تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 سازمان اداری و استخدامی کشور

2 اداره آگاهی

چکیده

امروزه مطالعه شایستگی‌های کارکنان دانشی و کلیدی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی در مدیریت منابع انسانی با هدف تشخیص دانش و مهارت‌های مورد نیاز ایشان است. هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز افسران اداره آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه و ارائه الگویی در این زمینه است. تحقیق حاضر به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تعدادی افسران شاغل در پلیس آگاهی ناجا در به تعداد 187 نفر بودند که 126 نفر از  آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ محقق ساخته؛ برای ﺣﺼﻮل روایی سازه، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و برای بررسی روایی محتوی نیز از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و PLS استفاده شد. ابعاد اصلی شایستگی افسران در 4 بُعد دانش و آگاهی(۷ شاخص)، مهارت و توانایی(۷ شاخص)، ارزش ها و نگرش ها(۵ شاخص) و ویژگی های فردی(۵شاخص) شناسایی شد و مورد تایید قرار گرفت . نتایج تحلیل نیز گواه مطلوبیت و تناسب الگو است. به کارگیری مدل شایستگی به دست آمده در نظام های مختلف سیستم مدیریت منابع انسانی برای مثال در حوزه مبارزه با سرقت خودرو می تواند موجب افزایش اثربخشی اقدامات افسران در تامین امنیت و نیز کشف خودروهای مسروقه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing Competence-based CID Police Agents in Detecting Stolen Vehicles

نویسنده [English]

  • Babak Kohandani 2
2 Agahi Agency
چکیده [English]

