دوره و شماره: دوره 08، شماره 31، تابستان 1394 
2. جایگاه کاراگاه در کشف جرم

صفحه 7-15

غلامحسین بیابانی؛ محمدرضا مقیمی


6. جایگاه کارآگاه درکشف جرم

صفحه 39-47

غلامحسین بیابانی؛ محمدرضا مقیمی


11. صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی

صفحه 71-90

علی جهانگیری پور؛ علی جهانگیرپور