دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1400، صفحه 1-164 (فروردین) 

مقاله پژوهشی

1. نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا

صفحه 1-26

10.22034/det.2021.96257

امیر حسین یاوری؛ فریبا شایگان؛ غلام رضا چولکی؛ احمد کرمی


مقاله مروری

8. جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک

صفحه 143-163

10.22034/det.2021.96265

عیسی روشن قلب دیلمی؛ عبداله هندیانی؛ میررحیم فخرز؛ حسین طالبیان