ ماهیت‌ کالا: در مواردی، قاچاق ممکن است در کالا یا خدماتی که ماهیتشان‌ غیر‌ قانونی‌ و نامشروع محسوب مـی شـود و نگهداری یا خرید و فروش این امور به طور کلی بر خلاف‌ منافع‌ اجتماعی‌ و  نظم  و امنیت جامعه به شمار می آید، صورت می پذیرد. مانند مواد‌ مخدر‌، خرید و فروش انسان و یا اعضای بدن.

3- عدم پرداخت عـوارض گـمرکی و فرار از مالیات:در بعضی از‌ مصادیق‌ موضوع قاچاق کالاهایی که ماهیتاً مشروع و قانونی هستند، صورت می پذیرد، ولی‌ به‌ دلیل ارزان بودن (یارانه ای) و عدم پرداخت‌ عوارض‌ گمرکی‌ و سایر موارد، اشیای قاچاق محسوب می شوند‌. (مزدارانی‌، 1390، 154).

عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مقابله با‌ قاچاق‌

مجموعه‌ای‌ از عوامل در ناکارآمدی جامع نـظام‌های مقابله با قاچاق در کشور مؤثرند که در‌ این‌ بخش از تحقیق با اسـتفاده از هـمان الگـوی سه بخشی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ - اجتماعی‌ به‌ بررسی آنها پرداخته می­شود.

1 - ساختار اقتصاد مـلی: ‌ ‌الگـوی رایج مصرف ملی‌ که‌ مبتنی بر تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی و ترجیح کالاهای خارجی است، در حـالی شـکل گـرفته‌ که‌ ارزش‌ بین‌المللی ریال در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. تراکم تفاوت قیمت‌ها در دوسوی آب‌ها، گرانی و ضعف کالاهای تولیدی‌ داخل‌ و نرخ بـالای بیکاری از جمله عواملی هـستند کـه به حرکت بدون وقفه در جهت منافع سرمایه‌داری‌ کمپرادور‌ و بازار کمک می‌دهند. طیف گسترده‌ای از مشاغل شامل قایق و لنج‌داران، چتربازان و کوله‌باری‌ها‌، کسبه‌، حامیان مالی و سرمایه‌ای آنها در داخل و خارج‌ از‌ کشور‌، شرکت‌های بازرگانی داخلی و خـارجی و مأموران برخی از‌ نهادها‌ و اداره‌های دولتی، بخش بزرگی از معیشت خود را بر پایه گردش مستمر چرخه‌ واردات‌ کالاهای قاچاق و عرضه آن به‌ مشتریان‌ دور و نزدیک‌ قرار‌ داده‌اند.(بهرامی و قـاسمی ،1389، 92).

2 - ساختار‌ سازمانی‌ و تشکیلاتی دستگاه‌های دولتی: نهادها و دستگاه‌های دولتی‌ و مناطق آزاد گمرک به‌ صورت‌ مستقیم و غیرمستقیم در قاچاق یا‌ پخش‌ کالا به شکل‌های مختلف نقش دارنـد، از جـمله، مناطق آزاد با نقش تقریبآ‌ نمایشگاهی‌ و فروشگاهی از یک‌سو، موجب تشویق‌ درون‌ و برون‌ منطقه‌ای تقاضا شده‌ و بیکاران‌ را به سوی مشارکت‌ در‌ قاچاق می‌کشانند و از سوی دیگر، خود یکی از قطب‌های بزرگ برای واردات کالا بـه‌ داخـل‌ کشور شده‌اند. بخش بزرگی از کالاهایی‌ که‌ در شهرها‌ و مغازه‌ها‌ به‌ فروش می‌رسند به صورت‌ رسمی و قانونی از جمله توسط مسافران پروازهای خارجی، تعاونی مرزنشین‌ها و بازارچه‌های مرزی و خدمه شناورهای مجاز‌ وارد‌ شده و عـرضه مـی‌شوند. کـالاهای سنگین و پرحجم‌ مانند‌ یخچال‌، فـریزر‌، و... کـه‌ تـوسط شبکه‌های رسمی‌ قاچاق‌ به صورت قانونی و با مجوز ارگان‌های دولتی وارد شده و به فروش می‌رسند. در برخی گمرک‌ها با‌ جعل ‌اظهارنامه، درج ‌نکردن‌ درست ‌کالاهای ‌مربوطه‌ در اظهارنامه‌ها‌، و توجه‌ نکردن‌ به‌ مانیفست‌ها‌ عـملا زمـینه­ی ورود کالا فراهم‌ می‌شود (کریمی پور،محمدی،1383،165).

3 - ناکارایی قوانین و مقررات دولتی: گسترش فزاینده و تقریبآ بدون توقف کالاها نشان‌گر آن است که ده‌ها سال فعالیت‌های دسـتگاه‌ها و قـوانین و مـقررات دولتی کارایی‌ چندانی نداشته است.

4 - فرهنگ‌ رواج ‌یافته قاچاق: بدنه اصلی جـامعه از جـنبه و نـگاه ضدارزشی به قاچاق نمی‌نگرد. به همین دلیل، نه تنها نظارت اجتماعی بـرای جـلوگیری از ایـن‌ پدیدار‌ منتفی است، بلکه این نوع‌ نظارت‌ بیشتر معطوف به کارآمد ساختن این پدیـدار، از طـریق آگـاه ساختن همسایگان و آشنایان نسبت به مقصد، زمان حرکت و فعالیت قوای انتظامی برای جلوگیری از‌ قـاچاق‌ اسـت.

 5- سلامت عمل نیروهای درگیر:به طور کلی آلوده بودن برخی نیروهای درگیر در مقابله باقاچاق کالا یکی از عوامل موثر در کاهش خطر قاچاق کالاست.

 6- ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات: در جغرافیای ملی می‌توان به وجود ‌‌بیش‌ از 8000 کیلومتر مـرز آبـی، خاکی و گذرگاه‌های دیگر اشاره کرد که فاقد تجهیزات‌ و نیروی‌ انسانی‌ لازم  و مناسب برای حراست و نظارت این مـرزها مـی‌باشند، به گونه‌ای که از وجود جایگاه‌ها و برجک‌های‌ مناسب در فواصل قابل قبول برخوردار نـبوده و در مـرزهای آبی توان نیروی انتظامی‌ از لحاظ تجهیزات و امـکانات‌ از‌ نـیروی قـاچاق ضعیف‌تر می‌باشد. در همان فضای محدود نیز بـه دلیـل وضعیت نیروی اداری و عدم رسیدگی مناسب به وضعیت آنان، انتظارات در حد فضای تحت کـنترل بـرآورده نمی‌شود (کریمی پور،محمدی،1383،165).

