تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه وهدف: یکی از ضرورتهای فرآیند رسیدگی و جرم یابی پرونده های قضایی، دستگیری متهمان متواری می باشد. پلیس تخصصی آگاهی به عنوان متولی اصلی جرم یابی بخش مهم و قابل توجهی از جرایم، برای مقابله مؤثر و جرم یابی پدیده های مجرمانه نیازمند ارتقاء توان اطلاعاتی کارآگاهان ادارات تخصصی و کارآگاه یاران اطلات جنایی در پی جوئی و دستگیری متهمان حرفه ای متواری است. و از آنجایی که اطلاعات جنایی به عنوان یک مرکز اطلاعاتی منسجم در ساختار پلیس آگاهی با ابعاد و مولفه های متعدد می تواند دردستگیری متهمین حرفه ای که از چنگال قانون گریخته اند نقش به سزایی را ایفاء نماید. لذا این تحقیق با هدف تبیین تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور موثر در دستگیری مجرمین حرفه ای با تاکید بر اطلاعات جنایی انجام پذیرفته است.روش: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی، نوع وروش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ‌جمع‌آوری داده‌ها، کمی به شیوه پیمایش است و جامعه آماری این تحقیق را کارآگاهان و افسران تحقیق اطلاعات جنایی و ادارات عملیاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ، تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری به تعداد 97 نفر انتخاب شده اند. و با توجه به تجزیه وتحلیل آماری انجام شده مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده ازطریق نرم افزار spss مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Dimensions and Parameters of Information-Centered Police with an Emphasis on Criminal Information in Arresting Wanted Criminals (Case Study, Tehran Megacity CID)

نویسندگان [English]

  • ahmad karami 1
  • amirhossin yavari 2
1 amin university
2 university police
چکیده [English]

One of the necessities of the process of pursuing and crime detecting judicial cases is arresting runaway convicts . The specialized CID police as the main source of crime detection of the major and considerable part of crimes needs to augment information abilities of the detectives of special departments and detective assistants of criminal information in order to effectively combat and detect crimes of criminal phenomenon in tracing and arresting professional runaway criminals.
Since criminal information as a consolidated information center in CID Police structure with various dimensions and parameters plays an effective role in arresting professional criminals who have escaped the law, therefore this research has been carried out with the aim of determining the impacts of the dimensions and parameters of information-centric police in arresting the wanted criminals with an emphasis on criminal information.This research is of applied type from objective and type perspectives and of descriptive-analytical type from type and method perspectives and of quantitative surveying from data collection perspectives and the target audience are the detectives and officers of operation and criminal information departments of the Mega City of Tehran CID which were selected in sampling format as many as 97 persons. And in regards to the conducted statistical analysis, the computed correlation coefficient was determined using SPSS software. The research findings show that the dimensions and parameters of criminal information play an effective role in arresting professional runaway criminals which were clarified based on Freedman Test. The technical and telecommunications dimensions have the highest and the human and criminal information dimensions have consequtively their impacts in arresting the runaway criminals. The research findings and results show that the CID special detectives use all the dimensions and parameters of criminal information in a comprehensive and intelligent approach to arrest the wanted criminals, but the CID detectives should make the most of technical and telecommunications dimensions use in order to improve their success in arresting the said criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information-Centered Police
  • criminal information
  • Human Dimension
  • Technical and Telecommunications Dimensions
  • Information Dimension
  • wanted criminals
References
The Holy Quran, Nour (Light) Chapter, Verse 99.
Akhavan Kazemi, Bahram (1385),”Security in the Islamic Political System”, Andishe Javan Center Publications.
Asouri, Mohammad (1386), “Criminal Proceedings Law”, Vol.2, 8th Edition, Samt Publications.
Aslani Moghadam, Mostafa (1382),”Globalization of ICT and Its Effect on the National Security of the Islamic Republic of Iran, Ph.D Thesis, National Defense University.
Omidi, Reza (1389), “M.S Thesis in Scientific Detection of Crimes Focusing on the Effective Impacts on the Enablement of CID Police in Detecting Stolen Vehicles”, Tehran, Amin Police University.
Ansari, Vali Allah (1380), “Criminal Studies Law”, Tehran, Martyr Beheshti University Pblications.
Bakhshande, Mohammad (1394),”Resource Affairs with a Police Approach”, Tehran, Amin Police Univesity.
Biabani Gholam Husein (1378), “Criminal Intelligence and Intelligence Analysis in Crime Detection”, Karagah Magazine, 2nd Year.
Biabani Gholam Husein, Hadian Far Seyed Kamal (1384), “Descriptive Dictionary of Criminal Sciences”, Tehran Karagah Publications.
Biabani Gholam Husein, Hadian Far Seyed Kamal (1384), “Descriptive Dictionary of Criminal Sciences”, Tavil Publications.
Biabani Gholam Husein, Hadian Far Seyed Kamal (1389), “Criminal Intelligence”, Karagah Publications.
Jamshidi Ali Reza (1385), “General Lessons on Counterintelligence” Higher Course of Intelligence.
Rahbarian, Behruz (1387), “M.S Thesis in Crime Detection Focusing on: Effective Factors in Improving Operational Abilities of CID Police Staff in Arresting Runaway Convicts”, Amin Police University.
Satari Taheri, Balal (1394), “M.S Thesis Focusing on the Issue of the Impact of Professional Criminals’Identity Information in Crime Detection”, Amin Police Universiy.
Sotoudeh Gandshamin, Mojtaba and Ali Zadeh Mosa (1394), “An Introduction to Criminal Intelligence”, Karagah Publications.
Sigoul Lari (1386), “Encyclopedia of Criminal Sciences”, Translated by Nikou Akhlagh Mansoure, Karagah Publications.
Gholami, Husein (1388), “Remedial Justice and Recidivism Prevention”, First National Conference on Crime Prevention (Conference Proceedings), NAJA Prevention Police Studies Office, 1st Edition.
Ghanji Ali (1378), “Training Dictionary of Drug Enforcement”, NAJA Training Deputate Publications.
Karami, Ahmad (1394), “M.S Thesis Focusing on the Impact of Managerial Styles of CID Managers in Vehicle Theft Detection, Amin Poice University.
 
