بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، عضو جامع مدرسین ناجا، گروه آگاهی، تهران، ایران. رایانامه: t.bahramie@chmail.ir

2 کارشناس ارشد کشف جرائم، تهران، ایران. رایانامه: t.bahramieeee@chmail.ir

3 کارشناس کشف جرائم، تهران، ایران. رایانامه: t.bahramie@yahoo.com

10.22034/det.2021.96258

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی کارکنان سازمان‌ها مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری‌ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی‌های انسان، موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر در اکثر سازمان‌ها ایجاد شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری منابع انسانی جامعه هدف است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از لحاظ زمان مقطعی است. جامعه‌آماری تحقیق شامل 2000 نفر از کارکنان انتظامی شهرستان ارومیه است که از این میان 250 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن نیز مورد سنجش قرار گرفت و الگوی انکتاد به عنوان چارچوب مفهومی تحقیق تعیین و از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت سنجش همبستگی میان متغیرها استفاده شد. همچنین داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف- اسمیرنوف تک متغیره و آزمون کروسکال والیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که میزان بهره‌وری نیروی انسانی در هر هشت مولفه برحسب میزان استفاده از فناوری متفاوت است. به عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بهره‌وری کارکنان از متغیر مستقل آی تی با مولفه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت تأثیر می‌پذیرد و سخت‌افزار بیشترین سهم در تبیین متغیر بهره‌وری کارکنان را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of IT on the productivity of intelligence police personnel

نویسندگان [English]

  • touraj bahrami 1
  • Saman Ghanizadeh 2
  • Sadegh Shokri 3
1 PhD student, full member of NAJA teachers, Department of Awareness
2 Master of Crime Detection
3 Crime detection expert
چکیده [English]

