دوره و شماره: دوره 08، شماره 27، تابستان 1393 
3. جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

صفحه 32-45

حسین امیری نژاد؛ ولی مریدی؛ علی عنبری؛ احمد همیالی