نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مقابله با قاچاق سلاح ومهمات ،یکی از ماموریت های مهم نیروی انتظامی می باشد.با توجه به پیچیدگی جرم قاچاق سلاح ومهمات و وجود برخی مشکلات در فرآیند تحقیقات و کشف آن، به خصوص در دسترسی به مدارک و مستندات ، نقش علوم جرم یابی در این فرآیند بسیار مهم می باشد. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، با مراجعه به منابع داخلی اعم از مکتوب و الکترونیکی به بررسی جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات پرداخته است. برای پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری شده و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عوامل زیادی درابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی ، سیاسی- امنیتی و قضایی درانجام قاچاق سلاح ومهمات در سطح کشور دخالت داشته که این موضوع علاوه بر داشتن پیامد های ناگوار برای کشور نیازمند بکارگیری راهکارهای اصولی برای حل این معضل در سطح ملی می باشد. جرم یابی ، به عنوان یک علم مدرن ، از ابزارهای فنی برای جمع آوری و کشف شواهد ، ثبت ، بررسی و نظم دادن به تحقیقات جرایم مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا بهره گیری از آن در رابطه با  شناسایی ، کشف و اثبات قاچاق سلاح ومهمات به عنوان یکی ازماموریت های نیروی انتظامی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی بسیار مهم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Criminalistics in Detecting Arms and Ammunition Trafficking

نویسندگان [English]

  • Gholamreza choulaki 1
  • Abdolah Hendiani 2
  • Amir Hosein Yavari 3
  • Ebrahim Davoodi 4
1 Student of Criminology Department of Amin University of Medical Sciences
2 Associate Professor and Faculty Member of Amin University of Law Enforcement Sciences
3 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین
4 Assistant Professor and Faculty Member of Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

 Combating arms and ammunition trafficking is one of the important missions of the law enforcement force. Criminalistics is very important in this process. In regard to the complexity of the crime of arms and ammunition trafficking and the existence of certain problems in the process of investigating and detecting them, particularly in accessing to documents and documentations, the role of criminalistics science is very significant in throughout this process. This research is of applied type from type and objective standpoits and of descriptive-analytical type from nature standpoint and it deals with investigating criminalistics to detect arms and ammunition trafficking. To answer the research questions, all the existing documents and deeds related to the present subject have been collected using data collection forms and have been analyzed qualitatively. Many factors have been involved in various economic, socio-cultural, political-security and judicial measures in smuggling weapons and ammunition in the country, which in addition to having unfortunate consequences for the country requires the use of basic solutions to solve this problem at the national level. Criminalistics, as a modern science, uses technical tools to collect and discover evidence, record, investigate and regulate criminal investigations, therefore using it to identify, detect and prove weapons and ammunition trafficking isvery important as one of the missions of the police force using intelligence, operational and judicial measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • smuggling
  • Guns
  • Criminalistics
  • Gun Trafficking