نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مدرس دانشکده اطلاعات آگاهی دانشگاه امین

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل نابسامانی اجتماعی و تاثیر آنها در سرقت است. در واقع رشد شتابان جمعیت، شهر را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرات سریع و بی نظمی مواجه می کند که عامل بسیاری از جرایم از جمله جرم مورد بررسی ما است.در این پژوهش روش اصلی این پژوهش پیمایشی است . برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری اتفاقی ساده استفاده شده است که یک روش غیر احتمالی است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 146 نفر از زنان و مردان شهر تهران ساکن در مناطق حاشیه مهاجر نشین حاشیه تهران است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است . در این پژوهش عامل مهاجرت بر سرقت تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی در جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با مشوق های مختلف جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آنها به حل مشکل کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Anomaly and Its Impact on Theft Emphasizing the Phenomenon of Migration (Case Study: Tehran Metropolis)

نویسنده [English]

  • Hannaneh Darashti
چکیده [English]

The present research is intended to determine factors of social anomaly and its impact on theft. As a matter of fact, the increasing growth of population has turned the city into a center of social problems and it makes the social system of the city encounter fast and anomaly changes which are the cause of many crimes including the crime to be investigated here. The main method of this research is of survey type. Simple random sampling has been used in this research which is a non-probable method. The sample volume, based on Koucran Formula equals 146 people including women and men of Tehran residing in migration suburb of Tehran. To collect information, we used the questionnaire tool. The information obtained from the questionnaire has been analyzed with the help of SPSS software. In this research, the migration factor has had higher impact on theft than other factors. In order to avoid the impact of anomaly factor in the crime discussed in our article, it is necessary to prevent unnecessary migration, and population diversity and ethnic residence in urban areas using different stimulus packages, as well. Solving rental housing problems and helping people own their homes will contribute to solving the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anomaly
  • Crime
  • Theft
  • migration