کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. رایانامه: a.abolhasani18@yahoo.com

2 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: gh_g_rezaii@yahoo.com

3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: forutanmostafa@gmail.com

10.22034/det.2021.210852.1222

چکیده

زمینه و هدف: در حوزه جرایم و مجازات های نظامی ، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است بدین نحو که عوامل تشدید کننده را مطرح و شدت مجازات را بر اساس این عوامل طرح نموده است؛ این شیوه را نیز در سیاست کیفری آمریکا در قبال مجازات جرایم ارتکابی از سوی نظامیان می توان مشاهده نمود. بر این اساس این سوال مطرح است که کیفیات مشدده در نظام حقوقی ایران و آمریکا از چه ماهیتی برخوردار است؟
یافته ها و نتایج: سیاست کیفری ایران و آمریکا در قبال موضوع جرم آنجا که اصل حکومت و هیئت حاکمه مورد تعرض واقع می‌شود با نوعی سیاست افتراقی_ سختگیرانه با مجازات های مرگ طراحی و تدبیر گردیده است و از حیث وجوه افتراق تفاوت بنیادین و اساسی دارد چه اینکه سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است اما در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تهافت و تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازاتها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualities of intensifying the punishment of crimes of the armed forces in the criminal policy of Iran and the United States

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • Gh Rezaii 2
  • a a 3
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. رایانامه: a.abolhasani18@yahoo.com
2 a
3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: forutanmostafa@gmail.com
چکیده [English]

In the field of military crimes and punishments, the legislator has considered the aggravated qualities from its general and specific aspects in such a way that it has proposed aggravating factors and has proposed the severity of punishment based on these factors; This can also be seen in US criminal policy toward punishing military offenses. Based on this, the question is what is the nature of the aggravated qualities in the legal system of Iran and the United States?
Findings and Results: The criminal policy of Iran and the United States on the subject of crime, where the principle of government and the governing body is violated, has been designed and devised with a strict discriminatory policy with the death penalty, and what is the fundamental difference in terms of differences? The fact that legislative and judicial criminal policy in American law is based on criminological teachings and ideologies in a precise and orderly harmony, which has led to the excellence and success of this legal system, but on the contrary in Iranian law. Legislative and judicial criminal policy with the least attention and scrutiny are in the form of anomalies in conflict with each other, which ultimately leads to the failure to achieve the inherent goals of punishment and the inefficiency of judicial criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • aggravated qualities
  • Iranian legal system
  • US legal system
  • Armed forces
- آزمایش، علی. (1394). خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری مازندران.
- برومند، فاطمه. (1392). ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرائم نظامی.کارآگاه، 6(24)، 97-75.
- زراعت، عباس. (1385). حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول. ققنوس.
- شامبیاتی، هوشنگ. (1398). حقوق جزای عمومی (۲). چاپ ششم. مجد.
- صباحی، آرش. (1397). تسهیل روند دادرسی در جرائم نیروهای مسلح.کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و اخلاق.
- صبوری‌پور، مهدی؛ رهبر، مهتاب. (1398). تحلیل رویه قضایی دادگاه‌های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر. تعالی حقوق، 5(6)، 33-5.
http://www.thdad.ir/article_241848.html
- عمید، حسن. (1376). فرهنگ فارسی عمید. امیرکبیر.
- فتحی، محمدجواد. (1379). بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسلامی. مجتمع آموزش عالی قم، 7 و‌ 8، 110-77.
- میرکمالی، سیدعلیرضا؛ عبداللهی تیسیانی، مصطفی. (1399). کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن. مجله حقوقی دادگستری، 84(109)،190-171.
http://www.jlj.ir/article_38081.html
- ولیدی، محمد صالح. (1388). بایسته‌های حقوق جزای عمومی. جنگل (جاودانه).
- میرمحمد صادقی، حسین؛ درزی رامندی، علیرضا. (1399). بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا. حقوق تطبیقی، 7(1)، 74-51.
http://law.mofidu.ac.ir/article_44789.html
- Ashworth, A., & Kelly, R. (2021). Sentencing and criminal justice. Bloomsbury Publishing.‏
- Morgan, E., Cohen, R. S. (2020) Military Trends and the Future of Warfare: The Changing Global Environment and Its Implications for the U.S. Air Force, RAND Corporation.
- Seamone, E. R., McGuire, J., Sreenivasan, S., Clark, S., Smee, D., & Dow, D. (2014). Moving upstream: Why rehabilitative justice in military discharge proceedings serves a public health interest. American journal of public health, 104(10), 1805-1811.‏
https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2014.302117
- Stith, K., & Koh, S. Y. (1993). The politics of sentencing reform: The legislative history of the federal sentencing guidelines. Wake Forest L. Rev., 28, 223.‏
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/wflr28&section=20
- Sykes, B. (2021). Institutional castling: Military enlistment and mass incarceration in the United States. The Russell Sage Foundation journal of the social sciences: RSF, 6(1), 30.‏
- Wasik, M. (2014). A practical approach to sentencing, fourth edition, Oxford university press.