 
 
 
 
 
 
منابع
1-قرآن کریم سوره نور آیه 99.
2- اخوان کاظمی، بهرام، (1385)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.
3-آشوری، محمد(1386)، قانون دادرسی کیفری، جلد دو، چاپ هشتم، انتشارات سمت.
4- اصلانی مقدم، مصطفی،(1382)، جهانی شدن فناوری اطلاعات وارتباطات وتأثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، رسالة دکترا، دانشگاه دفاع ملی.
5- امیدی، رضا، (1389)، پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة کشف علمی جرایم باموضوع، عوامل مؤثربر توانمند سازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه، تهران،دانشگاه علوم انتظامی امین.
6- انصاری، ولی الله،(1380)، قانون تحیقات جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
7- بخشنده، محمد، (1394)، امور منابع با رویکرد پلیسی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
8- بیابانی، غلامحسین. (1378) اطلاعات جنایی و تحلیل اطلاعاتی در کشف جرایم، مجلة کارآگاه، سال دوم.
9- بیابانی، غلامحسین وهادیانفر، سیدکمال(1384)،فرهنگ توصیفی علوم جنایی، تهران، انتشارات کارآگاه.
10- بیابانی، غلامحسین و هادیانفر، سید کمال، (1384)، فرهنگ توصیفی علوم جنایی، نشر تأویل.
11- بیابانی، غلامحسین و هادیانفر، سید کمال، (1389) اطلاعات جنایی، انتشارات کارآگاه.
12- جمشیدی، علیرضا، (1385)، دروس عمومی ضد اطلاعات، دوره عالی اطلاعات.
13- رهبریان، بهروز، (1387)، پایان نامة کارشناسی ارشد رشته کشف  جرائم با موضوع: عوامل مؤثر بر ارتقای توان عملیاتی کارکنان پلیس آگاهی در دستگیری متهمان متواری، دانشگاه علوم انتظامی امین.
14- ستاری طاهری، بالال، (1394)، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر اطلاعات شناسایی هویت مجرمان حرفه ای در کشف جرم، دانشگاه علم انتظامی امین.
15- ستوده گندشمین، مجتبی و عالیزاده، موسی (1394)، مقدمه‌ای بر اطلاعات جنایی، انتشارات کارآگاه.
16- سیگل، لاری، (1386) دایره المعارف علوم جنایی، ترجمه منصوره نیکو اخلاق، انتشارات کارآگاه.
17- غلامی، حسین، (1388) عدالت ترمیمی و پیشگیری از تکرار جرم، اولین همایش ملی پیشگیری از جرم
(مجموعه مقالات) ، دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا ، چاپ اول.
18- غنجی، علی (1378) فرهنگ آموزش مبارزه با مواد مخدر، انتشارات معاونت آموزش ناجا.
19- کرمی، احمد، (1394)، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه، دانشگاه علم انتظامی امین.
20. Peterson, Maryline B, (1388), “Information-Centered Police Approach: A new
design from Information”, Translated by Amir Husein Yavari et.al, NAJA Public
Security Police Publications, 1st Edition.