راهکارهای مقابله با قاچاق

تحقیق و توسعه : تحقیق و توسعه در صورتی که نهادینه شود، می‌تواند قابلیت اجرایی را در کلیه راه‌کارهای

مقابله با این پدیده داشته باشد. برای آنکه بتوان کالایی قابل رقـابت‌ بـا‌ کـالاهای خارجی تولید نمود، باید تـحقیق و تـوسعه را پشـتوانه فعالیت‌های تولیدی قرار داد. درواقع، کارایی این راه‌کارها در گرو توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و کنترل‌ تحقیق‌ و توسعه در بنگاه‌هاست (بهرامی،قاسمی،1389، 173).

 1- جذب سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی:  برای موفقیت در جـذب سـرمایه‌گذاری‌های خـارجی، علاوه بر ایجاد یک بستر قانونی مناسب، خـلق زمـینه‌ها و فرصت‌هایی همچون شناسایی زمینه‌های تولیدی که دولت علاقه‌مند سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در آنهاست، تهیه طرح‌های‌ اولیه‌ و شناسایی میزان سودآوری آنها، معرفی زمـینه‌ها و جـذابیت‌های سـرمایه‌گذاری در کشور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شرکت‌های فرا ملیتی و ایـجاد بـستر مناسب برای فعالیت‌ آنها‌ در کشور‌، می‌تواند از عوامل مؤثر باشد (بهرامی،قاسمی،1389، 173).

 2- هماهنگ‌سازی مقررات :  از راه‌کارهای مهم در امر مبارزه بـا قـاچاق و ایـجاد محیط‌ اقتصادی پویا و خلاق، مقررات‌زدایی و هماهنگ‌سازی مقررات است. وجود مقررات متعدد مـوجب‌ کـندی‌ انـتقال‌ در تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین، لازم است با بررسی همه مقررات حاکم بر فعالیت‌های تولیدی کشور، آن دسـته ‌‌از‌ مـقررات کـه در شرایط نوین، نامناسب و یا زاید به نظر می‌رسند، حذف گردند (نورانی،1387).

 3- خصوصی‌سازی‌: از‌ طریق خصوصی‌سازی و ایـجاد مـحیط رقابتی می‌توان تولیدکنندگان را به تولید کالاهایی باکیفیت و قیمت رقابتی تشویق‌ نمود. در نتیجه، بـخش خـصوصی مـجبور خواهد بود برای ادامه بقای خود، کالای‌ موردنیاز را تولید کند‌. این‌ کار، علاوه بـر کـاهش تقاضا برای کالای قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بین‌الملل را نـیز فـراهم مـی‌کند (بهرامی، قاسمی،1389، 173).

 4-تدابیر سخت در برخورد با قـاچاق:  قـدرت عـمومی‌، هنگامی‌ می‌تواند‌ بـه مـبارزه‌ای قاطع علیه بزهکاری بـپردازد کـه پیش از آن، حدود بزهکاری را تعیین کرده‌ باشد‌.(بولک،1382) در نظام کیفری کشور ما که گرفته‌شده از احکام اسـلامی اسـت، شارع‌ مقدس، حفظ‌ مهم‌ترین ارزشهای جـامعه اسـلامی را با عـنوان ضـروریات خـمس؛ یعنی حفظ دین، نـفس، نسل، عقل‌ و مال‌ با‌ ضمانتهای اجرای کیفری توأم ساخته و راجـع بـه پدیـده قـاچاق نـیز که از مصادیق بـارز جـرایم مالی‌ تلقی‌ می‌گردد، به تناسب متنوع شدن اقلام  و طرق قاچاق، قوانین و اصلاحیه‌های متعددی تصویب‌ و اجرا‌ شـده اسـت.

 اقدامات انتظامی:به کلیه اقداماتی که توسط نیروی انتظامی صورت می پذیرد تا مانع از ارتکاب جرم توسط اشخاص یا وقوع جرم شود اطلاق می شود.(مجیدی و همکاران،1384،51)

بازرسی:جستجو در وسیله نقلیه و مکان یا تفتیش اشخاص، برای بدست اوردن مدرک جرم یا مظنون فرار را بازرسی گویند.شیی مورد نظر ممکن است مواد مخدر، کالای قاچاق، اسلحه یا الات قتاله و مدرک، اثر یا وسیله ای برای کشف یا اثبات جرم باشد (معاونت تربیت و اموزش ناجا،1387،4).

 انواع ایست و بازرسی: بازرسی کالا یکی از مهمترین و حساس ترین حلقه های زنجیره صادرات و واردات کالا است( خدرویسی،1389، 6).ایست و بازرسی بسته به هدف و زمان اجرای آن به دو صورت ثابت (دراز مدت) و موقت (کوتاه مدت) انجام می­گردد؛ که به لحاظ اهمیت کنترل مناطق طبقه بندی شده (حیاتی، حساس، مهم)، و سرحدات مرزی و گلوگاه هایی که دارای ارجحیت بالای امنیتی و استراتژیکی می­باشند، از ایست و بازرسی ثابت استفاده می نمایند. مکان ایست و بازرسی ثابت طوری تعیین می­شود که اهداف ایست و بازرسی ثابت را عملی نماید. معمولا در محل­های زیر ایست و بازرسی ثابتانجام می­شود 1-مبادی ورودی و خروجی شهر­ها و مناطق استراتژیکی 2- مبادی ورودی و خروجی به مرزهای زمینی هوایی و دریایی3- مبادی ورودی و خروجی به مراکز حساس، حیاتی و مهم 4- مبادی ورودی و خروجی به محل اسکان شخصیت­های درجه یک مملکتی5-گلوگاه های ورود قاچاق کالا و مواد مخدر. همچنین ایست و بازرسی موقت که بصورت موقت اجرا می شود،گاهی به لحاظ شرایط حاکم و لزوم انجام اقدامات ضربتی است. این نوعایست و بازرسی در مدت زمان کوتاه در محل های خاص انجام می گیرد (بختیاری، تقی و همکاران،1394،ص9). چرا که  قاچاقچیان همیشه جغرافیای مبدا تا مقصد حمل قاچاق را مورد  توجه قرار می­دهند(تالاریکو و زمپرینی[5]،2017).

