سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

   افزایش تصدی گری دولت در امور اقتصادی زمینه ای مناسب برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی و عاملی مهم در افزایش جرایم کارکنان دولت می باشد سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن  مبتنی بر ابزار های کیفری است و در مفهوم موسع آن مبتنی بر ابزارهای غیرکیفری و پیشگیرانه است متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه  تقنینی، قضایی، اجرایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار  فساد اداری نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی ،قضایی  در قبال جرایم کارکنان دولت  مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر  نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم کارکنان دولت تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر  از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری در قبال جرایم کارکنان دولت   می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Criminal Policy the Crimes of Government Employee

نویسندگان [English]

  • morteza shokohi 1
  • mahmod malmir 2
  • mohamadreza shadmanfar 3
2 Department of ,Criminal law ,Isfahan(khorasgan)Branch,Islamic Azad University,Isfahan,Iran
3 Department of ,Criminal law ,Isfahan(khorasgan)Branch,Islamic Azad University,Isfahan,Iran
چکیده [English]

Increase of government control in economic affairs is an appropriate setting  for administrative and economic corruption among governmental  workers and an important factor in government employees’ crime hype. Criminal policy in its difficult meaning is based on criminal tools and in the expanded meaning it is based on non-criminal and preventive tools. Iran’s criminal policy makers in the legislative, judicial and executive areas are trying to control and reduce the these crime rates through taking reactive measures and codifying different criminal laws and even intensifying the punishment of the perpetrators of economic and white collar crimes, but the increase in the statistics of administrative corruption shows the failure of these policies. In this research, Iran’s criminal policy approach is reviewed in terms of legislative and judicial aspects towards the white collar crimes so that the weak points and causes of failure of the criminal policy are clarified. It seems that the solution to succeed in the criminal policy towards government employees is a change in the punishment-centric approach to the scientific and preventive approach. Taking a criminal policy based on crime preventive measures, eliminating the setting of crime perpetration with the help of criminology science and making more use of non-criminal responses towards white collar crimes can play an important role in the control and reduction of these kinds of crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Crime Prevention
  • Administrative Corruption
  • punishment
  • government employees
فهرست منابع
الف- فارسی
1-آزمایش،علی(1380)،زندان مجازات شکست خورده،نشریه حقوق و اجتماع2(21)،31-41
2-ابراهیمی،شهرام(1392)تحلیل جرم شناختی جرایم ماموران نظام مالیاتی از منظر فنون خنثی سازی،مجموعه مقالات همایش ارتقاءسلامت اداری و نظام مالیاتی ،  تهران:نشر میزان
3- بکاریا ،سزار (1368)جرایم و مجازات ها ،ترجمه محمد علی اردبیلی ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
4-بیابانی،غلامحسین(1391)جرایم اقتصادی؛جرمی آمیخته با فساد، فصلنامه علمی کارآگاه،05(20)70-81
5- حاجی ده آبادی،محمدعلی،قادری نیا،محمد(1395)،مبانی آثار و چالش های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعاوی کیفری ،حقوق اسلامی،1(51)71-102
6- خانی،علی.بشیری،عباس،(1392)کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران، فصلنامه علمی کارآگاه،06(24) 47-74
7- حسینی ،سید محمد،محمد نوذری فردوسیه1393، سیاست جنایی اسلام در قبال فساد، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، 1(3)، 83-101
8-دادخدایی،لیلا(1390)،فساد اداری و مالی و سیاست جنایی مقابله با آن  ، تهران: میزان
9-راب وایت،فیوناهینز (1392) ،جرم وجرم شناسی ، ، ترجمه علی سلیمی، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
10-رزاکرمن(1385)،فساد ودولت ؛علت ها،پیامدها و اصلاح،ترجمه منوچهرصبوری، تهران:نشر پردیس دانش
 11-ریموند،گسن(1374)،جرم شناسی نظری،ترجمه مهدی کی نیا، تهران: مجد
12- سالی اس و و یزیرد، دیوید(1392)،جرمشناسی جرائم یقه سفیدان، ترجمه حمیدرضا دانش ناری و آزاده صادقی، تهران:مجد
  13- ساریخانی، عادل،روح الله اکرمی(1392) ،کارکردهای پیشگرانه شفافیت در سیاست جنایی ، مجله حقوقی دادگستری،2(82)، 91-116   
14- صفاری،علی(1385)،کیفرشناسی،تهران:انتشرات جنگل
15-کریستین لازرژ(1396)، درآمدی بر سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ،تهزان:نشرمیزان
16-می ری دلماس مارتی(1395)،نظام های بزرگ سیاست جنایی،علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران:نشر میزان
17--مهاجری،علی(1388)،جرایم شغلی کارکنان دولت،تهران:،انتشارات کیهان
18-ویلیام ، فرانک پی . و مک شین، ماری لین(1393) ،نظریه های جرم، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران:میزان
19-نجفی ابرندآبادی،علی حسین،آماده،غلامحسین(1390)،واکاوی اختیارات قاضی در تخفیف مجازات ،تحقیقات حقوقی،ویژه نامه شماره 5 ، 9-55 . 
20- نجفی ابرندآبادی،علی حسین (1378)،پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، 2(25)، 15-29
21-نجفی توانا،علی(1386)،تعارض وانسداد در سیاست جنایی ایران،فصلنامه داشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی،1(1) ،145-178
22-نوربها،رضا(1378)،سیاست جنایی سرگردان ایران،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،2(26)،103-128
ب- انگلیسی
1-Ancel,marc(1998).Social Defence Modern Approach to Criminal Problems.London; Routleg  
Joseph,A.(2002)basic,concepts of criminal law,oxford                                                                  -2
A,David.(2001)criminal justice,press of London,                                                                             -3