دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1400 (دی) 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی

صفحه 1-23

10.22034/det.2021.207044.1152

سیدمرتضی مرتضوی؛ صفر فضلی؛ عبداله هندیانی؛ فخرالدین توکلی؛ محسن کشاورز


3. چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات

صفحه 47-67

10.22034/det.2021.210807.1220

حسنعلی صبوری نسب؛ محمود اشرافی؛ محمدرضا شادمانفر؛ محمود مالمیر


6. رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی

صفحه 113-127

10.22034/det.2021.208859.1183

هانیه کیومرثی؛ رضا علی محسنی؛ علی نجفی توانا