Today, information and communications technology can be used as a powerful tool to improve the quality and efficiency of employees in organizations. The increasing development of tools based on these technologies and its rapid adaptation to human needs, has led to a new form of creative, active and inclusive learning and interactive environment in most organizations. The main purpose of this study is to investigate the impact of information technology on the human resource productivity of the target community. In terms of purpose, this research is of applied type and in terms of data collection method, it is of descriptive-survey type and in terms of time, it is of cross-sectional type. The statistical population of the research includes 2000 law enforcement officers in Urmia, of which 250 were chosen as a cluster sample. To collect the information required for this research, a researcher-made questionnaire was developed, the validity and reliability of which were also assessed. The results showed that employee productivity is affected by the independent IT variable with components of hardware, software, Internet and hardware has the largest share in explaining the employee productivity variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower Productivity
  • Information Technology
  • Hardware
  • Software
  • Internet
- آوتوِیت، ویلیام؛ باتامور، تام (1392). فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم. ترجمه‌ حسن چاوشیان.تهران: نشر نی. چاپ اول
- الوانی، سیدمهدی؛ تیمور نژاد، کاوه (1390). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات نرم‌افزاری هامون. چاپ سوم.
- بهرامی، تورج؛ علی‌نژاد، رحمت؛ نظری، بهنام (1398). رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی. فصلنامه کارآگاه. 2(49) 7-27. قابل بازیابی از:
 http://det.jrl.police.ir/?_action=export&rf=idc&issue=12953
- حسینی‌مهر، محمدحسین (1384). فناوری اطلاعات و بهره‌وری شغلی. ماهنامه تدبیر. 3(157): 49-43. قابل بازیابی از:
 https://www.magiran.com/volume/27866
- رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، ‌هاشم؛ محمودی، محمد) 1392(. سنجش تاثیر فناوری اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی به تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد واحدهای اقتصادی. فصلنامه مدیریت. 10(25): 122-111. قابل بازیابی از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=228349
- صالحی‌صدقیانی، جواد؛ قربانی، نادر؛ کروبی، امیرمسعود (1394). بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان. مطالعات کمی در مدیریت. 5(4): 160-141. قابل بازیابی از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=253605
- علی‌بابایی، احمد؛ اقدسی، محمد؛ زارعی، بهرام (1389). مطالعة فاکتورهای موفقیت و شکست و نمودهای آنها در پژوهش‌های بازمهندسی فرایندهای کسب وکار در ایران، به واسطة به کارگیری چارچوب همه جانبه. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 2(5): 110-91. قابل بازیابی از:
 http://ensani.ir/fa/article/248732
علی‌پور، سمانه؛ صرافی‌زاده، اصغر (1388). بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره‌وری منابع انسانی. مدیریت توسعه و تحول. 3(1): 24-17. قابل بازیابی از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145996
- غفاری، سعید؛ زکیانی، شعله؛ رضایی، زهره (1396). بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت. ۱۱ (۶):۶۳۲-۶۳۸. قابل بازیابی از:
 URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-۱-۶۴۲۲-fa.html
- فتحی، سعید؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ الهی، شعبان (1386). ارایه الگوی رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت‌های تجاری، فرا تحلیلی بر عوامل اندازه گیری در معماری بهره‌وری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 11(42): 299-263. قابل بازیابی از:
 https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=58665
- قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ بعیدی‌مفردنیا، علی (1390). نقش فناوری اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی و شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک. پژوهش‌های مدیریت در ایران. مدرس علوم انسانی، 15(4): 191-175. قابل بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=175433
- مانیان، اکبر؛ موسی‌خانی، مریم؛ جام‌پرازمی، مونا (1388). بررسی رابطه بین همراستایی فن اوری اطلاعات و کسب وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال در زمینة فناوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاری. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 1(3): 106-89. قابل بازیابی از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115060
- مرادی، غلامرضا؛ سرباز، معصومه؛ کیمیافر، خلیل؛ شفیعی، ناصر؛ ستایش، یوسف (1387). نقش فناوری اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد بیمارستان دکتر شیخ مشهد. مدیریت اطلاعات سلامت. 5(2): 166-159. قابل بازیابی از:
 http://ensani.ir/fa/article/54305
- میرزایی‌مازندرانی، حسین (1384). بررسی اثربخشی مانع فناوری اطلاعات بر استفاده از کارکنان در مرحله فن آوری در شرکت گاز ایران. تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
میرمعزی، سید حمیدرضا (1387). حرکت به سمت تحولات آتی با فناوری اطلاعات. مجله تدبیر. 2(191): 12-2. قابل بازیابی از:
 http://tadbir.imi.ir/
نصوحی، مرتضی؛ اعرابی، محمدعلی؛ علوی، سیدابوالقاسم؛ کتابی، سعیده (1393). طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب PCF و رویکرد .BPMN مهندسی صنایع و مدیریت. 2(30)، 154-145. قابل بازیابی از:
 http://sjie.journals.sharif.edu/article_5286.html
نقشینه، علی؛ نقویان، معصومه؛ بیژنی، علی؛ حداد، قمر؛ و عبدی، معصومه (1393). تاثیر فناوری اطلاعات بیمارستانی بر فرایندها و عملکرد کارکنان از دیدگاه کاربران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 16(7): 70-63: قابل بازیابی از:
http://jbums.org/article-۱-۴۸۳۱-fa.html.
- Al adaileh R.M (2009). An evaluation of information systems success: A user perspective-the case of jordan telecom group. European Journal of Scientific Research. 98(1): 116-191. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228432455.
 
- Byrne M.B (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows. sage publications.
- Davenport, T.H., Short, J.E (1990). The new industrial engineering: Information technology and business process redesign. Sloan Management Review.  31 (4): 11–27. Retrieved from: https://is.ieis.tue.nl/education/bpmcourse/papers.
- Dehning, B., Richardson, V.J. and Zmud, R.W (2003). The Value Relevance of Announcements of Transformational Information Technology Investments. Working Paper, University of Kansas.