خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی، سوء استفاده از شبکه ھای تلفنی، سوءاستفاده از کارتھای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر­ھای دیگر، پولشویی است. سوء استفاده­های فراوان از فضای سایبر باعث پیش­بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم­انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می­دهد و در این میان ویژگی­های متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه­ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می­کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه­های مختلف آن می­تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. هدف از مقاله حاضر شناسایی خلاء های قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری است. روش تحقیق در این رسال بصورت توصیفی– تحلیلی است. جمع­آوری اطلاعات بصورت کتابخانه­ای و در قالب فیش برداری است. آنچه در این پژوهش لازم به ذکر است این است که خلاءهای قانونی متعددی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری وجود دراد که روز بروز با یشرفت علوم کامپیوتری، فناوری اطلاعات و دیگر علوم مرتبط و نیز بهره­گیری از مواد قانونی علمی قابل پیگیری و جلوگیری است. روش­های متعددی از جمله ایمن ساخت پایگاه­های اطلاعاتی، مراکز خدمات دهنده و نیز بروز کردن محققین و حقوقدانان وجود دارد که می­تواند راه را بر مجرمین این صنعت ببندد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Executive Gaps and Solutions to Prevent Cyber Crimes Commitment

نویسنده [English]

  • Ali Zallaghi
Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

At present, internet crimes occur in different forms which include: internet fraud, internet spionage, abuse of telephone networks, credit card abuse, insertion of virus into other people’s computers and money laundering. Vast abuses in cyberspace cause taking precuations such as their incrimination of criminal topics by different countries. It is certain that executing legal punishment occurs in the setting of criminal qualification of that law and in this regard, distinguishing and unique features of cyberspane relative to the physical world have caused new and essential topics to take place in the fields of criminal qualification in cyberspace and new ideas to be brought up in a manner that some people call it the space without rule and some other believe that criminal qualification with its various manifestations can rule the cyberspace similar to that of the physical world. This research is aimed at identifying legal and executive gaps and presenting preventive measures. The research method in this article is of descriptive-analytical type. Information collection is in library form and in the note-taking format. What is noteworthy in this research is that there are many legal gaps in the areas of combating cyber crimes that are traceable and preventive due to everyday advancement of computer technology and other related sciences and making use of scientific forensics. There are variuos methods including safeguarding databases, service providing centers and updating that can block the way against the criminals of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Crimes
  • Crime Perpetration
  • Legal Gaps
  • Executive Gaps
  • prevention
References
Anzali, Amir Asad (1394), “Modern Computers”, Tehran Technical Center, Tehran Publications, 3rd Edition.
Dolatshahi Shahpour (1390), “Judicial Qualification in Virtual Space”, Online legal Advisory Information Site.
Salehi, Hamid (1391), “Investigating the Criminal Qualification in Cyber Crimes”, Private Weblog, Communications Rights.
ZAndi, Mohammad Reza (1393), “Preliminary Investigations in Cyber Crimes”, Tehran: Jangal Publications, 3rd Edition.
Jalali Farahani Amir Husein (1394), “Electronic Money Laundering”, Law and Religion Quarterly, No.4.
Jalali Farahani Amir Husein (1394), “Situational Prevention of Cyber Crimes in the Beam of Human Rights Regulations.”, Law and Religion Quarterly, No.6.
Jalali Farahani Amir Husein (1394), “Cyber Crimes Prevention.”, Judiciary Law Magazine, No.47.
 
