تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

از جمله جرایمی که جوامع مختلف با آن سروکار دارند قاچاق کالااست این بحران در اکثر کشور های جهان وجود دارد ؛ این پدیده می تواند آسیب های جدی را بر نظام اقتصادی یک کشور وارد کندو حتی امنیت ملی آن کشور را تهدید نماید، قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده سوءاز امکانات،ظرفیت ها و پتانسیل های موجود درکشور رخ می دهد، این پدیده به عنوان یک عامل بازدارنده و همچنین اختلالاتی در روند توسعه یافتگی مناطق مختلفی از کشور شده است.این فعالیت تجارت غیر رسمی باعث می شود تا دولت نتواند برنامه های توسعه ای و محرومیت زدایی خودرا انجام دهدو سرگرم مبارزه با این پدیده باشد.شاید بتوان این را بیان کردکه مهم ترین شرط اصلی برای مبارزه قاچاق کالا، شناسایی انگیزه ها وعوامل وشاخص های است که منجر به قاچاق می شوند در هرکدام از مناطق کشور شاخص هاو عوامل ایجاد کننده قاچاق متفاوت است به دلیل وجود داشتن جغرافیای متفاوت است.تا زمانی که نتوانیم شاخص های موثردر قاچاق کالارا شناسایی کنیم نمی توانیم راهکارهای برای این مشکل بیابیم.هدف اصلی در تحقیق حاضر شناسایی عوامل تأثیر گذار بر قاچاق کالا در جنوب استان فارس شهرستان های لامرِد و مًهر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analysis of factors affecting the smuggling of goods and its consequences in south fars province

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghasemi
  • afshin mottaghi
Univesety kharazmi
چکیده [English]

this phenomenon can cause serious damage to the economic system of a country and threaten national security even national security ; this phenomenon can be caused by means of facilities , capacities and potentials in the country , as well as disorders in the development process of different regions of the country . This informal business activity will enable the state to do its own development plans and to keep fighting this phenomenon . it may be possible to say that the main main condition for the fight for smuggling is to identify the motivations and factors that result in smuggling in each of the country 's regions and factors that constitute different trafficking factors due to the existence of different geography . We cannot find solutions to this problem as long as we cannot identify the effective indicators in our trafficking . the main purpose of this study is to identify factors affecting goods smuggling in south fars province of fars province and seal .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade smuggling
  • outcomes and effective factors
  • Informal trade