Today studying the competence of key and knowledgeable staff, is one of the most important research fields in human resource management with the aim of discovering their required knowledge and skills. This research is intended to identify and determine the competence of CID officers in the field of detecting stolen vehicles and to present a model in this regard. The present research is of applied type from target audience perspective and of discovery type from objectives perspective and of survey type from methodology perspective. The statistical community of this research includes a number of officers working in NAJA CID Police totaling 187 of whom 126 were selected using random sampling method. To gather data, a questionnaire was used and to obtain structure validity, first step approval factor analysis was used and to review content validity, experts’ view were used, as well. Reliability of the questionnaire was obtained using Kronbach Alfa. To analyze the data, Spss and PLS software were also put to use. The main dimensions of officers’ competence in four dimensions of knowledge and awareness (7 indexes), skills and abilities (7 indexes), values and perceptions (5 indexes) and individual features (5 Indexes) were identified and verified. The analysis results show the desirability and suitability of the model. Using the obtained competence model in different resource management systems, for instance in the area of combating vehicle theft, can increase the efficacy of the officers in establishing security and the detection of stolen vehicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence-based Model
  • CID Police
  • vehicle theft
  • Vehicle Detection
  • Security
NAJA CID (1386), “Directive to Form A Specialized Unit for Crime Detection No. 1095/214/3/1718 Dated 20/3/1386.
EbrahimiGhavam, Soghra and Nader Rahmani (1393), “Preparing a Model for Assessing Competence of NAJA University Graduates”, Training in Police Sciences Quarterly, (4) 2, Pages 63-104.
Estifani, Asad (1384), “Orientation with Certain Vehicle Registration Regulations and its post-Services”, Karagah Quarterly, No. 16, and 17.
 Estifani, Asad (1385), “The Role of Code in Vehicle Authentication”, Karagah Quarterly, No. 20.
Monyadi Naeini, Ali and Tashaori Mahmoud (1391), “Designing a Competence-based Model of NAJA Commanders and Managers from Imam Khomeini Perspectives and the Supreme Leader”, Inspection and Supervision Promotional Quarterly, (19) 6, Pages 7-30.
Monyadi Naeini, Ali and Tashaori Mahmoud (1392), “Designing a Competence-based Model of NAJA Commanders and Managers from Nahjol Baaghe Perspectives Using Data-based and Structure Equations Modeling Methods”, Inspection and Supervision Promotional Quarterly, (24) 7, Pages 7-26.
Biabani Gholam Husein (1385), “Thousand Detective Points”, Islamic Republic Of Iran Police, CID, Office for Applied Research.
Pour Moazen Ali Mohammad (1390), “Competence-based Organizational Training and Education of Managers and Commanders”. Managing Police Training Quarterly, (4) 3, Pages 1-13.
“Pamphlet on Knowledge on CID Offices”, (1373), Motor Vehicles and How to Detect and Authenticate Vehicles”, NAJA Training Deputate and Crime Detection and Research Deputate.
Haji Karimi, Abbas Ali, Rezaiean Ali, Hadi Zadeh, Akram and Bonyadi Naieni Ali (1390), “Designing a Competence-based Model of Human Resource Managers in Iran Governmental Sector”, Governmental Management Perspectives, No. 10, Pages 23-43.
Hueinian, Shahamat, Naderi, Mohammad and Rashidi Sirus (1392), “Competence Criteria in Islamic Management”, Islamic Tact and Education, (27) 1, Pages 45-63.
Daraie Fard Eino Allah (1386), “The Effective Factors in the Detection of Stolen Vehicles (M.S Thesis)”, Amin Police University, Tehran.
ZAkeri, Mohammad, Asadi ESmail and Lotfi Hadi (1395), “Determining A Model for Training Successions in Alavi Government based on Nahjol Balaghe”,  Nahjol Balaghe Studies, 59-78، . doi: 10.22084/nahj.2016.1640, 59-78, 4 (15).
Ranaie, Habib Allah, Soltani Maryam and Yazdani Hamid Reza (1391), “Identifying and Ranking the Competence Dimensions and Parameters of Managers: Competence Content Analysis of Managers”, Human Resource Studies Magazine, No.3, Pages 27-50.
Safari, Eskandar, Shah Mohammadi Mohammad and Babaie Mohammad (1395), “Dimensions, Parameters and Criteria for Determining the Security Competence of Police Managers and Commanders”, Police Management Studies Quarterly, (1) 11, Pages 45-61.
Taheri, Mohamma Ali (1383), “Investigating the Effective Factors in the Success Rate of North Tehran Police Stations in Mitigating Vehicle Theft in 81-82 Years (M.S Thesis)”, Amin Police University, Tehran.
Gholam Reza, Dariush and Satari Laghab Behrouz (1391), “Improving the Process of Human Resource Management Regarding the Competence Approach”, NAJA Human Resource Quarterly, (27) 7, Pages 1-23.
Farahi Bouzanjani, Borzou, Mahdavi Mosa and Zahiri Asl Hasem (1390), “Competence Level of Managers and Commanders in a Military Organization”, Inspection and Supervision Promotional Quarterly, (18) 5, Pages 7-25.
Gheshlaghi, Mozhgan, Haghani Mahmoud and Mohamadi Moghadam Yuosef (1394), “Training Needs Assessment of the Occupation Judge Groups Based on Competence (Case Study: Tehran Judicial Complex)”, Human Resource Studies Quarterly, (16) 5, Pages 141-143.
Kord Naij Asadollah, Ghasemi Meysam and Mokhtari Ali (1389), “A Step Towards Designing a Competence-based Model of NAJA Commanders and Managers”, Inspection and Supervision Quarterly, (12) 4, Pages 157-178.
Mohammadi Zanjirani, Dariush, Eshtiyaghian Neda and Raznahan Firouz (1391), “Multi-Criteria Integrated Approach to Training Needs Study Based on Staff Competence” Modern Training Approaches, (1) 7, (Consecutive 15), Pages 107-136.
 