ا قدامات اطلاعاتی: به مجموعه اقداماتی که به منظور جمع آوری اخبار و پردازش آنها و همچنین پرورش خبر و آماده سازی آنها برای تبدیل به مرحله عملیاتی شدن را اقدامات اطلاعاتی گویند (شیرمحمدی،1390،10). پلیس معمولا برای افزایش اطمینان از عملیات­های انتظامی از اقدامات پایه اطلاعاتی بهره می­برد.پلیس عهده­دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور و اعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت و آرامش آن است ( آریان پور،1379،81). و به عنوان یکی از نهادهای نظام عدالت کیفری می تواند با توجه به جایگاه و با بهره­گیری از راهبرد­های خاص خود  نقش تاثیرگذاری در برنامه های پیشگیری از جرم ایفا کند(نوروزی و دیگران،1390، 86). بنابراین در مبارزه با قاچاق کالا نیز اقدامات پیشگیرانه و مقابله­ای بر پایه اطلاعات جغرافیایی، مسیرها، شبکه­های فعال قاچاق یکی از ماموریت های اساسی پلیس می باشد.

  چارچوب نظری  تحقیق

این پژوهش برای تعیین میزان تاثیر اقدامات انتظامی ، شامل اقدامات اطلاعاتی ، اجرای ایست و بازرسی و اقدامات مدیریتی در مقابله با قاچاق کالا انجام که برای تعیین  متغیر های اجرای ایست و بازرسی از پیشینه پژوهشی اقایان حسین خانبگی، و خواجه امیری(1395) و تجربیات میدانی و عملیاتی محقق استفاده شده است. همچنین برای متغیر اقدامات اطلاعاتی از پیشینه پژوهشی آقای نوری(1382) و برای متغیر اقدامات مدیریتی از پژوهش روح الله میراحمدیان(1389) و گزارش رده های عملیاتی استفاده شده است. که بر همین مبنا و بر اساس مبانی نظری، مدل مفهومی شکل گرفته است.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی تحقیق

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی  و به شیوه پیمایشی می­باشد. جامعه آماری در این مطالعه تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان و اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت دارند یا به نحوی درگیر هستند، شامل می­شود. لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 58 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده پرسش­نامه، بین افراد توزیع شد. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شده است. روایی ابزار بوسیله روایی صوری تایید و پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معدل73/0درصد محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل با توجه به نرمال بودن داده­ها از آزمونT  تک نمونه­ای در بسته نرم افزاری18 SPSS  استفاده شده است.

 

جدول1. مولفه و شاخص­های اقدامات اطلاعاتی و انتظامی

مولفه

شاخص ها

 

 

 

اجرای ایست و بازرسی

 

نیروهای آموزش دیده در ایستگاه های بازرسی

ایست و بازرسی های مقطعی

گشت های انتظامی

تجربیات خدمتی کارکنان 

استقرار ایستگاه های بازرسی ثابت

 

 

اقدامات اطلاعاتی

نیروهای داوطلب مردمی

کنترل غیر محسوس افراد مظنون

نفوذ مأمورین به داخل شبکه ها

 

 

 

 

 

 

اقدامات مدیریتی انتظامی

 

 

 

 

 

برنامه­ریزی در اجرای ماموریت های ناجا

شناخت و اگاهی کارکنان ناجا نسبت به وظایف خود

تعداد نیروی انسانی کافی

سرعت عمل مامورین

پرداخت حق الکشف  کافی و به موقع به مأمورین کاشف و منابع و مخبرین

برخورد قاطعانه نیروهای انتظامی با قاچاقچیان

انگیزه  مأمورین

نظارت بر عملکرد نیروها

بهره گیری مأمورین انتظامی از امکانات سایر ارگان ها

ایجاد تعامل ناجا با دستگاه­های ذیربط

حمایت از مأمورین توسط دستگاه قضایی

 

جدول2. میزان پایایی پرسش­نامه (آلفای کرونباخ)

نام مولفه

تعداد سوال

مقدار

  اجرای ایست و بازرسی

5

70 /0

  اقدامات اطلاعاتی

3

70 /0

  اقدامات مدیریتی

11

75 /0

اقدامات انتظامی

19

73/0

یافته ها

       الف)توصیف داده­ها

جدول3. شاخص های توصیفی گروه نمونه

مولفه ها

میانگین

انحراف  میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

  اجرای ایست و بازرسی

87/3

074%

683%

701%

  اقدامات اطلاعاتی

71/4

053%

679%

693%

  اقدامات مدیریتی

23/4

049%

492%

578%

اقدامات انتظامی

49/4

061%

573%

611%

 

 ب)آمار استنباطی: در این قسمت ابتدا نتایج بررسی نرمال‌بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی می­شود.

جدول 4. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال‌بودن متغیرها

آماره z کولموگروف اسمیرنوف

سطح معنی داری

متغیر

1.075

0.074

  اجرای ایست و بازرسی

1.026

0.068

  اقدامات اطلاعاتی

1.037

0.071

  اقدامات مدیریتی

1.073

0.069

اقدامات انتظامی

 

نتایج این آزمون در  جدول 4. نشان می دهد سطح معناداری متغیرهای تحقیق بیشتر از 0.05 بوده و فرضیه نرمال بودن متغیرها تأیید می گردد. از آنجایی که توزیع متغیرها نرمال تشخیص داده شد، برای بررسی پاسخ به سوال اصلی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌ آمار استنباطی Tتک نمونه­ای استفاده شد.

فرضیه­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 73% وجود تاثیر اقدامات انتظامی بر مقابله با قاچاق کالا را تأیید نمود. در ادامه به تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به هریک از فرضیات تحقیق پرداخته می­شود:

فرضیه۱ فرعی:  اقدامات مدیریتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

جدول شماره(3) نتایج آزمون t تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه اول تحقیق

سطح معناداری  (sig)

ضریب تاثیر

درجه آزادی

مقدار t

تعداد پاسخ گویان

000/0

69/.

60

19/6

58

نقیض ادعا: اقدامات مدیریتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری ندارد.

ادعا: اقدامات مدیریتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

با توجه به اینکه مقدار t جدول (19/6) از 3 بیشتر است؛ لذا در ناحیه H1 قرار دارد و همچنین چون سطح معناداری نیز از 05/0 کمتر است، فرضیه­ی اول تأیید می­شود و با سطح اطمینان 95% می­توان گفت اقدامات مدیریتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری معادل 69/. دارد.

فرضیه 2 فرعی: اجرای ایست و بازرسی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

جدول شماره(4)نتایج آزمون t تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه دوم تحقیق

سطح معناداری  (sig)

ضریب تاثیر

درجه آزادی

مقدار t

تعداد پاسخ گویان

001/0

61/.

