دوره و شماره: دوره 08، شماره 30، بهار 1394 
1. نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم

صفحه 7-26

غلامحسین بیابانی؛ عبدالعلی توجهی؛ حسین محمّد کوره پز


6. نقش تحلیل جرایم در جرم یابی

صفحه 95-112

عبداله هندیانی؛ مهدی نظری منظم


8. تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز

صفحه 131-151

مصطفی فیروزی؛ حسین آقایی جنت مکان؛ فریدون پاهکیده