6.فهرست منابع
 
آگاهی ناجا(1386).دستورالعمل تشکیل واحد تخصصی کشف جرایم به شماره 1095/214/3/1718 مورخ 20/3/1386
ابراهیمی قوام، صغری و نادر رحمانی (1393). تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی. ۲(۴): صص ۶۳-۱۰۴.
استیفایی، اسعد (1384). آشنایی با پاره ای از مقررات شماره گذاری خودرو و خدمات پس از آن. دو ماهنامه کارآگاه. شماره 16 و.17
استیفایی، اسعد (1385). نقش کد یا رمز در اصالت خودرو دو ماهنامه کارآگاه. شماره 20.
بنیادی نایینی , علی و تشکری، محمود (1391). طراحی الگوی شایستگی های مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی). فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی. ۶(۱۹): ص 7-30
بنیادی نایینی , علی و تشکری، محمود (1392). طراحی الگوی شایستگی های مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه نهج البلاغه با استفاده از روش داده بنیاد و الگوسازی معادلات ساختاری. فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی. ۷(۲۴): ص 7-26
بیابانی، غلامحسین (1385). هزار نکته کارآگاهی. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت آگاهی. دفتر تحقیقات کاربردی
پورموذن، علی محمد(1390). آموزش و تربیت سازمانی مدیران و فرماندهان بر اساس شایسته پروری. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی. ۳(۴): ص 1-13
جزوه دانستنی هایی پیرامون ادارات کل پلیس آگاهی.(1373). وسائل نقلیه موتوری و نحوه کارشناسی و احراز اصالت ارکان اتومبیل. انتشارات معاونت تحقیقات و کشف جرائم و معاونت آموزش ناجا
حاجی کریمی، عباسعلی. رضائیان، علی. هادی زاده ، اکرم و بنیادی نائینی،علی.(1390).طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی در بخش دولتی ایران ،چشم انداز مدیریت دولتی، شماره10 صص 43-23.
حسینیان، شهامت؛ نادری، محمد و رشیدی، سیروس (1392). معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی. ۱(۲۷):صص 45-63
دارایی فرد، عین ا... .(1386). عوامل موثر در کشف خودروهای مسروقه(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران
ذاکری, محمد, اسدی, اسماعیل, لطفی, هادی. (1395). تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه 4(15),، 59-78، . doi: 10.22084/nahj.2016.1640
رعنایی، حبیب الله؛ سلطانی، مریم؛ یزدانی، حمیدرضا (1391). شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران: تحلیل محتوای شایستگی مدیران. نشریه مطالعات منابع انسانی. شماره ۳: ص 27-50
صفری , اسکندر؛ شاه‌محمدی، محمد؛  بابایی،محمد (1395). ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعیین شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران ‌انتظامی. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی. ۱۱(۱): ص 45-61
طاهری،محمد علی.(1383). بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت کلانتریهای شمال تهران در کاهش سرقت اتومبیل سالهای 82 – 81. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران
غلامزاده، داریوش ؛ ستاری لقب، بهروز.(1391). بهینه سازی فرایند مدیریت منابع انسانی با عنایت به رویکرد شایستگی. فصلنامه منابع انسانی ناجا. ۷(۲۷): ص 1-23
فرهی بوزنجانی، برزو؛ مهدوی، موسی ؛ ظهیری اصل، جاسم.(1390). تراز شایستگی مدیران و فرماندهان در یک سازمان نظامی. فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی. ۵(۱۸): ص 7-25
قشلاقی، مژگان؛ حقانی، محمود؛ محمدی مقدم، یوسف(1394). نیازسنجی آموزشی گروه های شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی(مطالعه موردی، مجتمع‌های قضایی استان تهران)، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5(16): ص 141-163
کردنائیج، اسدالله؛ قاسمی، میثم و مختاری، علی.(1389). گامی در مسیر طراحی الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی. ۴(۱۲). ص ص 157-178
محمدی زنجیرانی، داریوش؛ اشتیاقیان، ندا ؛ رازنهان، فیروز (1391). رویکرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی های کارکنان.رویکردهای نوین آموزشی. ۷(۱).(پیاپی15):صص 107-136
 
Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., & Olomolaiye, P. (2008). Towards developing competency-based measures for construction project managers: Should contextual behaviours be distinguished from task behaviours?. International Journal of Project Management26(6), 631-645.
Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel psychology64(1), 225-262.
Cave,  E.  &  Mc  Keown,  P.  (1993).  Managerial  effectiveness:  The identification  of  need  assessment,  Education  and  Development, 24, (2), 122­137. 
Donavant, B. W. (2009). To internet or not?: Assessing the efficacy of online police training. American journal of criminal justice34(3-4), 224-237.
Draganidis, F. & Mentzas, G., (2006), "Competency Based Management : A Review of Systems and Approaches", Information Management &Computer Security., Vol. 14,No. 1, Pp. 51-64
Ozcelic, G., & Ferman, M. (2006). Competency approach to human resources management: outcomes and contributions in a turkish cultural context. Human resource development  review. 5 (1) 72-91
Parhizgar.  K,  (2010).  Comparative  ethical  analysis  of  educational competition  in  academia,  Competitiveness  Review:  An International Business Journal, 20, (1), 72­84. 
Viitala, Riitta(2005), Perceived development needs of managers compared to an integrated management competency model, Journal of Workplace Learning, Vol. 17 No. 7, 2005, pp.436-451
Wickramasinghe, V., &Zoyza, N.D. (2009). A Comparative analysis of managerial competency needs across areas of functional specialization. Journal of management Development.Vol.28.PP.344-360
Wood, R, & Payne(2003), T. Competency – Based Recruitment & Selection, New York: John Wiley & Sons.
Young, M., & Dulewicz, V. (2009). A study into leadership and management competencies predicting superior performance in the British Royal Navy. Journal of Management Development, 28(9), 794-820.‏