60

39/4

58

 

نقیض ادعا: اجرای ایست و بازرسی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری ندارد.

ادعا: اجرای ایست و بازرسی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

با توجه به اینکه مقدار t جدول (39/4) از 3 بیشتر است؛ لذا در ناحیهH1 قرار دارد وهمچنین چون سطح معناداری نیز از 05/0 کمتر است، فرضیه­ی دوم تأیید می­شود و با سطح اطمینان 95% می­توان گفت  اجرای ایست و بازرسی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداریمعادل 61/. دارد.

فرضیه3 فرعی: اقدامات اطلاعاتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

جدول شماره(5) نتایج آزمون t تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه سوم تحقیق

سطح معناداری  (sig)

ضریب تاثیر

درجه آزادی

مقدار t

تعداد پاسخ گویان

003/0

79/.

60

03/11

58

نقیض ادعا: اقدامات اطلاعاتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری ندارد.

ادعا: اقدامات اطلاعاتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

با توجه به اینکه مقدار t جدول (05/6) از 3 بیشتر است؛ لذا در ناحیهH1 قرار دارد و همچنین چون سطح معناداری نیز از 05/0 کمتر است؛ فرضیه­ی سوم تأیید می­شود و با سطح اطمینان 95% می­توان گفت اقدامات اطلاعاتی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری معادل 79/.دارد.

فرضیه اصلی تحقیق: اقدامات انتظامی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

 

 

 

جدول شماره(6) نتایج آزمون t تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق

سطح معناداری  (sig)

ضریب تاثیر

درجه آزادی

مقدار t

تعداد پاسخ گویان

001/0

73/.

60

11/8

58

نقیض ادعا: اقدامات انتظامی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری ندارد.  

ادعا: اقدامات انتظامی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد..

با توجه به اینکه مقدار t جدول (12/6) از 3 بیشتر است؛ لذا در ناحیهH1 قرار دارد و همچنین چون سطح معناداری نیز از 05/0 کمتر است؛ فرضیه­ی چهارم تأیید می­شود و با سطح اطمینان 95% می­توان گفت اقدامات انتظامی پلیس بر مقابله با قاچاق کالا تاثیر معناداری دارد.

 

 نتیجه گیری  

  الف) تاثیر اقدامات اطلاعاتی پلیس معادل 79/0 بر مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان بیانگر این است که  نقش اشراف اطلاعاتی از  عوامل مهم در افزایش موفقیت های پلیس دلفان در مبارزه با قاچاق کالا می باشد و هرچه قدر شاخص­های اطلاعاتی تقویت شوند، به همان میزان می­توان افزایش سطح کیفی و موفقیت­آمیز اقدامات پلیس در این حوزه را بدست آورد.نتایج حاکی است که اقدامات اطلاعاتی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان در رتبه اول از میان سه مولفه فرعی تحقیق می­باشد. (3/23 درصد) تا حدودی و (75 درصد) از افراد با توجه به تعداد افراد پاسخگو معتقدند که بهره گیری از نیروهای داوطلب مردمی در مقابله با قاچاق کالا تأثیر زیاد و خیلی زیادی دارد. (3/13 درصد) تا حدودی و (75 درصد) از نمونه آماری معتقدند که کنترل نامحسوس افراد مظنون با هماهنگی مقام قضایی در مقابله با قاچاق کالا تأثیر، زیاد و یا خیلی زیاد دارد. (40 درصد) تا حدودی و (3/33 درصد) به تأثیر زیاد و خیلی زیاد نفوذ غیر محسوس مأمورین به داخل شبکه ها به منظور کسب اخبار در مقابله با قاچاق کالا معتقد هستند. به طور کلی داده ها نشان می­دهند که اقدامات اطلاعاتی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان تاثیر دارند. نتایج این تحقیق با یافته­های رضایی(1398) در رابطه با اشراف اطلاعاتی و شناسایی رانت خواران و افراد نفوذی در سازمان­ها برای قطع زنجیره قاچاق و همچنین با نتایج تحقیقات حسین خانبگی و خواجه امیری، (1395) در استفاده از شیوه های اطلاعاتی، انتظامی، و نتایج تحقیق نوری، (1382) در بهره گیری از راهکارهای اطلاعاتی به جای استفاده از شیوه ها و ابزارهای صرفا پلیسی، هماهنگی و همسویی دارد.

ب) تاثیر اقدامات مدیریتی پلیس معادل 69/0 بر مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان بیانگر این است که با تقویت شاخص های موثر در کنترل کیفی اقدامات مدیریتی می توان ضریب این تاثیر را افزایش داد.نتایج حاکی است که اقدامات مدیریتی در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان در رتبه دوم از میان سه مولفه فرعی تحقیق می­باشد. از میان پاسخگویان (7/96 درصد) از پاسخگویان معتقدند که پرداخت حق الکشف کافی و به موقع به مامورین کاشف و منابع و مخبرین در مقابله با قاچاق تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی دارد. (50 درصد) از پاسخگویان قائل به این هستند که سرعت عمل مأمورین ناجا تأثیر زیادی در مقابله با قاچاق کالا دارد و (50 درصد) دیگر هم تا حدودی به تأثیر این سرعت عمل در مقابله با قاچاق کالا معتقدند. (7/6 درصد) از پاسخگویان تا حدودی و (90 درصد) زیاد و خیلی زیاد قائل به تأثیر تعداد نیروهای انسانی در مقابله با قاچاق کالا معتقدند. (35 درصد) تا حدودی و (7/61 درصد) زیاد و خیلی زیاد قائل به این هستند که بهره گیری مامورین انتظامی از امکانات سایر ارگان ها در مبارزه با قاچاق کالا تأثیر دارد. (15 درصد) تا حدودی و (6/81 درصد) از افراد پاسخگو قائل به این هستند انگیزه مامورین در مقابله با قاچاق کالا تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی دارد. (7/36 درصد) از افراد پاسخگو تا حدودی و (6/61 درصد) از افراد معتقدند که شناخت و اگاهی کارکنان ناجا نسبت به وظایف خود در مقابله با قاچاق کالا تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی دارد. (7/71 درصد) قائل به این هستند که برنامه ریزی در اجرای مأموریتهای ناجا در مقابل با قاچاق کالا تأثیر زیاد و یا خیلی زیاد دارد. (7/21 درصد) تا حدودی و (75 درصد) از پاسخگویان معتقدند که برخورد قاطع با قاچاقچیان تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی دارد. (40 درصد) تا حدودی و (3/58 درصد) از افراد پاسخگو در این پژوهش معتقدند که تعامل ناجا با دستگاههای ذیربط در مقابله با قاچاق کالا تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی دارد. (7/36 درصد) تا حدودی و (60 درصد) از افراد پاسخگو به تأثیر حمایت از مأمورین انتظامی توسط دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق کالا پاسخ داده اند. و در نهایت (3/28 درصد) به گزینه تا حدودی و(70 درصد) پاسخگویان معتقدند که نظارت بر عملکرد نیروها تأثیر زیاد و یا خیلی زیادی در مقابل قاچاق کالا دارد. نتایج این تحقیق با یافته­های حسین خانبگی، و خواجه امیری، (1395) و امیراحمدیان،(1389) در رابطه با ارتقای توانمندی ها، تقویت کنترل ها و نظارت ها، تشخیص سریع  و به هنگام جرائم و رفتارهای غیرقانونی، ارتقای انگیزه و روحیة کارکنان، رسیدگی سریع به جرائم هماهنگی دارد.

