دوره و شماره: دوره 07، شماره 22، بهار 1392 
2. نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا

صفحه 39-67

عبدالله هندیانی؛ عبدالله دیانتی