پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دادستان

چکیده

تبانی در معاملات دولتی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی امروزه صحنه اقدام فعالیت های سازمان یافته ای شده است که با طراحی تمام فرآیند ارتکاب، سودهای کلانی را در عین ضرر به اقتصاد کشور و حوزه های مختلفِ موضوع کیفیت قراردادهای دولتی و همچنین ضرر به جامعه و دولت بدست می آورند. در جهت پیشگیری وضعی عامل موثر در تقویت اثربخشی این تدابیر شناخت نحوه ارتکاب این جرم است. رویکرد الگوی ارتکاب جرم با نظر به پویایی ارتکاب جرم سازمان‌یافته معتقد است که در تبانی در معاملات دولتی نیز آماده‌سازی، شرایط توانمندسازانه، گزینش هدف، ارتکاب (خشونت و فساد) یا شرایط پیش و پس از ارتکاب، می توانند شیوه ارتکاب این جرم را شناسایی نمایند. این نوع تحلیل خُرد از جرم سازمان‌یافته کمک می‌کند تا دانش کلی ناظر به نحوه پیشگیری وضعی از این جرم بهتر شناسایی شود. به نظر می رسد که رویکرد خُرد در این قالب مجال قابل توجهی را در گسترش و نحوه توسل به تکنیک های پنج گانه پیشگیری وضعی بوجود می آورد و با مشخص ساختن مرحله ی پیاده سازی آنها نظام مندی قابل توجهی را بدست می دهد. مرحله شناسی نوع وقوع تبانی در معاملات دولتی عاملی است که خود باعث می شود در عین شناسایی جامع این جرم، راهکارهای پیشگیرانه ای نیز در خصوص آنها ارائه شود. این مطالعه نشان می دهد که در مراحل مختلفی از معاملات دولتی نوعی سازمان یافتگی قابل توجه وجود دارد و ارتکاب این جرم به صورتی هماهنگ شده در بسیاری از کشورها رخ می دهد. لذا بدون ترسیم فرآیند مرحله مدار برای معاملات دولتی نمی توان به تحقق پیشگیری از این جرایم در معاملات دولتی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situational Prevention of Organized Groups’ Intervention in Government Transactions Corruption

چکیده [English]

Collusion in government transactions is considered as one of the economic crimes today. The scene of organized activities that design the whole process of committing the crime, gain huge profits while damaging the economy of the country and various areas of quality of government contracts as well as damage to society and government. In line with situational prevention, an effective factor in enhancing the effectiveness of these measures is recognizing the methods of committing this kind of crime. The model approach of crime perpetration, considering dynamics of organized crime perpetration holds that in collusion in government transactions, preparation, empowerment, target selection, perpetration (violence and corruption) or pre- and post- perpetration conditions can identify the manner in which crimes are perpetrated. This type of micro-analysis of organized crime helps to better understand the general knowledge of how to prevent such crime. The micro-approach in this format seems to provide considerable opportunity for the development and application of the five situational prevention techniques and provide significant systematic characterization of the implementation phase. The detection of the type of collusion perpetration in governmental transactions contributes to total identification of this kind of crime and presents preventive solutions in this regard. This study shows that in different stages of governmental transactions, there is a kind of organizational effort and this crime is committed cooperatively in many countries. Therefore; without plotting the stage-based process for governmental transactions, it would be impossible to attain situational prevention in governmental transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime of collusion in government transactions
  • pattern of crime Perpetration
  • Situational Prevention