ب) تاثیر اقدامات ایست و بازرسی پلیس معادل 61/0 بر مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان بیانگر این است که با تقویت شاخص های موثر در کنترا کیفی ایست و بازرسی ها می توان ضریب این تاثیر را افزایش داد. نتایج حاکی است که اقدامات ایست و بازرسی پلیس در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان در رتبه سوم از میان سه مولفه فرعی تحقیق می­باشد . از میان پاسخ گویان (25 درصد) تا حدودی به تأثیر اجرای ایست و بازرسی های مقطعی بر کاهش قاچاق کالا پاسخ مثبت داده اند و 43 نفر (7/71 درصد) قائل به این هستند که اجرای ایست و بازرسی های مقطعی بر کاهش قاچاق کالا تأثیر زیاد و خیلی زیادی دارد. در رابطه با بهره گیری از گشت های انتظامی در مقابله با قاچاق کالا می­توان گفت (7/31) به گزینه تا حدودی پاسخ داده اند به این معنا که گشتهای انتظامی تا حدودی بر کاهش قاچاق کالا دارد. و (3/68 درصد) معتقدند که گشتهای انتظامی تأثیر زیادی بر کاهش قاچاق کالا دارد. (3/8درصد) از افراد پاسخگو قائل به این هستند که استقرار ایستگاه های  بازرسی ثابت توسط نیروی انتظامی تا حدودی در مقابله با قاچاق کالا تأثیر دارند.و  (90 درصد) از افراد پاسخگو قائل به این هستند که استقرارایستگاه های بازرسی ثابت توسط نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق کالا تأثیر زیاد و خیلی زیادی دارند. (3/98درصد) از افراد پاسخگو به تأثیر زیاد آموزش کارکنان ناجا در مقابل قاچاق کالا پاسخ داده اند. و در نهایت (3/18 درصد) قائل به این هستند که تجربیات کارکنان ناجا تا حدودی و (80 درصد) معتقدند که تجربیات کارکنان ناجا زیاد و یا خیلی زیاد تأثیر بر کاهش قاچاق کالا دارد. نتایج این مطالعه با یافته­های سلاجقه و سایبانی(1398) در رابطه با پیشگیری وضعی به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دستگیری پلیس و نتایج تحقیق النقی پور، علی زاده و شامی قره باغ (1392) در بهره جستن از سایر روش ها از قبیل پیشگیری­های وضعی نسبت به مهار قاچاق کالا و ارز، همسویی و هماهنگی وجود دارد.

نتایج کلی پژوهش حکایت از تاثیر معنادار اقدامات پلیس شهرستان دلفان در مبارزه با قاچاق کالا معادل 73/. را دارد و این نتایج  نشان می­دهد که اقدامات انتظامی پلیس در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان به ویژه در کنترل قاچاقچیان بوسیله ابزار اطلاعاتی و فنی، برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاقچیان، بهره گیری از نیروهای داوطلب مردمی، نفوذ مامورین به داخل شبکه های قاچاقچیان، سرعت عمل کارکنان انتظامی و تعامل ناجا با دستگاههای ذیربط در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان ، پرداخت به موقع حق الکشف، اموزش کارکنان، تعداد نیروی کافی(چه در ایستگاه های بازرسی و چه در ماموریت ها)، انگیزه کارکنان(مادی و معنوی)، تجریبات کارکنان مستقر در ایستگاه های بازرسی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشند. بنابراین در مجموع کلیه عوامل فوق به ترتیب الویت تأثیر پذیری: اقدامات اطلاعاتی، اقدامات مدیریتی و اجرای ایست و بازرسی­ها در مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دلفان موثر بوده اند. و چنانچه فرماندهان انتظامی استان و شهرستان دلفان به تجهیز ایستگاه های بازرسی به ابزار فنی پیشرفته روز دنیا، فراهم نمودن امکانات خودرویی مناسب با حوزه جغرافیایی، افزایش قدر السهم سوخت خودرویی، بهره گیری از ابزار فنی اطلاعاتی بجای ورش های سنتی و قدیمی، توجه بیشتری نمایند، می­توان موفقیت­های بسیار خوبی را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان دلفان پیش بینی نمود.

 

پیشنهادات

با توجه به یافته­ها و نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادات کاربردی جهت بهبود اقدامات انتظامی شهرستات دلفان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر ارائه می­گردد:

- تقویت وسائط نقلیه موتوری متناسب با ساختار ایست و بازرسی در شهرستان دلفان، جهت ایجاد بازدارندگی و امکان تعقیب عملیاتی مناسب.

- استمرار اجرای طرح های ایست و بازرسی به صورت مداوم و با استفاده از شیوه­های تغییر تاکتیک مناسب برای افزایش قدرت بازدارندگی و نمایش اقتدار پلیس در اذهان قاچاقچیان.

  - اجرای ایست و بازرسی های اطلاعات محور و با اشرافیت کامل جهت زمین گیر کردن قاچاقچیان و افزایش سطح موفقیت عملیات های کنترلی و مبارزه با قاچاق کالا.

- اجرای آموزش­های کارگاهی برای کارکنان ایستگاه های ایست و بارزسی توسط اساتید و متخصصان حوزه قاچاق کالا در رابطه با انواع کالای قاچاق، اسنادگمرکی، انواع جاسازها،چهره زنی و...

