دوره و شماره: دوره 08، شماره 32، پاییز 1394 
1. بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی

صفحه 7-23

غلامحسین بیابانی؛ علی صابری تولائی


5. بازجویی: شیو هها و بایست هها

صفحه 63-72

علی نجفی توانا؛ سید محمد سعادت مهر