بررسی الگوهای جرم‌یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه کشف جرائم

چکیده

آشنایی با الگوهای یک علم یا تخصّص، زمینة لازم را برای عضویت محقّقان آن حوزه در مجامع علمی فراهم می‌نماید و استفاده از این الگوها را در اقدامات تخصّصی میسر می‌سازد. بر این اساس افرادی که با اصول و مبانی آن علم آشنا شده و آنها را به کار بسته‌اند، به ندرت در مباحث مرتبط، دچار اختلاف نظر و تفاوت در اقدامات خواهند شد. بنابراین افرادی که تحقیقاتشان مبتنی بر الگوهای مشترکی می‌باشد بایستی از مقررات و استانداردهای علمی یکسانی نیز تبعیت نمایند. این التزام و اجماع، پیش شرط و لازمة تکوین و استمرار هر تحقیقی در حوزة مرتبط به خود می‌باشد و شامل همة تحقیقات به ویژه تحقیقات جنایی و جرم‌یابی نیز می‌شود. به طورکلی می‌توان اذعان کرد که افراد فعّال در هر حرفه‌ای به یک نقشه راه نیاز دارند تا آنها را در مسیر درست هدایت نماید، کما اینکه رشتة جرم‌یابی نیز به عنوان یک دانش پلیسی و یکی از شاخه‌های مطالعاتی علـــوم جنایی(کیفری)، قطعاً دارای اصول و قواعدی بوده که بر آن استقرار داشته، امــّا مسلماً از ابتدا از سبک و اسلوب سازمان یافته ای برخوردار نبوده و متأسفانه در این حوزه در مقایسه با علوم دیگر و با وجود تنوع در فرآیندهای فنی مؤثر در آن، محققان با فقدان اصول و نظریه‌های تئوریک مواجه هستند. اکنون پس از گذشت سالیان متمادی، جرم‌یابی به تازگی از یک نقشه راه برخوردار شده که بدون تردید با رعایت و اجرای اصول آن، کشف علمی جرم به صورتی ساختارمند و محکمه پسند صورت خواهــد گرفت. تحقیق حاضر به دنبال احصاء و تشریح این اصول و قواعد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Detection patterns

نویسنده [English]

  • Hossein Talebian
Police Univercity
چکیده [English]

Familiarity with the patterns of a science or specialty provides the necessary ground for the membership of researchers in that field in scientific societies and makes it possible to use these patterns in specialized practices. Accordingly, people who are familiar with the principles and foundations of that science and have applied them, will rarely have disagreements and differences in actions in related topics. Therefore, people whose research is based on common patterns must follow the same scientific rules and standards. This commitment and consensus is a precondition and necessity for the development and continuation of any investigation in its related field and includes all investigations, especially criminal and crime detection investigations. In general, it can be acknowledged that active people in any profession need a roadmap to guide them in the right direction. The field of crime detection, as a police science and one of the branches of study of criminal sciences, certainly has principles and rules on which it is based, but it certainly did not have an organized style from the beginning, and unfortunately in this field compared to other sciences and despite the diversity of effective technical processes in it, researchers face a lack of theoretical principles and theories. Now, after many years, crime detection has recently had a roadmap, which without a doubt, by observing and implementing its principles, the scientific discovery of crime will be done in a structured and court-friendly manner. The present study seeks to enumerate and explain these principles and rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : model
  • Criminalization
  • principles and foundations
  • criminal science
References
1.“Approved Criminal Procedure Code” (1393), available on the website of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly.
2.Ardabili Mohammad Ali. (1385), “Public Criminal Law”, Tehran: Mizan Publishing, Volume One.
3.Danesh Taj Zaman. (1385), “What is the culprit of what is criminology”, Tehran: Kayhan Publications, seventh edition.
4.Talebian Hossein. (1395), “The Role of Confession in the Scientific Discovery of Crime”, Tehran, Detective Publishing, No. 36, pp. 45-67
5.Talebian, Hossein. (1398), “New methods of dealing with economic crimes”, Tehran, Detective Publishing, No. 49, pp. 51-67
6.Kei Nia Mehdi. (1381), “Fundamentals of Criminology”, Tehran: University of Tehran Press, Volume Two.
7.Goodarzi  Faramarz. (1373), “Forensic Medicine”, Tehran :, Einstein Publications, second edition.
8.Golduzian, Iraj. (1387), “Requirements of Public Criminal Law”, Tehran: Mizan Publishing.
9.“Specialized Journal of the Judiciary”, Tehran, Mizan. (1383), Justice Publications, No. 93.
10..Momeni Mehdi and Azizi, Ebrahim. (2013), “Principles of Legality of Crimes”, Tehran: Samat Publications, First Edition.
11. Cook R. et al., “A model for case assessment and interpretation”, Sci. Justice, 38(3), 151–156, 1998a.
12.Cook R. et al., “A hierarchy of propositions: deciding which level to address in casework”, Sci. Justice, 38(4), 231–239, 1998b.
13.De Forest, P., Lee, H., and Gaensslen, R., “Forensic Science: An Introduction to Criminalistics”, McGraw Hill, New York, 1983.
14.Kirk, P. L., “The ontogeny of criminalistics”, J. Criminal Law Criminal. Police Sci.  54, 235–238, 1963.
15.Kuhn, K. S.  “The Structure of Scientific Revolutions”, 3rd ed., University of Chicago Press, Chicago, 1996.
16.Locard, E.  “Dust and its analysis”, Police J, 1, 177, 1928.
17.Locard, E., “The analysis of dust traces”, Part I–III, Am. J. Police Sci. 1, 276, 401, 496 , 1930.
18.Osterburg, J. W,“ The Crime Laboratory”; Case Studies of Scientific Criminal Investigation, Indiana University Press, Bloomington, 1968.
19.Robertson, B. and Vignaux, G. A., Interpreting Evidence, John Wiley & Sons, Chichester,1995.
20.Saferstein, R., Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, 6th ed., Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1998.
21.Tuthill, H., Individualization: Principles and Procedures in Criminalistics, Lightening Powder Company, Salem, OR, 1994.