- واکاوی دوره­ای عملکرد یگان مبارزه با قاچاق و شناسایی نقاط ضعف موجود و برنامه ریزی برای رفع آن و سازماندهی مطلوب جهت مبارزه کیفی با قاچاق کالا.

 - بهره گیری از روش های نوین اطلاعاتی(بکارگیری تجهیزات فنی و ...) برای تصمیم­گیری های عملیاتی و افزایش اشراف اطلاعاتی در مورد فعالیت و تردد  قاچاقچیان

 - تعامل و همکاری مطلوب با سازمانهای مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق و استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات این سازمان­ها.

 - تقویت شاخص های مرتبط با افزایش روحیه، انگیزه و رضایت خدمتی برای کارکنان فعال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

   -علاوه بر بهره­گیری از ایستگاه­های بازرسی ثابت، اجرای ایست و بازرسی متحرک در جاده های فرعی و پیرامونی ایستگاه  و محورهای ورودی و خروجی شهرستان برای ناکام گذاشتن برنامه­های قاچاقچیان.

 

References

 1.  Alnaghi Pour, Rasoul, Ali Zadeh, Akbar, Shami Ghare Bagh, Akbar (1392), “A Review of Deterence Rate of the Present Rules and Regulations in Preventing Goods Smuggling ( Case Study of West Azarbaijan Province from 1385 to 1389), Karagah Quarterly, 2.023, Pages 141-169.
 2.  Bakhtiari Taghi, Ghasem Pour, Ali, Nazar Pour, Abdollah (1394), “The Impact of Police Measures (110 Police Emergency- Checkjpoints) on the Enhancement of Sense of Security (Case Study: Ahvaz Town, 1393), Khouzaestan Scientific Quarterly of Specialized Police.
 3. Bolk Bernard (1382), “Penalogy”, Translated by Ali Hussein Najafi Abrand Abadi, 3rd Edition, Majd Publications.
 4.  Bahrami, Mohsen, Ghasemi, Behrouz (1389), “Pathology of Goods Smuggling in Iran, Iden Ann Site, the Issue of Analyses and Concepts”.
 5. Hussein Khanbegi, Majid, Khaje Amiri, Ali Reza (1395), “Detection of control and Countering Methods of Police against Pharmaceuticals Smuggling”, Criminal and Intelligence Studies Quarterly, !1th Year, No. 4.
 6.  Statistical Almanac for Lorestan Province (1394), “Management and Planning for Lorestan Province.
 7.  Shad Nia Hushang (1384), “Goods Smuggling and Social Security: Proceedings of Social Conference, Vol. 1, Police Social Deputate.
 8.  Salajegheh, Saadat, Sayebani, Ali Reza (1398), “Legal Position of Crime Prevention of Goods Smuggling by Customs and Police Agencies, Karagah Quarterly,, 12 (46), Pages 21-37.
 9.  Shie Mohammadi, Masoud (1390),”The Impact of the process of Stealing Interior Items of Vehicles on its Occurrence (M.S. Thesis), Tehran: Amin Police University, School of Intelligence and Investigations Science.
 10. 10.  Rezaie, Mohsen (1398), Criminological Analysis of Crisis Making by Goods Smugglers (Emphasizing the Role of Police)”, Karagah Quarterly, 12(46), Pages. 74-95.

11. Agheli, Enayat Allah (1384), “Investigating the Role of NAJA in the Prevention of Fuel Smuggling in Makou Town, M.S. Thesis, Tehran. Police Sciences University.

 1. 12.  Karimi Pour, Yadollah, Mohammadi Hamid Reaza (1383), “Barrier against Goods Smuggling: From Reality to Drweam”, Field Study within Hormozgan, Geographical Studies Quarterly, No. 73.

13. Islamic Consultative Assembly (1394), “Goods and Foreign Currency Enforcenent Act”.

 1. 14.  Mozdarani, Hadi (1390), “Investigating Security Threats, Regional and International”, NAJA Interpol Publications.
 2. 15.  NAJA Training and Education Deputate (1387), “body Inspection, Buildings and Vehicles.

16. Mir Ahmadian, Rouh Allah (1389), “Criminal Policy in Countering Goods Smuggling”, Research-Analytical Quarterly of Goods and Foreign Currency Enforcenent Act Headquarters.

 1. 17.  Nourani, Seyed Mohammad Reza (1387), “Economic Analysis of the Impact of Direct Foreign Investment on Iran’s Economy”, Tadbir Eghtesadi Research Institute.

18. Nouri, Jafar (1382), “Expansion of Smuggling in the Disarryed Economic Ground and Criminal Policy of Countering it”, Theology and Law Magazines, Razavi School of Islamic Sciences, Fall and Winter, No. 9,10.

 1. 19.  Yaghoubi, Dariush (1388), “Methods of Creating Beliefs to Prevent and Counter Goods Smuggling in Border Areas, Hidden Economy Quarterly. No. 12, Page 18.

 

 

 

 

منابع

- النقی پور، رسول؛ علی زاده ،اکبر؛ شامی قره باغ ، اکبر(1392). بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری درپیشگیری از قاچاق کالا ( مطالعه موردی استان آذربایجا ن­غربی از سال 1385 تا 1389). فصلنامه کارآگاه، 2،023)، صص 141-169.

-بختیاری، تقی؛ قاسمپور،علی؛ نظرپور، عبداله(1394). تاثیر اقدامات انتظامی(فوریت های پلیسی110-ایست وبازرسی)بر ارتقاء احساس امنیت، (مورد مطالعاتی: شهرستان اهواز سال 1393) ، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان

-بولک، برنار(1382). کیفرشناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سـوم، انـتشارات‌ مجد‌

-بهرامی، مـحسن؛ قاسمی،  بهروز(1389). آسیب‌شناسی‌ قاچاق‌ کالا در ایران "سایت آیدن‌ آن‌ ، موضوع تحلیل‌ها‌ و دیدگاه‌ها‌" شماره‌ 7434 ، یـکشنبه 4/7/89

-حسین خانبگی، مجید؛ خواجه امیری، علیرضا (1395). شناساییشیوههایکنترلومقابلهاینیروی انتظامیباقاچاقدارو: فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. سال یازدهم،شماره چهارم

-سالنامه اماری استان لرستان(1394). مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

-شادنیا، هوشنگ(1384). قاچاق کالا و امنیت اجتماعی: مجموعه مقالات همایش اجتماعی ج1،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.

- سلاجقه، سعادت؛ سایبانی، علیرضا (1398) . جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس، فصلنامه کارآگاه، 12،(46)، صص 21-37.

