ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.22034/det.2021.210540.1213

چکیده

زمینه و هدف: اصل برائت اقتضاء دارد که با شک در گناهکاری افراد، فرض بر بی‌گناهی آنان نهاده شود و تنها زمانی حکم به محکومیت داده شود که فراتر از هر شک و شبهه‌ای، وجدان دادرس قانع به ارتکاب جرم توسط متهم شده باشد. این رویکرد که با کارکرد سزا‌دهی در مجازات همخوانی دارد، اثبات جرم را سخت‌تر کرده و ناخواسته سبب می‌شود تا راه‌های گریز از محکومیت و مجازات باز باشد و دستیابی به اهداف ارعاب و پیشگیری ناممکن گردد.
روش: در تحقیق حاضر که با روش توصیفی و به شیوه کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان داده شده است که یک ارتباط منطقی بین معیار اثبات با اهداف کیفر وجود دارد.
یافته‌ها و نتایج: هر چه اثبات جرم بر اساس این معیار سخت‌گیرانه‌تر باشد، دستیابی به ارعاب کمتر است و هر چه امکان محکومیت‌های کیفری ساده‌تر باشد، میزان سزا‌دهی کمتر خواهد بود. اصل برائت یا معیار محکومیت فراتر از شک معقول، نمودی شعاری پیداکرده و سیاست‌های تقنینی و قضایی کشورها به‌سوی ساده‌سازی اثبات جرم پیش رفته‌اند. افزایش جرم انگاری در حوزه جرائم مادی صرف و مفروض دانستن عناصر جرم، معیار قرار دادن نتیجه حاصل به‌جای رکن مادی، جرم انگاری جرائم غیرعمدی و پیش‌بینی جرائم سازمان‌یافته و فرض مجرمیت عواید حاصل از آن و بسیاری دیگر، نمونه‌هایی از تغییر نگرش موازین سنتی اثبات جرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the criterion of proof and the level of intimidation in criminal law and its reflection in the legislative and judicial system of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen molaei bani asadi 1
  • mohamad aminizadeh 2
  • seyed mahdi mansouri 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Yazd Branch
2 Assistant Professor of Law, Shahid Bahonar University of Kerman (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Yazd Branch
چکیده [English]

Background and Aim: The principle of innocence requires that individuals be presumed innocent on suspicion of guilt and sentenced only if, beyond any doubt, the conscience of the judge is satisfied that the accused has committed a crime. This approach, which is consistent with the punitive function of punishment, makes it more difficult to prove guilt and inadvertently opens the door to escape from conviction and punishment, making it impossible to achieve the goals of intimidation and prevention.
Method: In the present study, which has been done by descriptive method and in a library method, it has been shown that there is a logical relationship between the criterion of proof and the purposes of punishment.
Findings and Results: The stricter the evidence for a crime based on this criterion, the less intimidation is achieved, and the simpler the possibility of criminal convictions, the lower the penalty. The principle of innocence or the criterion of conviction, beyond reasonable doubt, has become a slogan, and the legislative and judicial policies of countries have moved towards simplifying the proof of guilt. Increasing criminality in the field of material crimes, merely assuming the elements of the crime, standardizing the result instead of the material element, criminalizing unintentional crimes and predicting organized crime, and assuming the guilt of the proceeds, anBackground and Aim: The principle of innocence requires that individuals be presumed innocent on suspicion of guilt and sentenced only if, beyond any doubt, the conscience of the judge is satisfied that the accused has committed a crime. This approach, which is consistent with the punitive function of punishment, makes it more difficult to prove guilt and inadvertently opens the door to escape from conviction and punishment, making it impossible to achieve the goals of intimidation and prevention.
Method: In the present study, which has been done by descriptive method and in a library method, it has been shown that there is a logical relationship between the criterion of proof and the purposes of punishment.
Findings and Results: The stricter the evidence for a crime based on this criterion, the less intimidation is achieved, and the simpler the possibility of criminal convictions, the lower the penalty. The principle of innocence or the criterion of conviction, beyond reasonable doubt, has become a slogan, and the legislative and judicial policies of countries have moved towards simplifying the proof of guilt. Increasing criminality in the field of material crimes, merely assuming the elements of the crime, standardizing the result instead of the material element, criminalizing unintentional crimes and predicting organized crime, and assuming the guilt of the proceeds, and many others, are examples of changing traditional attitudesd many others, are examples of changing traditional attitudes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: innocence principle
  • proof criterion
  • conscience persuasion
  • punishment
  • intimidation
- آزمایش، علی. (1395). جنبه‌های کیفری پول‌شویی. مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش‌ها. بنیاد حقوقی میزان.
- اکبری، عباسعلی؛ مالمیر، محمود؛ پوربافرانی، حسن. (1396). مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت. مطالعات حقوقی معاصر، 8 (14)، 29-1. https://law.tabrizu.ac.ir/article_7168.html.
- جوان جعفری، عبدالرضا؛ ساداتی، سید محمدجواد. (1390). از سزا گرایی کلاسیک تا سزا گرایی نوین. آموزه‌های حقوق کیفری. 8 (2). 148-119. https://cld.razavi.ac.ir/article_837.html.
- حیدری، الهام. (1392). معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان. حقوق خصوصی، 43 (4)، 74 -57. https://jlq.ut.ac.ir/article_50105.html.
- رحمدل، منصور. (1393). بار اثبات در امور کیفری. سمت.
- صادق ‌نژاد نائینی، مجید. (1397). جایگاه گواهی پزشکی قانونی در ادله اثبات کیفری (جرم مصرف مسکر). مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
- مقدسی، محمدباقر؛ فرجیها، محمد. (1392). بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری، حقوق تطبیقی، 9 (100)، 130-107.http://law.mofidu.ac.ir/article_25295.html.
- موحدی، جعفر. (1395). معکوس کردن بار اثبات در اثبات دلیل در آیین دادرسی کیفری. مجمع علمی و فرهنگی مجد.
-Ashworth, A. (2000). Is the criminal law a lost cause?. Law Quarterly Review,  116(2), 225-256.‏
-Himma, K. E. (2009). Artificial agency, consciousness, and the criteria for moral agency: What properties must an artificial agent have to be a moral agent?. Ethics and Information Technology, 11(1), 19-29. http://gunkelweb.com/robot-ethics/texts/himma_artificial_agency.pdf.
-Holmes, O. W. (1899). Law in science and science in law. Brief, 2, 105.‏
-Holmes,O. W. (1920). Law in Science and Science in Law, in COLLECTED LEGAL PAPERS.
-Laudan, L. (2011). The rules of trial, political morality and the costs of error: or, Is proof beyond a reasonable doubt doing more harm than good?.in: Gardner, J., Green, L., & Leiter, B. (Eds.). (2018). Oxford Studies in Philosophy of Law. 3(3). Oxford University Press.‏
-Norrie, Alan.(2004). Punishment, Responsibility and Justice, A Relational Critique, oxford university press.
-Picinali, F. (2018). Can the reasonable doubt standard be justified? A reconstructed dialogue. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 31(2), 1-39.         http://eprints.lse.ac.uk/88836/1/Picinali_Reasonable%20Doubt_Accepted.pdf.‏
-Picinali, F. (2015). The threshold lies in the method: Instructing jurors about reasoning beyond reasonable doubt. The International Journal of Evidence & Proof, 19(3), 139-153.‏ https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365712715571511.