دوره و شماره: دوره 08، شماره 28، پاییز 1393 
7. کاربرد نانوتکنولوژی در کشف علمی جرم

صفحه 89-96

نسرین سادات مرادی؛ یونس معروفی