-شیرمحمدی،مسعود( 1390 ). تاثیرفرآیندکشفسرقتلوازمداخلخودروبروقوعآن(پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.

- رضایی، محسن (1398). تحلیل جرم شناختی بحران آفرینی باندهای قاچاق کالا (با تاکید بر نقش پلیس)، فصلنامه کارآگاه، 12،(46)،صص 74-95.

-عاقلی، عنایت­الله (1384). بررسی نقش ناجا در پیشگیری از قاچاق مواد سوختی شهرستان ماکو،پایان نامه کارشناسی ارشد: تهران .دانشگاه علوم انتظامی

   - کریمی پور ،یداله؛ محمدی، حمیدرضا(1383). سد نفوذ قاچاق کالا از واقعیت تا رویا، پژوهش میدانی در محدوده هرمزگان، فصلنامه تحقیقاتی جغرافیایی،شماره ی73

-مجلس شورای اسلامی(1394). قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

-مزدارانی‌، هادی (1390). بررسی تهدیدات امنیتی، منطقه ای و بین المللی، انـتشارات پلیس بـین‌ المـلل‌ ناجا‌

-معاونت تربیت و آموزش ناجا(1387). بازرسی بدنی،اماکن و خودرو.

-میر احمدیان، روح الله(1389 ). سیاستجناییدرمبارزهباقاچاقکالا. فصلنامه پژوهشی - تحلیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    -نورانی‌، سید‌ محمدرضا(1387). تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیر سرمایه‌گذاری مـستقیم خـارجی بـر اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیراقتصادی

-نوری، جعفر(1382). گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسمان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجلات الهیات و حقوق دانشکده علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان، شماره 9 و 10.

- یعقوبی، داریوش (1388) روش­های ایجاد باورهای پرهیز و مقابله با قاچاق کالا در مناطق مرز نشین، فصلنامه اقتصاد پنهان، شماره 12،ص18

 

- Aregbeyen, Omo (2012). An Investigation of the Severity, Causes, Impact and Actions against Counterfeiting and Smuggling in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3 (1), p: 379-392.

-Norton,Desmond(1998)''on the Economic Theory of Smuggling"., Economica,Vol.55.

- Medel, M., Lu, Y., & Chow, E. (2015). Mexico's drug networks: Modeling

the smuggling routes towards the United States.Applied Geography,60,

240-247.

- Norouzi, Bahram et.al,(1390). “Crime Prevention: From Theory to Action

Emphasizing Police Role”, 1st Edition, Naji Nashr Publications, 1390.

- Khederveisi, Ahmad,(1389). “Investigating Goods and Currency Smuggling from Criminal Policy Perspectives”, Customs Magazine, No. 535, winter 1389.

- Rubin, M., (2012). The Rise of the Pasdaran. Assessing the Domestic Roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps.Middle East Quarterly,19(4), p.94.

- Shaw, M., & Reitano, T. (2019). Organized Crime and Criminal Networks in Africa. In Oxford Research Encyclopedia of Politics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigating the Impact of Police Action on Trafficking

(Case Study of Delfan city)

Abstract
Introduction: Trafficking as a crime that endangers social, economic, personal, and family security in many ways has been the focus of the legislature's attention. One of the anti-trafficking organizations is the law enforcement. That the police actions are one of the rings of the organization to prevent the smuggling of goods. The purpose of this study was to determine the impact of police actions on trafficking in Delphan.

Method:This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the study consists of 60 employees of Delphan Police Command and Lorestan Anti-Trafficking Bureau. The sample size was 58 individuals and the questionnaire was distributed among them by simple random method. The data gathering tool was a questionnaire whose face validity was confirmed by face validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha equation 0.73%. Used.
findings: According to the findings of this study, police intelligence measures with a coefficient of 0.79. Most effective in countering trafficking is first and foremost management measures with 0.69. And execution of checkpoints with an impact of .61. Against the smuggling of goods are in the next rank respectively.

Conclusion: Overall, the results of the study show that all police law enforcement measures (administrative measures, enforcement and inspection measures and intelligence measures) have an impact of 0.73. Therefore, the police force to combat trafficking in human beings must reinforce all indicators of law enforcement with a holistic and systematic approach in all three areas.

Keywords: Trafficking, Commodities, Law Enforcement, Stop and Inspection, Intelligence Measures, Police

 

 

 

 

 

                                                    

 

 [1] . Shaw & Reitano

[2] . Medel & Chow    

[3] . Aregbeyen

[4] . Norton

[5] . Talarico  & Zamparini

 1.  Alnaghi Pour, Rasoul, Ali Zadeh, Akbar, Shami Ghare Bagh, Akbar (1392), “A Review of Deterence Rate of the Present Rules and Regulations in Preventing Goods Smuggling ( Case Study of West Azarbaijan Province from 1385 to 1389), Karagah Quarterly, 2.023, Pages 141-169.
 2.  Bakhtiari Taghi, Ghasem Pour, Ali, Nazar Pour, Abdollah (1394), “The Impact of Police Measures (110 Police Emergency- Checkjpoints) on the Enhancement of Sense of Security (Case Study: Ahvaz Town, 1393), Khouzaestan Scientific Quarterly of Specialized Police.
 3. Bolk Bernard (1382), “Penalogy”, Translated by Ali Hussein Najafi Abrand Abadi, 3rd Edition, Majd Publications.
 4.  Bahrami, Mohsen, Ghasemi, Behrouz (1389), “Pathology of Goods Smuggling in Iran, Iden Ann Site, the Issue of Analyses and Concepts”.
 5. Hussein Khanbegi, Majid, Khaje Amiri, Ali Reza (1395), “Detection of control and Countering Methods of Police against Pharmaceuticals Smuggling”, Criminal and Intelligence Studies Quarterly, !1th Year, No. 4.
 6.  Statistical Almanac for Lorestan Province (1394), “Management and Planning for Lorestan Province.
 7.  Shad Nia Hushang (1384), “Goods Smuggling and Social Security: Proceedings of Social Conference, Vol. 1, Police Social Deputate.
 8.  Salajegheh, Saadat, Sayebani, Ali Reza (1398), “Legal Position of Crime Prevention of Goods Smuggling by Customs and Police Agencies, Karagah Quarterly,, 12 (46), Pages 21-37.
 9.  Shie Mohammadi, Masoud (1390),”The Impact of the process of Stealing Interior Items of Vehicles on its Occurrence (M.S. Thesis), Tehran: Amin Police University, School of Intelligence and Investigations Science.
 10. 10.  Rezaie, Mohsen (1398), Criminological Analysis of Crisis Making by Goods Smugglers (Emphasizing the Role of Police)”, Karagah Quarterly, 12(46), Pages. 74-95.

