دوره و شماره: دوره 06، شماره 21، زمستان 1391 
3. جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس

صفحه 61-81

مهدی یوسفی مراغه؛ مهدی آقایی؛ محمد احمدآبادی