 
Jafari Abdol Reza, Seyed Zade Sani, Seyed Mahdi (1391), “United Nations Crime Prevention Practical Guidelines”, Tehran: Mizan Publications, 3rd Edition, P.37.
Heidari Masoud, Shahbazi Omid and Shirani Pouya (1397), “Challenges and Opportunities Facing Police in Countering Cyber Crimes”, Karagah Magazine.
10. Tavakoli, Fakhrodin and Mortezavi Seyed Morteza (1399), “Determining Effective Factors in the Detection of Cyber Crimes”, Karagah Magazine.
11.  Dehkhoda Ali Akbar (1389), “Glossary”, Vol.4, 5th Edition.
12. Shirzad Kamran (1394), “Cyber Crimes from Iran and International Penal Law Perspectives”, Behine Faragir Publications, 3rd Edition. Tehran.
13.  Raji Seyed Mohammad Hadi (1395), “A Glance at Electronic Trade Law”, Govah Legal Magazine, No.6 & 7, P.30.
14. Alipour Hasan (1398), “IT Criminal Law”, Tehran: Khorsandi Publications, 2nd Edition
15. Parvizi Reza (1392), “Tracing Cyber Crimes”, Tehran: Jahan Jame Jam Publications, 3rd Edition, P.21.
Gosen Raymond (1393), “Hypothetical Criminology”, Translated by Dr. Mahdi Kay Nia, Tehran: Majd Scientific and Cultural Complex, P.122.
17. Najafi Abrand Abadi Ali Husein (1398), “From Real Criminology to Virtual Criminology”, 2nd Edition, Tehran: Mizan Legal Foundation.
18. Validi, Mohammad SAleh (1393), “General Penal Law”, Tehran, Vol.2, Dad Publications, P.9-10.
 
 
 
منابع:
انزالی، امیراسعد.(1394). کامپیوترهای امروزی، مجتمع فنی تهران،انتشارت تهران، چاپ سوم.
دولتشاهی، شاهپور.(1390).صلاحیت قضایی در محیط مجازی، پایگاه اطلاع‌رسانی وکالت آنلاین.
صالحی، حمید.(1391). بررسی صلاحیت کیفری در جرایم سایبری، وبلاگ خصوصی حقوق ارتباطات و خصوصی.
زندی، محمدرضا.(1393).تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ سوم.
جلالی فراهانی، امیرحسین.(1394).‌ «پول‎شویی الکترونیکی»، فصلنامة فقه و حقوق، شمارة 4.
جلالی فراهانی، امیرحسین.(1394).پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 6.
جلالی‌فراهانی، امیر حسین.(1394). پیشگیری از جرائم رایانه ای، مجله حقوقی دادگستری، ش47.
  جعفری، عبدالرضا، سیدزاده ثانی، سیدمهدی.(1391). رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم سازمان ملل، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ص37.
حیدری ، مسعود ، شهبازی ، امید ، شیرانی ، پویا ، (1397) ، چالش ها و فرصت های پیش روی پلیس در برخورد با جرایم سایبری ، فصلنامه علمی کارآگاه
توکلی ، فخر الدین ، مرتضوی ، سید مرتضی ، (1399) تعیین عوامل تاثیر گذار در کشف جرایم سایبری ،  فصلنامه علمی کارآگاه
دهخدا، علی اکبر.(1389). لغت نامه ، جلد چهارم، چ پنجم.
شیرزاد، کامران.(1394). جرایم رایانه‌ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین‌الملل، نشر بهینه فراگیر، چاپ سوم، تهران.
راجی، سید محمد هادی.(1395). نگاهی به قانون تجارت الکترونیک، فصلنامه نشریه حقوقی گواه، شماره 6 و 7، ص 30.
عالیپور حسن (. 1398.)  حقوق کیفری فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات خرسندی.چاپ دوم
  پرویزی، رضا.(1392). پی‌جویی جرایم رایانه‌ای، تهران، انتشارات جهان جام جم، چاپ سوم، ص 21.
  گسن ، ریموند.(1393). جرم شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، تهران: مجمع علمی و فرهنگی
مجد.ص122.
نجفی ابرندآبادی علی حسین ، .(1398)  . از جرم‌شناسی حقیقی تا جرم‌شناسی مجازی. چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  ولیدى، محمدصالح.(1393). حقوق جزاى عمومى، تهران، جلد دوم، انتشارات داد،چاپ دوم، ص 9ـ10
United Nations, International Review of Criminal Policy- United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, Nos. 43 and 44.