11. Agheli, Enayat Allah (1384), “Investigating the Role of NAJA in the Prevention of Fuel Smuggling in Makou Town, M.S. Thesis, Tehran. Police Sciences University.

 1. 12.  Karimi Pour, Yadollah, Mohammadi Hamid Reaza (1383), “Barrier against Goods Smuggling: From Reality to Drweam”, Field Study within Hormozgan, Geographical Studies Quarterly, No. 73.

13. Islamic Consultative Assembly (1394), “Goods and Foreign Currency Enforcenent Act”.

 1. 14.  Mozdarani, Hadi (1390), “Investigating Security Threats, Regional and International”, NAJA Interpol Publications.
 2. 15.  NAJA Training and Education Deputate (1387), “body Inspection, Buildings and Vehicles.

16. Mir Ahmadian, Rouh Allah (1389), “Criminal Policy in Countering Goods Smuggling”, Research-Analytical Quarterly of Goods and Foreign Currency Enforcenent Act Headquarters.

 1. 17.  Nourani, Seyed Mohammad Reza (1387), “Economic Analysis of the Impact of Direct Foreign Investment on Iran’s Economy”, Tadbir Eghtesadi Research Institute.

18. Nouri, Jafar (1382), “Expansion of Smuggling in the Disarryed Economic Ground and Criminal Policy of Countering it”, Theology and Law Magazines, Razavi School of Islamic Sciences, Fall and Winter, No. 9,10.

 1. 19.  Yaghoubi, Dariush (1388), “Methods of Creating Beliefs to Prevent and Counter Goods Smuggling in Border Areas, Hidden Economy Quarterly. No. 12, Page 18.

 

 

 

 

منابع

- النقی پور، رسول؛ علی زاده ،اکبر؛ شامی قره باغ ، اکبر(1392). بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری درپیشگیری از قاچاق کالا ( مطالعه موردی استان آذربایجا ن­غربی از سال 1385 تا 1389). فصلنامه کارآگاه، 2،023)، صص 141-169.

-بختیاری، تقی؛ قاسمپور،علی؛ نظرپور، عبداله(1394). تاثیر اقدامات انتظامی(فوریت های پلیسی110-ایست وبازرسی)بر ارتقاء احساس امنیت، (مورد مطالعاتی: شهرستان اهواز سال 1393) ، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان

-بولک، برنار(1382). کیفرشناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سـوم، انـتشارات‌ مجد‌

-بهرامی، مـحسن؛ قاسمی،  بهروز(1389). آسیب‌شناسی‌ قاچاق‌ کالا در ایران "سایت آیدن‌ آن‌ ، موضوع تحلیل‌ها‌ و دیدگاه‌ها‌" شماره‌ 7434 ، یـکشنبه 4/7/89

-حسین خانبگی، مجید؛ خواجه امیری، علیرضا (1395). شناساییشیوههایکنترلومقابلهاینیروی انتظامیباقاچاقدارو: فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. سال یازدهم،شماره چهارم

-سالنامه اماری استان لرستان(1394). مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

-شادنیا، هوشنگ(1384). قاچاق کالا و امنیت اجتماعی: مجموعه مقالات همایش اجتماعی ج1،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.

- سلاجقه، سعادت؛ سایبانی، علیرضا (1398) . جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس، فصلنامه کارآگاه، 12،(46)، صص 21-37.

-شیرمحمدی،مسعود( 1390 ). تاثیرفرآیندکشفسرقتلوازمداخلخودروبروقوعآن(پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.

- رضایی، محسن (1398). تحلیل جرم شناختی بحران آفرینی باندهای قاچاق کالا (با تاکید بر نقش پلیس)، فصلنامه کارآگاه، 12،(46)،صص 74-95.

-عاقلی، عنایت­الله (1384). بررسی نقش ناجا در پیشگیری از قاچاق مواد سوختی شهرستان ماکو،پایان نامه کارشناسی ارشد: تهران .دانشگاه علوم انتظامی

   - کریمی پور ،یداله؛ محمدی، حمیدرضا(1383). سد نفوذ قاچاق کالا از واقعیت تا رویا، پژوهش میدانی در محدوده هرمزگان، فصلنامه تحقیقاتی جغرافیایی،شماره ی73

-مجلس شورای اسلامی(1394). قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

-مزدارانی‌، هادی (1390). بررسی تهدیدات امنیتی، منطقه ای و بین المللی، انـتشارات پلیس بـین‌ المـلل‌ ناجا‌

-معاونت تربیت و آموزش ناجا(1387). بازرسی بدنی،اماکن و خودرو.

-میر احمدیان، روح الله(1389 ). سیاستجناییدرمبارزهباقاچاقکالا. فصلنامه پژوهشی - تحلیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    -نورانی‌، سید‌ محمدرضا(1387). تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیر سرمایه‌گذاری مـستقیم خـارجی بـر اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیراقتصادی

-نوری، جعفر(1382). گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسمان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجلات الهیات و حقوق دانشکده علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان، شماره 9 و 10.

- یعقوبی، داریوش (1388) روش­های ایجاد باورهای پرهیز و مقابله با قاچاق کالا در مناطق مرز نشین، فصلنامه اقتصاد پنهان، شماره 12،ص18

 

- Aregbeyen, Omo (2012). An Investigation of the Severity, Causes, Impact and Actions against Counterfeiting and Smuggling in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3 (1), p: 379-392.

-Norton,Desmond(1998)''on the Economic Theory of Smuggling"., Economica,Vol.55.

- Medel, M., Lu, Y., & Chow, E. (2015). Mexico's drug networks: Modeling

the smuggling routes towards the United States.Applied Geography,60,

240-247.

- Norouzi, Bahram et.al,(1390). “Crime Prevention: From Theory to Action

Emphasizing Police Role”, 1st Edition, Naji Nashr Publications, 1390.

- Khederveisi, Ahmad,(1389). “Investigating Goods and Currency Smuggling from Criminal Policy Perspectives”, Customs Magazine, No. 535, winter 1389.

- Rubin, M., (2012). The Rise of the Pasdaran. Assessing the Domestic Roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps.Middle East Quarterly,19(4), p.94.

- Shaw, M., & Reitano, T. (2019). Organized Crime and Criminal Networks in Africa. In Oxford Research Encyclopedia of Politics.